ХОРОСКОП ЗА 8 МАЙ

ОВЕН

За Ов­ни­те сряда се ха­рак­те­ри­зи­ра с пъ­ту­ва­не. То е прия­тно и в по­ве­че­то слу­чаи ста­ва въп­рос за за­ми­на­ва­не с цел по­чив­ка. Фи­нан­со­во­то със­тоя­ние на Ов­ни­те е доб­ро и има­те преи­му­щес­тве­ни по­зи­ции. При биз­нес­ме­ни­те се за­беля­зва без­по­кой­ство във връз­ка с кон­ку­рен­ция. Ба­лан­си­рай­те от­но­ше­ния­та си с парт­ньо­ри­те.

ТЕЛЕЦ

Ха­рак­те­рис­ти­ка­та за сряда е в по-за­си­лен вид за да­ми­те от Те­лец. Из­ява­та ви е по-ярка, от­кол­ко­то при мъ­же­те, и ос­вен то­ва об­стоя­телс­тва­та за нео­чак­ва­но по­лу­ча­ва­не на па­ри и нас­трое­ние­то за ин­тим­на връз­ка са по-ве­роя­тни при вас. Фи­нан­со­вият ас­пект за сряда со­чи пром­яна за всич­ки Тел­ци, ус­пе­хи­те ще ви съ­пътс­тват.

БЛИЗНАЦИ

Сряда е нер­вна и нап­рег­на­та за Близ­на­ци. От­но­во сте дей­стве­ни и ене­ргич­ни, но има­те и склон­ност към аг­ре­сия и кон­флик­тност. Вни­ма­вай­те, нав­лез­ли сте в нов ци­къл и от вас за­ви­си да­ли тран­сфор­ма­ция­та ще бъ­де бла­гоп­рия­тна. От­нос­но слу­жеб­ни­те ан­га­жи­мен­ти мно­зи­на от вас ще се чувс­тват без­по­мощ­ни да се справят.

РАК

Ра­ци­те имат проб­ле­ми от фи­нан­со­во ес­тес­тво и в де­ла­та си. Днес оба­че сте склон­ни да преу­ве­ли­ча­ва­те зат­руд­не­ния­та си, още по­ве­че че има ед­но мно­го доб­ро из­вес­тие, кое­то ще ви на­ка­ра да повя­рва­те в бла­гоп­рия­тни­те пред­пос­тав­ки за сряда. Про­фе­сио­нал­ният ден се оче­рта­ва ус­пе­шен, но из­бягвай­те да се гне­ви­те.

ЛЪВ

Сряда е прия­тен и ус­пе­шен ден за Лъ­во­ве­те. Ва­ли­ден за деня при по­ве­че­то от вас е па­рич­ният сюр­приз. Биз­не­сът е в мно­го доб­ра свет­ли­на и мно­зи­на ще се рад­ват на при­до­бив­ки, раз­рас­тва­не на дей­нос­тта и по­лез­ни взаи­моот­но­ше­ния със съд­ру­жи­ни­ци и парт­ньо­ри. В служ­ба­та ще има­те под­кре­па на же­на с въз­мож­нос­ти.

ДЕВА

Лю­бов­та, хар­мо­ния­та и прия­тел­ски­те взаи­моот­но­ше­ния са на пре­ден план в сряда. Мно­го ве­роя­тно е някои от Де­ва да се влюбят днес. На ба­за прия­телс­тво из­не­над­ва­що за вас мо­же да се раз­ре­ши час­тич­но па­ри­чен проб­лем в сряда. Из­бягвай­те кон­флик­ти­те на те­ма фи­нан­си, осо­бе­но с мъ­же. Биз­нес­ме­ни­те имат мно­го ус­пе­шен ден.

ВЕЗНИ

За­бе­ле­жи­тел­на е ва­ша­та бор­бе­ност и пос­ле­до­ва­тел­ност в дей­ствия­та по от­но­ше­ние на за­да­чи и ан­га­жи­мен­ти в сряда. Вни­ма­вай­те, пред­раз­по­ло­же­ни сте към скан­да­ли, не се кон­фрон­ти­рай­те, то­ва нас­трое­ние зас­яга по­ве­че мъ­же­те от Вез­ни. За мно­зи­на денят е кри­зи­сен във връз­ка с па­ри­те и фи­нан­со­ва­та дей­ност въоб­ще.

СКОРПИОН

Сряда е до­бър ден за Скор­пио­ни­те. То­ва е пси­хи­чес­ка за­тор­мо­зе­ност, но и вие преу­ве­ли­ча­ва­те със­тоя­ние­то си. Неп­рия­тни­те ви лич­ни усе­ща­ния на прак­ти­ка са без­поч­ве­ни, тъй ка­то в мо­мен­та не сте в със­тоя­ние за обе­ктив­на пре­цен­ка на въз­мож­нос­ти­те си. Не се за­дъл­бо­ча­вай­те в нас­трое­ние­то си, ще про­ва­ли­те деня си.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те имат ед­на ус­пеш­на сряда, ако не се гневят и не се от­да­ват на ядо­ве­те си. При об­щу­ва­не­то си бъ­де­те по-то­ле­ран­тни и ком­про­мис­ни, но не отстъпвайте от позициите си, знаейки, че сте прави. При­те­жа­ва­те чу­дес­но чувс­тво за ху­мор, са­мо трябва да го за­дей­ства­те. На ра­бот­но­то място ще се чувс­тва­те доб­ре и не е из­клю­че­но нео­чак­ва­ни па­ри да за­рад­ват мно­зи­на от вас.

КОЗИРОГ

Ху­бав ден за Ко­зи­ро­зи­те, ка­то по-спе­циал­но ка­сае доб­ри­те взаи­моот­но­ше­ния и въз­връ­ща­не на же­ла­на­та от вас хар­мо­ния. Ха­рак­те­рис­ти­ка­та за деня е с по-сил­но зна­че­ние за да­ми­те от зна­ка. Ще присъствате на женско парти с приятели. Ва­лид­ни за сряда са про­ме­ни­те, кои­то нас­тъп­ват във ва­ша­та служ­ба. Фи­нан­со­во ще се чувс­тва­те ста­бил­ни днес.

ВОДОЛЕЙ

Сряда е дос­та на­то­ва­ре­на за Во­до­леи­те и пряко зас­яга ва­ша­та ак­тив­ност. Мо­би­ли­зи­рай­те се за ус­пеш­ни дей­ствия. Дос­та се про­меня си­туа­ция­та око­ло вас и та­зи тран­сфор­ма­ция на­ла­га още по­ве­че дей­стве­ност. То­ва оба­че няма да ви е неп­рия­тно, тъй ка­то ще има­те въз­мож­ност за из­ява и пер­спек­ти­ви­те са твър­де бла­гоп­рия­тни. Не губете търпение по въпрос, който е „гордиев” възел за вас.

РИБИ

Сряда е пе­че­ливш ден за Ри­би­те, но има и мно­го труд­нос­ти. Ще за­дъл­бо­чи­те проб­ле­ми­те си, ако се са­мо­зат­во­ри­те и не из­пол­зва­те връз­ки­те и под­кре­па­та, на коя­то мо­же­те да раз­чи­та­те. За мно­зи­на от Ри­би денят се свър­зва с пъ­ту­ва­не, кое­то зас­яга фи­нан­со­ва­та те­ма. Ще търсите даден заем на човек, който ви заблуждава с информация. За­беля­зва се доб­ра пром­яна в до­ма ви, свързана с децата..

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *