HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 8 МАРТ

ОВЕН

В чет­вър­тък за по­ве­че­то Ов­ни са ха­рак­тер­ни до­маш­ни неп­рия­тнос­ти, на­ли­це са проб­ле­ми, кои­то са труд­но раз­ре­ши­ми. При­чи­ни­те за то­ва най-ве­роя­тно са фи­нан­со­ви. Доб­ро ще бъ­де раз­ви­тие­то на кон­так­ти­те ви днес, кои­то ще бъ­дат по­лез­ни от де­ло­ва глед­на точ­ка. Неочаквани добри новини.

ТЕЛЕЦ

Чет­вър­тък не е лош за Тел­ци­те, но по­ве­че­то от вас са­ми ще бъ­дат при­чи­на за преч­ки­те през деня. Ред­но е да на­со­чи­те цяла­та си ене­ргия по въп­ро­си­те на де­ло­вия жи­вот и днес из­цяло да се ан­га­жи­ра­те с не­го. Мно­зи­на днес имат доб­ри ид­еи, за кои­то ще ви се на­ло­жи да по­тър­си­те фи­нан­со­ва по­мощ.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те денят ще бъ­де из­пъл­нен с де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти. Мно­зи­на ще бъ­дат при­тес­не­ни, но не би­ва да се от­да­ва­те на та­ки­ва нас­трое­ния. Къс­ме­тът ще ви съ­пътс­тва навс­якъ­де и във всич­ко, кое­то се­га се явява ва­ше за­дъл­же­ние. При най-мал­ко нев­ни­ма­ние ще сгре­ши­те във ваш ущърб.

РАК

Чет­вър­тък е из­пъл­нен с дос­та проб­ле­ми за Ра­ци­те. Необ­хо­ди­мо е да на­ме­ри­те она­зи пра­вил­на стра­те­гия, коя­то ще ви поз­во­ли да дей­ства­те ус­пеш­но за раз­ре­ша­ва­не­то им. Тър­се­те кон­так­ти в об­щес­тво­то или с хо­ра от де­ло­ви­те сре­ди, кои­то ще ви ока­жат необ­хо­ди­мо­то съ­дей­ствие.

ЛЪВ

Днес при Лъ­во­ве­те са на­ли­це за­да­чи, кои­то из­цяло  ан­га­жи­рат съз­на­ние­то им. Чет­вър­тък се явява по­ло­жи­те­лен за ва­шия де­ло­ви жи­вот. За някои про­фе­сио­нал­ният ден ще се ха­рак­те­ри­зи­ра с проб­ле­ми, но вие мо­же­те да ги прео­до­лее­те, за­що­то при­те­жа­ва­те мно­го шанс.

ДЕВА

Ва­жен чет­вър­тък за по­ве­че­то от Де­ва. Ще пос­тиг­не­те дос­та от ин­те­ре­су­ва­ща­та ви реа­ли­за­ция, свър­за­на с де­ло­ва­та из­ява. Раз­чи­тай­те на лич­ния си шанс и ще ос­та­не­те до­вол­ни. Денят пре­дос­тавя въз­мож­нос­ти за но­ви фи­нан­со­ви пе­чал­би и осъ­щест­вява­не­то на как­ва­то и да е про­фе­сио­нал­на из­ява.

ВЕЗНИ

Мно­го бла­гоп­рия­тен е то­зи ден за Вез­ни­те. Се­га ва­ши­те шан­со­ве са лич­ни и мо­же­те да пос­тиг­не­те съот­вет­ния нап­ре­дък по въп­ро­си, кои­то лич­но ви зас­ягат. Ка­то де­ло­ва реа­ли­за­ция не мо­же­те да раз­чи­та­те на не­що мно­го, пла­но­ве­те ви в то­ва от­но­ше­ние са нес­трой­ни и об­що взе­то пре­ход­ни.

СКОРПИОН

Твър­де мно­го проб­ле­ми се съ­би­рат в чет­вър­тък за Скор­пио­ни­те. Те са лич­ни и са свър­за­ни най-чес­то с ва­ши­те парт­ньо­ри от биз­не­са или със зад­гра­нич­но пъ­ту­ва­не при някои. Денят не ви ли­ша­ва от къс­мет и днес мо­же­те да раз­чи­та­те на своя шанс. В по­ве­че­то слу­чаи е свър­зан с ва­ши­те връз­ки в об­щес­тво­то.

СТРЕЛЕЦ

Мощ­на ще бъ­де про­фе­сио­нал­на­та из­ява в чет­вър­тък на Стрел­ци­те. Всич­ко, свър­за­но с фи­нан­си, пъ­ту­ва­не, пре­го­во­ри, до­го­во­ри­ра­не и де­ло­ва ак­тив­ност, е ярко из­ра­зе­но у вас. Сме­ло мо­же да дей­ства­те в та­зи ли­ния и бъ­де­те убе­де­ни в за­вою­ва­ния ус­пех. Под­дър­жай­те ба­ланс в от­но­ше­ния­та с ко­ле­ги­те си, налага ви се да работите по съвместен проект, изслушвайте ги.

КОЗИРОГ

Чет­вър­тък е ус­пе­шен за Ко­зи­ро­зи­те. Из­клю­че­ние правят са­мо лич­ни­те ви от­но­ше­ния с лю­бов­ния парт­ньор, въп­ре­ки че дър­жи­те в ръ­це­те си по­ло­жи­тел­но­то или от­ри­ца­тел­но­то раз­ви­тие на то­зи въп­рос. Ред­но е да се съоб­ра­зи­те с някои ус­ло­вия и в име­то на съг­ла­сие­то да нап­ра­ви­те съот­вет­ни­те от­стъп­ки. Само не правете компромиси с убежденията и принципите си.

ВОДОЛЕЙ

За Во­до­леи­те чет­вър­тък е оп­ре­де­лен за сре­щи и ва­ше­то вни­ма­ние ще бъ­де на­со­че­но еди­нстве­но към тях. Пос­та­рай­те се да бъ­де­те по-кон­цен­три­ра­ни на ра­бот­но­то си място, за­що­то денят ще ви до­не­се дос­та проб­ле­ми. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни и пре­циз­ни в ра­бо­та­та си и ще имате придобивки. Не надавайте ухо за чуждите проблеми, а разрешавайте вашите, които днес не са малко.

РИБИ

В чет­вър­тък Ри­би­те са по­тис­на­ти и то­ва е пряко следс­твие от на­ли­чие­то на някои проб­ле­ми, с кои­то се­га не мо­гат да се справят. Но про­фе­сио­нал­ният ден е ус­пе­шен за вас, сти­га да не се ан­га­жи­ра­те с някои но­ви на­ме­ре­ния, днес мо­же­те да има­те ши­ро­ко­ма­щаб­ни ус­пе­хи и неочакван шанс. Някои от дамите Риби ще бъдат изненадани от половинката си за празника.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *