ХОРОСКОП ЗА 7 МАРТ

ОВЕН

Неделя се явя­ва неп­ри­я­тен ден за ро­де­ни­те под Овен. Ста­ва ду­ма за неп­ри­я­т­но съ­о­б­ще­ние, ко­е­то днес ще по­лу­чи­те или ще ви бъ­де до­не­се­но на ръ­ка. В ред­ки слу­чаи мо­же да се ка­же, че са­ми ще го уз­на­е­те чрез на­роч­ни дейс­т­вия. За ня­кои то­зи факт ще ста­не по­вод за тър­се­не на из­ход от си­ту­а­ци­я­та.

ТЕЛЕЦ

Неделя съз­да­ва за Тел­ци­те ус­ло­вия за по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни. Прин­цип­но те имат от­но­ше­ние към де­ло­вия жи­вот или кон­так­ти­те с та­ка­ва на­со­че­ност. По от­но­ше­ние на де­ло­ви­те и прак­ти­чес­ки­те ан­га­жи­мен­ти е въз­мож­но да пос­лед­ват и неп­ри­я­т­ни ата­ки от стра­на на не­доб­ро­же­ла­те­ли.

БЛИЗНАЦИ

В неделя Близ­на­ци­те са под­чер­та­но аг­ре­сив­ни и по­доз­ри­тел­ни към окол­ни­те. То­ва не е ти­пич­ни­ят на­чин за от­но­ше­ние при тях, но на­пос­ле­дък все­ки, кой­то е имал кон­такт с вас, се е стре­мял да­ ви нап­ра­ви точ­но та­ки­ва. Не отстъпвайте от позицията, отстоявайте възгледите си.

РАК

По­ка­за­тел­на е неделя за вас и вни­ма­ни­е­то ви се­га тряб­ва да бъ­де изос­т­ре­но от­нос­но всич­ко, ко­е­то ще се слу­чи през де­ня. Днес има­те шанс да осъ­щес­т­ви­те мно­го важ­ни кон­так­ти, ко­и­то ще изиг­ра­ят ог­ром­на ро­ля при мно­зи­на. Днес де­ло­ви­ят ви жи­вот е из­п­ра­вен пред из­пи­та­ния.

ЛЪВ

Днес мно­зи­на от Лъв ще въз­с­та­но­вят ста­ра връз­ка, ко­я­то дъл­го вре­ме е би­ла заб­ра­ве­на. Ня­кои от вас ни­как не се чув­с­т­ват доб­ре и ня­мат наг­ла­са за де­ло­ва ак­тив­ност. По та­зи при­чи­на де­нят ви ще пре­ми­не мъ­чи­тел­но. Дру­ги ще по­е­мат на път за прак­ти­чес­ко раз­ре­ша­ва­не на де­ло­ви проб­ле­ми.

ДЕВА

Мно­го от Де­ви­те имат по­лез­но пъ­ту­ва­не в неделя, свър­за­но с де­ло­во­то все­кид­не­вие. Де­нят е с доб­ра ха­рак­те­рис­ти­ка за ре­а­ли­зи­ра­не на въз­мож­нос­ти­те ви, но ня­кои проб­ле­ми, свър­за­ни с про­фе­си­я­та, ще ос­та­нат не­ре­ше­ни. Очак­ват ви незна-чителни про­ме­ни на ра­бот­но­то мяс­то.

ВЕЗНИ

В неделя Вез­ни­те са под въз­дейс­т­ви­е­то на две звез­д­ни вли­я­ния, ед­но­то от ко­и­то дейс­т­ва от­ри­ца­тел­но по въп­ро­си­те на де­ло­во­то все­кид­не­вие и съз­да­ва преч­ки и труд­нос­ти за де­ла­та ви, а дру­го­то се ха­рак­те­ри­зи­ра с но­ви­ни и съ­о­б­ще­ния, ко­и­то са по­ло­жи­тел­ни и за ня­кои обод­ря­ва­щи. Очак-ва ви пътуване.

СКОРПИОН

Раз­д­раз­ни­тел­ни са Скор­пи­о­ни­те в неделя и то­ва съз­да­ва труд­нос­ти пре­ди всич­ко на са­ми­те тях. Дос­та при­бър­з­ва­те в дейс­т­ви­я­та си, во­де­ни от же­ла­ни­е­то да прик­лю­чи­те да­де­на ра­бо­та по-бър­зо. За­ба­ве­те ри­тъ­ма и ще пре­о­до­ле­е­те всич­ки пре­пят­с­т­вия по пъ­тя си. Имайте до-верие на колегите.

СТРЕЛЕЦ

Неделя се оказ­ва дос­та неп­ри­я­тен ден за Стрел­ци­те и тряб­ва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни във всич­ки­те си дейс­т­вия и кон­так­ти. Мно­зи­на от вас са в не­ве­де­ние по раз­лич­ни въп­ро­си, ко­и­то днес мо­же би ще тряб­ва да ре­ша­ва­те. Дейс­т­вай­те спо­кой­но и в ни­що не при­бър­з­вай­те, посъветвайте се с близките си.

КОЗИРОГ

Та­зи неделя е до­бър ден за по­ве­че­то от Ко­зи­ро­зи­те и поз­во­ля­ва ак­тив­ност по всич­ки фрон­то­ве. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва тряб­ва да про­я­ви­те по-го­ля­ма съ­о­б­ра­зи­тел­ност и бди­тел­ност към окол­ни­те на ра­бот­но­то мяс­то. Ня­кой от тях се стре­ми да на­у­чи из­вес­т­ни фак­ти за вас и да се въз­пол­з­ва от тях.

ВОДОЛЕЙ

Ва­жен ден е неделя за го­ля­ма част от вас и тряб­ва да дейс­т­ва­те мно­го ор­га­ни­зи­ра­но по пред­с­то­я­щи­те си за­да­чи. Днес мно­го от Во­до­лей са пред пра­га на из­бор, кой­то неп­ре­мен­но тряб­ва да сто­ри­те. Оне­зи, ко­и­то се дво­у­мят, ще про­пус­нат шан­са си. Въп­ре­ки всич­ки слу­чаи нас­тъп­ва про­мя­на при вас.

РИБИ

Има­те пред се­бе си ши­ро­ко по­ле за дейс­т­вие и се­га тряб­ва да бъ­де­те ак­тив­ни. Лес­но ще пос­тиг­не­те ус­пех по въп­ро­си от лич­но ес­тес­т­во, но по­ве­че­то от вас тряб­ва да вни­ма­ват в де­ло­вия и про­фе­си­о­нал­ния жи­вот се­га. Въз­мож­но е да про­пус­не­те важ­ни мо­мен­ти и да не се спра­ви­те ус­пеш­но.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *