ХОРОСКОП ЗА 8 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

За вас пе­тък не е ден за ра­бо­та и ще бъ­де мно­го теж­ка за оне­зи, кои­то и днес трябва да ра­ботят. Неп­рия­тнос­ти­те ще въз­ник­нат по­ра­ди спри­ха­вост и не­же­ла­ние да се под­чи­ни­те на на­чал­ни­чес­ко на­реж­да­не. За дру­ги Ов­ни денят ще бъ­де ус­пе­шен и мно­зи­на ще дей­стват ре­ши­тел­но за реа­ли­зи­ра­не на на­мис­ле­но­то.

ТЕЛЕЦ

 Пе­тък ви но­си мно­го ус­пе­хи и но­ви въз­мож­нос­ти за ма­те­риал­ни при­до­бив­ки. Ще ви се на­ло­жи да при­бег­не­те към чуж­да по­мощ, за да се спра­ви­те с някои те­ку­щи проб­ле­ми. Пе­тък е до­бър за па­рич­ни при­до­бив­ки. Днес трябва да бъ­де­те так­тич­ни и всеот­дай­ни, за да из­гла­ди­те се­мей­ни­те не­до­ра­зу­ме­ния.

БЛИЗНАЦИ

 Прек­ра­сен ден за Близ­на­ци. Не­за­ви­си­мо как­во сте из­бра­ли да вър­ши­те днес или сте ре­ши­ли да пъ­ту­ва­те с цел от­дих през дни­те на уи­кен­да, ва­ше­то със­тоя­ние ще бъ­де пре­въз­ход­но, а са­мо­чувс­твие­то ви много доб­ро. За­си­ле­ни са ва­ши­те кон­так­ти днес, а за мно­зи­на те са из­цяло лю­бов­ни.

РАК

 В пе­тък всич­ки от Рак имат дос­та­тъч­но си­ли за реа­ли­зи­ра­не в же­ла­на­та от тях по­со­ка, но за съ­жа­ле­ние мно­зи­на няма да пос­тиг­нат ус­пех. Пре­неб­рег­ва­те тър­се­не­то, кое­то в по­ве­че­то слу­чаи е в ос­но­ва­та на всяко ус­пеш­но де­ло. Дру­ги до­пус­кат греш­ка, ка­то раз­чи­тат пре­ка­ле­но мно­го на прия­те­ли или близ­ки.

ЛЪВ

 Днес няма да има­те шанс във фи­нан­со­ви де­ла. Из­бягвай­те за­ни­ма­ния по въп­ро­си, кои­то са пряко свър­за­ни с па­ри. Раз­чи­тай­те пре­дим­но на лич­ни­те си въз­мож­нос­ти и се опи­рай­те на ин­туи­ция­та си. Са­мо та­ка ще до­бие­те цен­на ин­фор­ма­ция, коя­то ще ви пос­лу­жи за пос­ти­га­не на ус­пе­хи.

ДЕВА

 Неп­рия­тен е пе­тък за Де­ви­те. Най-доб­ре е да изо­ста­ви­те всич­ки пла­но­ве, свър­за­ни с ва­ши­те де­ло­ви дей­ствия и стре­ме­жи. От­дай­те се на пъл­на по­чив­ка. Ос­во­бо­де­те тяло­то и мо­зъ­ка си от нат­ру­па­ло­то се нап­ре­же­ние през сед­ми­ца­та. По­тър­се­те прия­тно място за от­дих със се­мей­ство­то си или приятели.

ВЕЗНИ

 За­поч­не­те пе­тък с об­стоя­телс­тва­та в до­ма и ак­тив­но да строи­те хар­мо­нич­ни от­но­ше­ния със се­мей­ния парт­ньор. През деня ще има мно­го по­во­ди да се раз­ва­ли нас­трое­ние­то ви и ако ус­пее­те да го за­па­зи­те – ще спе­че­ли­те. Най-гол­ямо­то из­пи­та­ние е свър­за­но с неп­рия­тни но­ви­ни от­нос­но дей­ствия­та на ва­ши­те вра­го­ве.

СКОРПИОН

 Мно­го Скор­пио­ни в пе­тък ще ре­ша­ват па­рич­ни проб­ле­ми, но пос­ти­га­не­то на ус­пех не е га­ран­ти­ра­но. Днес кон­так­ти­те ви ще се осъ­щест­вят мно­го труд­но или въоб­ще няма да се със­тоят. В някои слу­чаи са­ми­те вие ще ги про­ва­ли­те чрез за­къс­не­ния. Ве­чер­та ще пре­ка­ра­те в прия­тно­то об­кръ­же­ние на прия­те­ли.

СТРЕЛЕЦ

 В пе­тък Стрел­ци­те са ле­ко­вер­ни и по­доз­ри­тел­ни към всич­ки нао­ко­ло, и те ви връх­ли­тат от­всякъ­де и не е чуд­но, ако дос­тиг­не­те краен скеп­ти­ци­зъм. Не мо­же да се от­ре­че дал­но­вид­нос­тта у мно­зи­на, коя­то ще ви по­мог­не да се приб­ли­жи­те до но­ви въз­мож­нос­ти за бъ­де­щи лич­ни или де­ло­ви ус­пе­хи.Заеали сте се с непосилна за вас задача, ще успеете да се справите само с чужда помощ.

КОЗИРОГ

 По раз­лич­ни по­во­ди мно­зи­на от Ко­зи­рог са мрач­ни в пе­тък. За ед­ни от вас при­чи­ни­те са здра­вос­лов­ни, при дру­ги те се свър­зват с де­ло­ви неус­пех, а тре­ти из­жив­яват мъ­чи­тел­но­то усе­ща­не на лю­бов­ния неус­пех. В лю­бов­та някои се чувс­тват изо­ста­ве­ни и опу­сто­ше­ни. Гла­су­вай­те до­ве­рие на бли­зък чо­век. Не пречете на хората да си вършат работата, вие също ще имате полза от това.

ВОДОЛЕЙ

 Мно­зи­на от Во­до­лей в пе­тък ще бъ­дат в ус­лу­га на свои­те близ­ки и прия­те­ли. Денят го­во­ри за ус­пе­хи във всяко от­но­ше­ние. На пре­ден план из­пък­ват кон­так­ти­те, де­ло­ва­та ан­га­жи­ра­ност, при­до­бив­ки­те от фи­нан­со­во ес­тес­тво и лю­бов­ни­те връз­ки, кои­то се раз­ви­ват с нео­чак­ва­на бър­зи­на и хар­мо­ния. Не залагайте на хазартна дейност, ще претърпите неуспех. Разчитайте на собствената си далновидност.

РИБИ

 В пе­тък мно­зи­на от Ри­би са из­пъл­не­ни със за­до­волс­тво от из­вър­ше­но­то през сед­ми­ца­та. Някои от вас и днес ще про­дъл­жат де­ло­ви­те си дей­ствия с нес­тих­ва­ща ак­тив­ност. Ще по­лу­чи­те важ­ни но­ви­ни, кои­то ще се пре­вър­нат в ба­за за но­ви при­до­бив­ки при някои Ри­би. По­ло­жи­тел­на ха­рак­те­рис­ти­ка об­хва­ща лю­бов­ния ви жи­вот. Чувствата на доверие и дълбоко уважение са взаимни. Правете хубави жестове на половинката си.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *