ХОРОСКОП ЗА 8 ЮЛИ

ОВЕН

Сряда е ин­те­ре­сен ден за Ов­ни­те. При по­ве­че­то от вас е ви­ди­мо па­рич­но­то без­по­кой­ство, кое­то днес ще се пот­вър­ди със за­гу­ба за някои. При дру­ги от вас пер­спек­ти­ва­та е бла­гоп­рия­тна. Има въз­мож­ност някои да склю­чат из­го­ден до­го­вор за ра­бо­та в чуж­би­на. На дру­ги им пред­стои сключ­ва­не на брак. За някои се на­ла­га пъ­ту­ва­не за сдел­ка.

ТЕЛЕЦ

Ус­пе­шен ден, през кой­то по­ве­че­то от Те­лец ще се чувс­тват в “собс­тве­ни во­ди”. Мо­же­те да се над­ява­те на пос­ти­же­ния в биз­не­са или в служ­ба­та. Оби­кно­ве­но ста­ва въп­рос за па­рич­ни при­до­бив­ки. Някои от вас се опи­тват ед­нов­ре­мен­но да раз­ре­ша­ват раз­лич­ни по свое­то ес­тес­тво проб­ле­ми. Не го пра­ве­те, то­ва е греш­ка.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те са из­пра­ве­ни пред раз­лич­ни проб­лем­ни си­туа­ции, кои­то въз­ник­ват в сряда. Нас­трое­ние­то на по­ве­че­то от вас е доб­ро, а днев­ни­те кон­так­ти съз­да­ват ус­ло­вия за при­до­бив­ки. Мал­ци­на са оне­зи, кои­то до­пус­кат греш­ка­та да раз­пил­яват вни­ма­ние­то си в мно­го по­со­ки. Ще ви бъ­де мно­го труд­но да за­вър­ши­те се­га всич­ко.

РАК

Де­ла­та на Ра­ци­те ще се раз­ви­ват пол­зот­вор­но в сряда. Осо­бе­но важ­ни са кон­так­ти­те за по­ве­че­то от вас. Те се ха­рак­те­ри­зи­рат с нео­чак­ва­ни пред­ло­же­ния и пра­во на из­бор. Все пак не е ло­шо да се вслуш­ва­те в съ­ве­ти­те на ко­ле­ги или на­чал­ни­ци в служ­ба­та. Въз­мож­но е да се сблъс­ка­те с труд­нос­ти. Има­те шанс за осъ­щест­вява­не на нов проект.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те са раз­де­ле­ни на две го­ле­ми гру­пи. Ед­ни­те ще пос­тиг­нат ус­пе­хи в де­ло­вия и лич­ния си жи­вот, до­ка­то за дру­ги­те днес са ха­рак­тер­ни труд­нос­ти­те. Всич­ки от зо­дия­та мо­гат да дей­стват по па­рич­ни въп­ро­си и ще пос­тиг­нат съот­вет­на­та пе­чал­ба. Въз­мож­но е някои да пъ­ту­ват днес, дру­ги ще се за­рад­ват на доб­ри вес­ти или де­ло­ва по­ка­на.

ДЕВА

В сряда де­ла­та на Де­ви­те ще се раз­ви­ват бла­гоп­рия­тно. Спо­луч­лив е из­бо­рът на мно­зи­на да из­вър­шат пъ­ту­ва­не днес, от­нас­ящо се до тър­гов­ска или дру­га де­ло­ва дей­ност. Сряда е твър­де ус­пеш­на за про­веж­да­не на кон­так­ти с влия­тел­ни хо­ра. Спо­кой­но мо­же­те да из­ра­зи­те стре­ме­жи­те си и да се над­ява­те на под­кре­па. От­ка­же­те се от об­вър­зва­не.

ВЕЗНИ

Доб­ре е да на­со­чи­те цяло­то си вни­ма­ние към де­ла­та в биз­не­са или про­фе­сия­та. То­ва е еди­нстве­ния­т на­чин да раз­ре­ши­те важ­ни па­рич­ни проб­ле­ми. Някои от вас ще се опи­тат чрез ха­зарт да пос­тиг­нат необ­хо­ди­ми­те средс­тва, но за пе­чал­би по то­зи на­чин днес няма­те ни­ка­къв шанс. Спо­луч­ли­ви са кон­так­ти­те и сре­щи­те ви за днес.

СКОРПИОН

Мно­го от Скор­пио­ни­те ще по­лу­чат ин­те­рес­ни но­ви­ни, кои­то ще ги пред­раз­по­ло­жат към дей­стве­ност в ра­бо­та­та. То­ва във всич­ки слу­чаи ще до­не­се пе­чал­би или съот­вет­но­то пре­димс­тво, към кое­то се стре­ми­те. На ус­пе­хи мо­гат да се над­яват биз­нес­ме­ни­те при осъ­щест­вява­не на па­рич­ни сдел­ки. Труд­но ще вървят пре­го­во­ри­те.

СТРЕЛЕЦ

Мно­го по­ло­жи­тел­на е сряда за Стрел­ци­те. То­ва е един ус­пе­шен про­фе­сио­на­лен ден за вас, кой­то ще бъ­де та­къв и при биз­нес­ме­ни­те. Има ед­на ин­те­рес­на под­роб­ност, коя­то ка­сае ва­ши­те кон­так­ти с влия­тел­ни хо­ра. На­ме­ре­ние­то ви е да по­лу­чи­те тяхна­та под­кре­па. Ще осъ­щес­тви­те сре­ща, на коя­то ще из­ло­жи­те ис­ка­не­то си и цел­та си. Отговорът за сътрудничество ще получите по-късно.

КОЗИРОГ

Денят е ус­пе­шен, но ви кос­тва мно­го уси­лия и нерви. Ко­зи­ро­зи­те по прин­цип са ин­ди­ви­дуа­лис­ти и раз­чи­тат пре­дим­но на собс­тве­ни­те си въз­мож­нос­ти, но днес няма да е ло­шо да се въз­пол­зва­те от по­мощ­та на близ­ки хо­ра или прия­те­ли. Са­ми пак ще се спра­ви­те, но се на­ла­га да прео­до­лее­те препя­тствия. Някои ще бъ­дат прия­тно из­не­на­да­ни в служ­ба­та.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те са дос­та пре­то­ва­ре­ни със слу­жеб­ни или дру­ги де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти, но то­зи из­бор е ваш и се на­ла­га още днес да се спра­ви­те с тях. Труд­нос­ти ще има, но удо­влет­во­ре­ние­то от из­пъл­не­ние­то ще бъ­де ог­ром­но. Денят е мно­го ак­ти­вен за хо­ра­та на биз­не­са. Въз­мож­нос­тта за реа­ли­зи­ра­не на пе­чал­би е гол­яма в сряда. Някои ще получат крупна сума, дадена назаем, но забавена във времето.

РИБИ

Сряда за Ри­би­те е пол­зот­во­рен ден. Необ­хо­ди­мос­тта от па­рич­ни средс­тва ще при­ну­ди мно­зи­на да дей­стват ак­тив­но по де­ла­та си и то­ва но­си ус­пех. При­до­бив­ки­те са въз­мож­ни и при взаим­ни дей­ствия с ко­ле­ги по про­фе­сио­нал­на ра­бо­та. Денят е бла­гот­во­рен за кон­так­ти, раз­чи­тай­те и на чуж­да по­мощ за пъл­на реа­ли­за­ция на ид­еи­те ви.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *