ХОРОСКОП ЗА 8 ЮНИ

ОВЕН

Във втор­ник ва­ша­та дей­стве­ност, Ов­ни, гра­ни­чи с аг­ре­сия, а по­доб­но по­ве­де­ние да­ли е под­ход­ящо за днес? Да­ми­те от зна­ка да бъ­дат вни­ма­тел­ни, спо­соб­ни са с нес­пра­вед­ли­ви дей­ствия и да нав­редят дос­та на око­лни­те. За мно­зи­на слу­жеб­ният ден е нап­рег­нат и но­си ос­кър­бле­ния, но пер­спек­ти­ва­та ви е доб­ра.

ТЕЛЕЦ

Втор­ник е ден, в кой­то на пре­ден план за Тел­ци­те из­ли­за важ­но­то зна­че­ние на прия­телс­тво­то. Дру­го­то е, че по­ра­ди неб­реж­ност в лич­ни­те си де­ла днес мо­же да пре­диз­ви­ка­те не­чие съм­не­ние спрямо ва­ша­та чес­тност и доб­ро­де­те­ли. Бъ­де­те фи­ни и де­ли­кат­ни в кон­так­ти­те си. В до­ма си някои от вас търпят ого­рче­ния.

БЛИЗНАЦИ

Тру­ден ден. Осо­бе­но те­жък е за мъ­же­те Близ­на­ци. По­ве­че­то неп­рия­тнос­ти се дъл­жат на се­мей­но-род­нин­ски­те взаи­моот­но­ше­ния и лич­на­та ви спе­ку­ла­тив­на наг­ла­са в слу­же­бен ас­пект. Вследс­твие на гор­дост или не­дос­та­тъч­на лю­без­ност прояв­ява­те пре­неб­ре­жи­тел­но от­но­ше­ние към чо­век, от ко­го­то за­висят фи­нан­си­те ви.

РАК

По­ве­де­ние­то на по­ве­че­то от Рак днес е двой­нстве­но. Вни­ма­вай­те, из­ява­та ви гра­ни­чи с ко­варс­тво и мо­же дос­та да ус­лож­ни­те деня си. Някои са в уни­зи­тел­ни по­зи­ции спрямо бли­зък род­ни­на и то­ва дей­стви­тел­но ви дей­ства зле. Ре­ши­тел­ни­те дей­ствия на мно­зи­на в про­фе­сио­на­лен ас­пект да­ват доб­ри ре­зул­та­ти.

ЛЪВ

За Лъ­во­ве­те е ва­лид­на из­ма­ма­та от же­на днес. Тя има влия­ние­то и въз­мож­нос­ти­те да ви нав­ре­ди. Па­зе­те се на ра­бот­но­то място. За­ла­га­те на го­ле­ми проек­ти във втор­ник, но на­си­лие­то ви за справ­яне с проб­ле­ми­те ед­ва ли ще спо­мог­не же­ла­ни­те ре­зул­та­ти. Все пак в служ­ба­та има­те за­вид­на из­ява и до­ри по­вод за нас­трое­ние.

ДЕВА

Ве­роя­тно сте оби­де­ни и дос­та неен­ту­сиа­зи­ра­но за­поч­ва­те втор­ник. Но в раз­ви­тие­то си денят пред­ла­га доб­ри въз­мож­нос­ти и са­мо­чувс­твие­то ви ще се прео­бър­не, но се изи­сква пред­паз­ли­вост в кон­так­ти­те с же­ни. Слу­жеб­ният ден ще пре­ми­не дос­та ка­чес­тве­но за Де­ви­те, но вни­ма­вай­те, ако пре­кият ви ръ­ко­во­ди­тел е же­на.

ВЕЗНИ

Мно­го ус­пе­шен и па­ри­чен ден за всич­ки от Вез­ни. Спе­ку­ла­тив­ни­те дей­ствия на някои от вас да­ват же­ла­ния ре­зул­тат, но ед­ва ли ще се ин­те­ре­су­ва­те за чия смет­ка е. Има­те пред­пос­тав­ки за се­риоз­ни вре­ди спрямо някои ли­ца. Ако не от­де­ли­те вни­ма­ние на то­зи факт, об­стоя­телс­тва­та ще се объ­рнат сре­щу вас.

СКОРПИОН

Ин­три­гант­ство­то или ко­варс­тво­то по няка­къв по­вод не са ви чуж­ди днес, но точ­но от лич­но­то ви по­ве­де­ние за­ви­си да­ли ще има­те ус­пе­шен втор­ник, или не. От­но­ше­ние­то ви към ко­ле­ги­те е враж­деб­но, но не сте из­бра­ли под­ход­ящия мо­мент. Те­зи Скор­пио­ни, ан­га­жи­ра­ни в съд­ру­жен биз­нес, да не пред­прие­мат рис­ко­ва­ни опе­ра­ции.

СТРЕЛЕЦ

Об­щият из­глед на втор­ник е с доб­ра ха­рак­те­рис­ти­ка. Пер­спек­ти­ви­те са бла­гоп­рия­тни за осъ­щест­вява­не във фи­нан­со­ва­та сфе­ра, кон­так­ти­те и до­ма. Реа­ли­за­ция­та от­нос­но па­ри мо­же да се на­ре­че со­лид­на за мно­зи­на Стрел­ци. Из­ява­та ви и раз­ре­ша­ва­не­то на се­мей­ни проб­ле­ми за­ви­си са­мо от вас. Бъдете умерени в изказванията си, казана дума – хвърлен камък, както се казва.

КОЗИРОГ

По­бе­до­но­сен е втор­ник за Ко­зи­ро­зи­те. По­ве­че­то от вас оба­че правят греш­ка от­нос­но чо­век от до­ма. Зак­лю­ча­ва се в то­ва, че вие не тол­ко­ва оби­ча­те то­зи чо­век, а по-ско­ро ви въл­ну­ва пол­за­та от не­го. За биз­нес кон­так­ти денят е мно­го пол­зот­во­рен. Проб­ле­ми­те мо­гат да ви из­не­на­дат в служ­ба­та. Не е доб­ре да се са­мо­на­ла­га­те сред колегите си, уважавайте тяхното мнение и ще избегнете конфликти.

ВОДОЛЕЙ

Втор­ник но­си ус­пех за Во­до­леи­те, но вът­реш­но­то ви нап­ре­же­ние е ог­ром­но. За мно­зи­на е ва­лид­но ка­то че ли пре­ми­на­ва­не през ада, за да дос­тиг­не­те же­ла­но­то. Под­гот­ве­те се за пси­хи­чес­ки те­жък ра­бо­тен ден. Ос­вен мно­го­то ра­бо­та, с коя­то ще се спра­ви­те от­лич­но, ве­роя­тно ще се сблъс­ка­те със спе­ку­ла­ции и мо­ше­ни­чес­тво. Не е за пренебрегване факта, че се нуждаете от помощ, която ще получите днес.

РИБИ

Не бъ­де­те неб­реж­ни към де­ла­та си, ка­сае­щи нас­ледс­тво. Не пре­неб­рег­вай­те въз­мож­нос­ти­те и на родс­тве­ни­ци, за­що­то точ­но те мо­гат се­риоз­но да ви ощетят иму­щес­тве­но. Ако бъ­де­те нас­той­чи­ви, но и дис­крет­ни за дей­ствия­та си, ще се рад­ва­те на бла­гоп­рия­тен втор­ник. В служ­ба­та из­бягвай­те кон­фрон­та­ции и саморазправа. Не се гледа с добри очи от началниците ви.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *