ХОРОСКОП ЗА 9 АВГУСТ

ОВЕН

Неп­рия­тнос­ти­те не са го­ле­ми за вас, но у мно­зи­на ще пре­диз­ви­кат сил­но раз­драз­не­ние, за­що­то, ма­кар и нез­на­чи­тел­ни, ще след­ват през це­лия ден, сякаш някой ви пре­чи във всич­ко. Мо­же да се го­во­ри за рав­но­ве­сие и вът­реш­на ста­бил­ност, коя­то за Ов­ни­те ще бъ­де из­ра­зе­на се­га, но не­га­тив­но­то влия­ние ще ос­та­ви впе­чат­ле­ние за не­пох­ват­ност.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те денят не пред­ла­га ни­що зна­чи­тел­но. Чет­вър­тък пре­ми­на­ва с ле­ко от­ри­ца­те­лен пре­вес в мно­го слу­чаи. Вни­ма­вай­те за здра­ве­то си, пред­раз­по­ло­же­ни сте към ле­ки за­бол­ява­ния с пре­хо­ден ха­рак­тер. По­ло­жи­тел­но раз­ви­тие ще имат сре­щи­те ви и мно­зи­на ще по­лу­чат доб­ра на­деж­да и под­кре­па за бъ­де­щи­те си на­ме­ре­ния.

БЛИЗНАЦИ

В чет­вър­тък ще по­лу­чи­те нео­чак­ва­но па­ри, кое­то оби­кно­ве­но ви то­ни­зи­ра. За поч­ти всич­ки Близ­на­ци денят има та­зи ха­рак­те­рис­ти­ка. По­ло­жи­тел­но е раз­ви­тие­то на де­ло­ви­те кон­так­ти и те имат от­но­ше­ние към ва­ша­та со­циал­на ста­би­ли­за­ция. То­ва оз­на­ча­ва пок­ро­ви­телс­тво от чо­век с го­ле­ми въз­мож­нос­ти, кой­то ще се пог­ри­жи за вас.

РАК

Щас­тлив ден е чет­вър­тък за вас. Не за­що­то ще има­те някак­ва из­клю­чи­тел­на при­до­бив­ка, а за­що­то няма да се осъ­щес­тви зло­то, кое­то ви зап­лаш­ва. За мно­зи­на то има от­но­ше­ние към ра­бо­та­та. Но то­ва не зна­чи, че трябва прос­то за про­ба са­ми да про­во­ки­ра­те ста­би­ли­те­та на про­фе­сио­нал­но­то си място.

ЛЪВ

Чет­вър­тък за мно­го от Лъ­во­ве­те мо­же да се пре­вър­не в на­ча­ло на но­во по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие. Из­пра­ве­ни сте пред необ­хо­ди­мос­тта от ра­ди­кал­ни про­ме­ни, чрез кои­то ще пос­тиг­не­те но­вия си ста­тут. В про­дъл­же­ние на по­ве­че от ме­сец, за­поч­вай­ки от днес, вие трябва с голям труд да се реа­ли­зи­ра­те в но­ва свет­ли­на. Прео­до­лей­те стра­хо­ве­те си.

ДЕВА

Дос­та тру­ден ден за Де­ви­те и трябва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни във всич­ки­те си дей­ствия и кон­так­ти. За­ре­де­ни сте във ви­со­ка сте­пен с ене­ргия и в та­ки­ва слу­чаи при­бър­за­ни­те стъп­ки са най-чес­то явле­ние. Те водят до греш­ки и бе­ди. Най-доб­рият ин­ди­ка­тор за ва­ши­те пра­вил­ни дей­ствия е ус­пеш­ният старт още в на­чал­ни­те за­ни­ма­ния при да­де­на ра­бо­та.

ВЕЗНИ

Чет­вър­тък мо­же да бъ­де прек­ра­сен за вас, но трябва да се съоб­ра­зи­те с две пред­ва­ри­тел­ни ус­ло­вия – да не при­бър­зва­те и да не се кон­фрон­ти­ра­те с ни­ко­го. Във вто­рия слу­чай е най-про­ти­во­по­каз­но да го пра­ви­те с на­чал­ни­ци­те си. Ако спа­зи­те две­те изи­сква­ния, оча­квай­те доб­ро раз­ви­тие на ва­ши­те де­ла, слу­же­бен ус­пех, кой­то во­ди до ста­бил­ни фи­нан­со­ви при­до­бив­ки.

СКОРПИОН

Не е труд­но да пос­тиг­не­те де­ло­ви ус­пех, но за по­ве­че­то от Скор­пио­ни­те денят е мъ­чи­те­лен и го­во­ри за вът­реш­но про­ти­во­ре­чие, пус­то­та и дис­ком­форт. Усе­ща­не­то ще на­ка­ра мно­го от вас да търсят из­ход от вът­реш­на­та кри­за, коя­то из­жив­яват. То­ва със­тоя­ние не би­ва да реф­лек­ти­ра във ва­ши­те кон­так­ти и взаи­моот­но­ше­ния с око­лни­те.

СТРЕЛЕЦ

По­дат­ли­ви сте на без­дей­ствие и апа­тия днес, кое­то най-ве­роя­тно се дъл­жи на по­ви­ше­но­то пси­хи­чес­ко нап­ре­же­ние. При някои от вас съ­щес­твен при­нос за то­ва имат тягос­тни­те до­маш­ни от­но­ше­ния, кои­то се­га ви се стру­ва, че ни­ко­га няма да се про­менят, положете усилия за промяната им. Въп­ре­ки усе­ща­не­то ви по­ло­же­ние­то не е та­ка тра­гич­но и ско­ро ще има по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие.

КОЗИРОГ

Под въз­дей­ствие­то на до­маш­ни неп­рия­тнос­ти се­га мно­го от вас търсят ус­по­кое­ние дъл­бо­ко в се­бе си, в лич­ни­те си ка­чес­тва и ду­шев­ни стре­ме­жи. То­ва със­тоя­ние обе­зку­ра­жа­ва някои и ви тлас­ка към пе­си­ми­зъм. Но се­га не е най-доб­ро­то вре­ме за без­дей­ствие и трябва да пре­въз­мог­не­те ло­шо­то си нас­трое­ние. Денят не пред­ла­га въз­мож­нос­ти за раз­ви­тие.

ВОДОЛЕЙ

Из­цяло сте об­хва­на­ти от ду­ше­вен из­блик на бла­го­родс­тво. Той оба­че мо­же да пом­рък­не по­ра­ди някои неб­ла­гоп­рия­тни раз­ви­тия на кон­так­ти­те или при сре­щи днес. Не се влияй­те от то­ва и не на­ру­ша­вай­те хар­мо­ния­та у се­бе си, за­що­то чет­вър­тък има и по­ло­жи­тел­ни стра­ни и те имат от­но­ше­ние към ра­бо­та­та ви. То­ва е прек­ра­сен про­фе­сио­на­лен ден.

РИБИ

Бла­гон­рав­ни и в доб­ро раз­по­ло­же­ние към дру­ги­те, вие ще бъ­де­те нео­це­ни­ми по­мощ­ни­ци на оне­зи от ва­ши­те близ­ки или прия­те­ли, кои­то ще из­пи­тат нуж­да от под­кре­па­та ви. Чет­вър­тък има мно­го по­ло­жи­тел­ни стра­ни за вас в лич­ния и про­фе­сио­нал­ния жи­вот. Ус­пе­хи­те са ва­лид­ни при нас­тоя­тел­ност от ва­ша стра­на. Спо­лу­ка при пъ­ту­ва­не с цел командировка.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *