ХОРОСКОП ЗА 9 МАЙ

ОВЕН

Чет­вър­тък ще се ока­же мал­ко неп­рия­тен ден за Ов­ни­те. При мно­зи­на от вас има ас­пек­ти за пъ­ту­ва­не, но има и някак­ви преч­ки. В не­га­тив­но нас­трое­ние сте и е по-доб­ре да от­ло­жи­те за­ми­на­ва­не­то си. За­беля­зва се някак­ва хао­тич­ност и раз­пил­яност в дей­ствия­та ви, а лип­са­та на пред­паз­ли­вост ще ви дов­ле­че ус­лож­не­ния.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те не са в доб­ро нас­трое­ние и то­ва се дъл­жи на пси­хи­чес­ко­то ви със­тоя­ние днес. За­сег­на­ти са лич­ни­те ви чувс­тва и ве­роя­тно ста­ва въп­рос за лю­бов­но ра­зо­ча­ро­ва­ние. Денят съв­сем не е лош и ако съу­мее­те да се аб­стра­хи­ра­те и мо­би­ли­зи­ра­те, мо­же да се рад­ва­те на пол­зот­во­рен чет­вър­тък. В служ­ба­та бъ­де­те бди­тел­ни и пред­паз­ли­ви.

БЛИЗНАЦИ

Мо­же да се ка­же, че има­те до­бър ден пред се­бе си, ако из­клю­чим до­маш­но-се­мей­ни­те неп­рия­тнос­ти при някои. Мно­зи­на от Близ­на­ци са дос­та ан­га­жи­ра­ни днес и в то­ва от­но­ше­ние чет­вър­тък е на­то­ва­рен. Бъ­де­те по-кон­цен­три­ра­ни в дей­ствия­та си за из­пъл­не­ние на за­дъл­же­ния­та, тъй ка­то има неп­ред­ви­де­ни об­стоя­телс­тва, кои­то мо­гат да ви объ­ркат.

РАК

В па­рич­на кри­за са Ра­ци­те днес и то­ва дос­та вли­яе на нас­трое­ние­то им. Има и слу­жеб­ни проб­ле­ми в чет­вър­тък, за раз­ре­ша­ва­не­то на кои­то най-вер­ният спо­соб е да наб­лю­да­ва­те по­ве­де­ние­то си. Раз­чи­тай­те на ви­со­ко­пос­та­ве­но ли­це. Лип­сва ви пос­ле­до­ва­тел­ност в из­пъл­не­ние­то на ан­га­жи­мен­ти­те днес, доб­ре е да се взе­ме­те в ръ­це. Не раз­чи­тай­те на свои­те ко­ле­ги.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те не се чувс­тват доб­ре по­ра­ди фи­нан­со­ви проб­ле­ми, но ед­но из­вес­тие би мог­ло да за­рад­ва мно­зи­на от вас. От­ло­же­те за друг ден раз­ре­ша­ва­не­то на па­рич­ни проб­ле­ми, за­що­то звез­дни­те ас­пек­ти в чет­вър­тък не са бла­гоп­рия­тни в то­ва от­но­ше­ние и уси­лия­та ви ще ос­та­нат без­плод­ни.

ДЕВА

Мно­го нап­рег­нат от емо­цио­нал­на глед­на точ­ка е чет­вър­тък. По-гол­яма част от Де­ва ед­ва ли ще се чувс­тват доб­ре и то­ва е по­ра­ди вне­зап­но вмък­нал се ан­га­жи­мент или разд­яла с бли­зък чо­век. За мно­зи­на фи­нан­си­те са за­ви­си­ми точ­но от то­зи ан­га­жи­мент, а биз­нес­ме­ни­те трябва пос­ле­до­ва­тел­но да раз­ре­ша­ват за­да­чи­те си.

ВЕЗНИ

Вне­зап­но чет­вър­тък ще ви под­не­се прия­тна из­не­на­да. Мо­же би не сте оча­ква­ли, но днес се от­кри­ват пер­спек­ти­ви пред вас, кои­то трябва нав­ре­ме да пол­зва­те. Мо­би­ли­зи­рай­те се, дей­ствай­те пра­во­ли­ней­но, це­ле­на­со­че­но, за да не про­ва­ли­те бла­гоп­рия­тния ден. Не са из­клю­че­ни и доб­ри­те но­ви­ни за мно­зи­на от Вез­ни.

СКОРПИОН

Чет­вър­тък е кри­ти­чен ден за мно­зи­на от Скор­пио­ни­те. Има нео­чак­ва­ни об­стоя­телс­тва от до­ма­шен ха­рак­тер, кои­то мо­гат да до­ве­дат до объ­рква­не на пла­но­ве­те. Най-ве­че влияят на слу­жеб­ни­те ви за­дъл­же­ния, тъй ка­то дей­ства­те дос­та де­зор­га­ни­зи­ра­но и мо­же да не се спра­ви­те с ра­бо­та­та си. Слу­жеб­но пъ­ту­ва­не днес мо­же да про­пад­не.

СТРЕЛЕЦ

Ху­бав ден, ка­то за по­ве­че­то от Стре­лец се ха­рак­те­ри­зи­ра с пъ­ту­ва­не. Да­ли е лич­но, или де­ло­во, то и в два­та слу­чая е ус­пеш­но. По от­но­ше­ние на фи­нан­со­ва­та дей­ност трябва да бъ­де­те из­клю­чи­тел­но гъв­ка­ви, а с хар­чо­ве­те – пес­те­ли­ви и ком­би­на­тив­ни, ще ви необходима голяма сума за обща работа със партньори. Не вли­зай­те и в рис­ко­ва­ни дей­ствия. В биз­не­са се оча­ква дос­та ра­бо­та.

КОЗИРОГ

Пси­хи­чес­ки на­то­ва­рен ден, но об­що пог­лед­на­то, чет­вър­тък е прия­тен за Ко­зи­ро­зи­те. Вид­на е бла­гоп­рия­тна пром­яна око­ло бю­дже­та ви, а след то­ва на­ли­чие­то на при­до­бив­ки по слу­же­бен път. Ще получите материално стимулиране и очаквано признание.  Про­фе­сио­нал­но ще се чувс­тва­те доб­ре, а някои мо­же да по­лу­чат и по­да­рък на ра­бот­но­то място днес. Има и под­го­тов­ка за за­ми­на­ва­не на по­чив­ка.

ВОДОЛЕЙ

Тран­сфор­ма­ция­та око­ло вас ве­че е в дей­ствие и мно­зи­на от Во­до­лей се чувс­тват по нов на­чин. Чет­вър­тък е оби­кно­вен ден, ка­то по-ско­ро приб­ли­жа­ват по­ло­жи­тел­ни­те ас­пек­ти. Ра­бо­та­та по про­фе­сио­нал­на ли­ния е дос­та и да­же мо­же да се ока­же, че чет­вър­тък е кри­зи­сен в то­ва от­но­ше­ние. Няма да ви спори особено с финансови дела, ще имате пречки от администрации. Мно­зи­на се чувс­тват в ущърб.

РИБИ

В чет­вър­тък Ри­би­те са сан­ти­мен­тал­ни и нос­тал­гич­но нас­трое­ни. За някои пред­стои разд­яла с бли­зък чо­век, кое­то ги ка­ра да се чувс­тват са­мот­ни. Отсъствието няма да е за дълго, така че не унивайте. За вас се на­ла­га да бъ­де­те по-ор­га­ни­зи­ра­ни и да не се раз­пил­ява­те в дей­ствия­та си днес. Те­зи, кои­то са на ра­бо­та, няма да са до­вол­ни от слу­жеб­на­та си­туа­ция. Някои от ко­ле­ги­те Ви ще ви ус­троят ка­пан.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *