ХОРОСКОП ЗА 9 МАЙ

ОВЕН

Днес със­то­я­ни­е­то ви е зна­чи­тел­но по-ста­бил­но. Но нап­ре­дъ­кът ще бъ­де твър­де из­ра­зи­те­лен, ако ус­пе­е­те да се раз­г­ра­ни­чи­те от емо­ци­о­нал­ния на­чин на мис­ле­не. Се­га той съз­да­ва са­мо из­лиш­но нер­в­но пре­то­вар­ва­не. То се из­ра­зя­ва при мно­зи­на под фор­ма­та на без­по­койс­т­во, но се свър­з­ва с раз­лич­ни стра­ни от днев­ни­те ви ан­га­жи­мен­ти.

ТЕЛЕЦ

Неделя е до­бър ден за вас. По­зи­тив­но се раз­ви­ват про­фе­си­о­нал­ни­те ви де­ла. Ус­пе­хи­те имат от­но­ше­ние към кон­так­ти­те ви и всич­ки от вас са в доб­ро здра­ве. За мно­зи­на от осо­бе­на важ­ност ще бъ­де ед­но про­фе­си­о­нал­но пред­ло­же­ние, за ко­е­то е си­гур­но. Вярвайте в своята щастлива звезда – бъдещето се намира във ваши ръце.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те са обез­по­ко­е­ни в неделя, но то­ва е на­пъл­но не­о­с­но­ва­тел­но със­то­я­ние. Ис­ти­на­та е, че то­зи ден е твър­де спо­луч­лив за вас. Шан­сът, кой­то при­те­жа­ва­те, е мно­го­по­со­чен. От ли­чен той пре­ми­на­ва към фи­нан­си­те и про­фе­си­я­та. Кон­так­ти­те ви ще бъ­дат мал­ко нер­в­ни и е по-доб­ре, ако се ов­ла­дя­ва­те.

РАК

Ва­шият шанс през пос­лед­ни­те дни е неп­ре­къс­ваем, а то­ва ве­че е мно­го доб­ре и би трябва­ло от­но­во да ви под­ка­ни към ак­ти­вен на­чин на жи­вот. Без да прояв­ява­те гняв или да се чувс­тва­те неу­дов­лет­во­ре­ни, е ху­ба­во да дей­ства­те по всич­ки важ­ни въп­ро­си. Уси­лия­та ви няма да бъ­дат нап­раз­ни и ще ус­пее­те във всич­ки­те си на­чи­на­ния.

ЛЪВ

Всич­ки­те ви по­ло­жи­тел­ни ка­чес­т­ва и въз­мож­нос­ти се­га се фо­ку­си­рат един­с­т­ве­но в из­ра­зи­тел­на­та ви емо­ци­о­нал­на същ­ност. Ред­но е да не я до­пус­ка­те в ан­га­жи­мен­ти­те, ка­са­е­щи де­ло­вия стил на жи­вот. Неделя е пре­въз­хо­ден за осъ­щес­т­вя­ва­не на про­е­к­ти, за ре­а­ли­за­ция в сфе­ра­та на фи­нан­си­те или под­пис­ва­не на важни до­го­во­ри.

ДЕВА

Ста­бил­ни са по­зи­ци­и­те на Де­ви­те, как­то, ес­тес­т­ве­но, и въз­мож­нос­ти­те им днес, но мно­зи­на все още жи­ве­ят в сян­ка­та на без­по­койс­т­во­то от­нос­но про­фе­си­о­нал­ния си из­раз или пла­но­ве. На­со­че­те уси­ли­я­та си към кон­так­ти­те – те са от из­к­лю­чи­тел­на важ­ност за вас. На мно­зи­на ще бъ­де пред­ло­же­на по­ве­че от ед­на въз­мож­ност за ре­а­ли­за­ция.

ВЕЗНИ

В неделя Вез­ни­те са цъф­тя­щи и не на пос­лед­но мяс­то при­нос за то­ва със­то­я­ние на еуфо­рич­ност имат лю­бов­ни­те кон­так­ти. За дру­ги нап­ра­во мо­же да се ка­же, че ве­че са влю­бе­ни. Де­нят е пъл­но­це­нен в поч­ти всич­ки нап­рав­ле­ния, ко­и­то би­ха мог­ли да ан­га­жи­рат съз­на­ни­е­то ви се­га. Очак­ват ви но­вос­ти, свър­за­ни с пред­ло­же­ния.

СКОРПИОН

Енер­гич­ни и бор­бе­ни са Скор­пи­о­ни­те. Ва­ши­те въз­мож­нос­ти съ­що са из­ра­зи­тел­ни, но е не­о­б­хо­ди­мо да дейс­т­ва­те хлад­нок­ръв­но, осо­бе­но по де­ло­ви въп­ро­си е за­дъл­жи­тел­но да се раз­г­ра­ни­чи­те от емо­ци­и­те. Яр­ко из­пък­ват кон­так­ти­те ви и се­га те се ха­рак­те­ри­зи­рат с мно­го­о­б­ра­зие. Ще по­лу­чи­те вес­ти, от­на­ся­щи се за пре­дим­с­т­ва.

СТРЕЛЕЦ

Със­то­я­ни­е­то на Стрел­ци­те е по­тис­на­то. Ста­ва въп­рос за при­тес­не­ния, но те най-чес­то са про­дик­ту­ва­ни от вън­ш­ни съ­би­тия или ня­кои при­я­те­ли, ко­и­то се опит­ват да ви вну­шат не­ре­а­лен мо­дел на раз­ви­тие. Раз­чи­тай­те на се­бе си и ня­ма да сгре­ши­те, се­га вие сте в по­дем. Пре­въз­хо­ден про­фе­си­о­нал­нен ден.

КОЗИРОГ

Ос­во­бо­де­ни сте от нап­ре­же­ни­е­то, ко­е­то през ми­на­ла­та сед­ми­ца чес­то ви на­вес­тя­ва­ше. Мо­же би при ня­кои от вас то все още се за­дър­жа по от­но­ше­ние на ра­бо­та­та или ня­кои де­ло­ви проб­ле­ми. Ще пос­тиг­не­те ус­пе­хи как­то в сфе­ра­та на лич­ния, та­ка и в про­фе­си­о­нал­ния жи­вот. Ак­тив­ност­та на ня­кои се свър­з­ва с пъ­ту­ва­не.

ВОДОЛЕЙ

Твър­де сен­зи­тив­ни са Во­до­ле­и­те в неделя и ня­кои фак­ти от за­о­би­ка­ля­ща­та ви дейс­т­ви­тел­ност ще бъ­дат при­чи­на за из­ра­зи­тел­но без­по­койс­т­во. При дру­ги от вас то има от­но­ше­ние към лю­бов­ния стил и на­чин на жи­вот, но мо­же би те са ми­мо­лет­ни яв­ле­ния, ко­и­то не ос­та­вят ни­как­ва дейс­т­ви­тел­на сле­да. Но­ви­ни­те и съ­о­б­ще­ни­я­та иг­ра­ят важ­на ро­ля за вас.

РИБИ

Неделя е по­ка­за­те­лен за ва­ши­те ма­те­ри­а­л­ни и фи­нан­со­ви при­до­бив­ки. Мо­же да се ка­же, че поч­ти всич­ки ро­де­ни под зна­ка ще дейс­т­ват твър­де ка­те­го­рич­но по де­ло­ви­те въп­ро­си. Със­то­я­ни­е­то на ня­кои от вас е близ­ко до то­ва на Во­до­ле­и­те и включ­ва из­вес­т­но без­по­койс­т­во, ко­е­то при ня­кои се от­на­ся до до­ма. Любовни новини.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *