HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 9 МАЙ

ОВЕН

Във втор­ник ви съ­път­с­т­ват къс­мет и доб­ри въз­мож­нос­ти. Пред­с­то­ят ви ус­пеш­но пъ­ту­ва­не, про­мя­на на об­с­то­я­тел­с­т­ва­та в до­ма към доб­ро, об­щес­т­ве­ни кон­так­ти, от ко­и­то мо­же да очак­ва­те доб­ри пер­с­пек­ти­ви. Не се за­ни­ма­вай­те днес с фи­нан­си, ако пла­но­ве­те ви в та­зи сфе­ра не се осъ­щес­т­вят, не нас­то­я­вай­те, а ги от­ло­же­те. При ня­кои нас­тъп­ва ис­тин­с­ка про­мя­на в служ­ба­та.

ТЕЛЕЦ

Чув­с­т­ва­те се мал­ко обър­ка­ни и с раз­к­ла­те­но здра­ве днес, но то­ва е пре­ход­но. Въз­мож­но е да по­лу­чи­те по­ка­на за но­ва про­фе­си­о­нал­на изя­ва или мно­го важ­но съ­о­б­ще­ние. С дру­го в слу­же­бен ас­пект ня­ма да се пох­ва­ли­те, неп­ре­къс­на­то ще се сблъс­к­ва­те с дреб­ни преч­ки и про­во­ка­ции, ко­и­то зат­руд­ня­ват ра­бо­та­та ви. Не се под­да­вай­те на провокации и ща­де­те нер­ви­те си.

БЛИЗНАЦИ

Де­ла­та, свър­за­ни с пъ­ту­ва­не днес, ще бъ­дат осо­бе­но ус­пеш­ни за Близ­на­ци­те. Мно­го къс­мет ви съ­път­с­т­ва днес по въп­ро­си, свър­за­ни с па­ри, за раз­ре­ша­ва­не­то на ня­кои труд­нос­ти ще е дос­та­тъч­но са­мо при­със­т­ви­е­то ви. Ня­кои ги очак­ват слу­жеб­ни про­ме­ни, те за­поч­ват още днес и про­дъл­жа­ват през след­ва­щи­те дни. Зат­руд­не­ния ще има­те в кон­так­ти­те си с най-близките.

РАК

По­зи­ти­вен е втор­ник за Ра­ци­те, при мно­зи­на е в ход тран­с­фор­ма­ция, а то­ва оз­на­ча­ва да из­вър­ши­те ня­кои про­ме­ни в об­ласт­та на лич­ния и об­щес­т­вен жи­вот. Де­ло­ва­та ви ак­тив­ност се­га не е на ви­со­ко ни­во и не­о­чак­ва­но тър­жес­т­во в служ­ба­та мо­же лес­но да ви де­мо­би­ли­зи­ра на­пъл­но. Не пъ­ту­вай­те днес, ще се сблъс­ка­те с мно­го труд­нос­ти и на­ме­ре­ни­я­та ви ще се про­ва­лят.

ЛЪВ

Днес се рад­ва­те на къс­мет, но мно­жес­т­во дреб­ни преч­ки ня­ма да ви поз­во­лят да дейс­т­ва­те в при­съ­щия ви стил. То­ва за­ся­га про­фе­си­о­нал­ни­те ан­га­жи­мен­ти, ня­кои фи­нан­со­ви и др. То­ва ня­ма да е фа­тал­но и с по­ве­че ка­те­го­рич­ност ще ги пре­о­до­ле­е­те. От осо­бе­на важ­ност за ро­де­ни­те от Лъв са сре­щи­те с вли­я­тел­ни хо­ра, те ще бъ­дат ис­тин­с­ки трам­п­лин за бъ­де­ща де­ло­ва ре­а­ли­за­ция.

ДЕВА

Жи­во­тът ви стрем­г­ла­во е по­ел към про­ме­ни, още днес ще ви из­не­на­дат мно­жес­т­во но­вос­ти. Ня­ма да ви поп­ре­чат по пъ­тя на по­ло­жи­тел­но­то раз­ви­тие и дреб­ни­те преч­ки в де­ла­та ви. В най-ло­шия слу­чай ня­кои не­ща ще се от­ло­жат с ден-два, но неп­ре­мен­но ще пос­тиг­не­те доб­ри ре­зул­та­ти. Не при­бър­з­вай­те, дейс­т­вай­те спо­кой­но и ме­то­дич­но и бъ­де­те убе­де­ни в ус­пе­ха си.

ВЕЗНИ

Кой знае за­що днес за­тор­мо­зя­ва­те са­ми се­бе си и ог­ра­ни­ча­ва­те въз­мож­нос­ти­те си. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ви втор­ник  е до­бър, за по­ве­че­то ус­по­ко­е­ние ще до­не­сат при­я­те­ли и при кон­так­ти и сре­щи с вли­я­тел­ни хо­ра, ко­и­то са го­то­ви да ви по­мог­нат. То­ва ще за­си­ли са­мо­чув­с­т­ви­е­то ви, за­що­то най-ве­ро­я­т­но ста­ва въп­рос за по­ло­жи­тел­ни фи­нан­со­ви про­ме­ни. С па­ри­те оба­че тряб­ва да вни­ма­вате.

СКОРПИОН

Във втор­ник при вас има и по­ло­жи­тел­ни, и от­ри­ца­тел­ни яв­ле­ния, все­ки от зна­ка тряб­ва да от­к­рие ба­лан­са. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден е пре­въз­хо­ден, то­ва се от­на­ся и за пъ­ту­ва­не, свър­за­но с биз­нес или кон­так­ти с тър­гов­с­ка цел. В съд­руж­ния биз­нес бъ­де­те по-вни­ма­тел­ни към пар­т­ньо­ри­те си, въз­мож­но е, без да усе­ти­те, да ги на­ра­ни­те, от ко­е­то ще пос­лед­ват труд­ни си­ту­а­ции по­меж­ду ви.

СТРЕЛЕЦ

Са­мо­зат­ва­ря­те се, а то­ва ви де­зор­га­ни­зи­ра и ви ка­ра да пре­неб­рег­ва­те важ­ни за­дъл­же­ния. Пре­ми­на­ва­те през пе­ри­од на про­ме­ни и точ­но то­ва се­га на­ру­ша­ва ба­лан­са ви. Ина­че има­те прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да за­си­ли­те биз­не­са си, да ак­ти­ви­ра­те де­ла­та си чрез на­ме­са­та на ад­ми­нис­т­ра­ции или да из­вър­ши­те де­ло­ви пъ­ту­ва­ния, ко­и­то със си­гур­ност ще ви до­не­сат при­до­бив­ки.

КОЗИРОГ

Мно­зи­на от то­зи знак днес ще се за­ни­ма­ват с нед­ви­жи­ми иму­щес­т­ва или нас­лед­с­т­во. Ще има­те ня­кои преч­ки, ко­и­то мо­гат да ви ли­шат от мал­ки ма­те­ри­а­л­ни час­ти, но ако ста­ва въп­рос за съ­де­бен про­цес в та­зи връз­ка – ще го спе­че­ли­те. В биз­не­са днес съ­щес­т­ву­ва раз­би­ра­тел­с­т­во, а от не­го ще дой­дат и ус­пе­хи­те. То­ва се от­на­ся и за слу­жеб­на­та ви дей­ност, ако не се дър­жи­те ряз­ко с окол­ни­те.

ВОДОЛЕЙ

Ще има­те из­вес­т­ни труд­нос­ти през де­ня и ако не над­мог­не­те се­бе си, ед­ва ли ще осъ­щес­т­ви­те шан­са, кой­то ви съ­път­с­т­ва. Очак­ва ви един прек­ра­сен про­фе­си­о­на­лен ден, в кой­то ще за­поч­нат про­ме­ни, ко­и­то за вас са по­ло­жи­тел­ни. То­ва мо­же да се ка­же и за лич­ния ви жи­вот и ин­тим­ни­те връз­ки. В лю­бов­но от­но­ше­ние при по­ве­че­то от зна­ка про­ме­ни­те са яр­ки и из­ра­зи­тел­ни.

РИБИ

Дос­та Ри­би са без­ком­про­мис­ни с око­лни­те днес, а то­ва мо­же да из­диг­не пред вас сте­на, коя­то по-къс­но ще се на­ло­жи да прео­дол­ява­те. Има­те на­вик да раз­чи­та­те на ин­туи­ция­та си, но днес тя ни­как не ви е в ус­лу­га. Някои мно­го при­бър­зват в дей­ствия­та си, кое­то от­но­во во­ди до греш­ка. Дру­ги ще пред­прие­мат пъ­ту­ва­не, кое­то е с край­но неп­рия­тни пос­ле­ди­ци. Раз­чи­тай­те на по­мощ от прия­те­ли!

 

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *