ХОРОСКОП ЗА 9 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

За Ов­ни­те по­не­дел­ник е ва­жен и вие трябва да пред­прие­ме­те ре­ши­тел­ни стъп­ки в служ­ба­та или да взе­ме­те се­риоз­но ре­ше­ние, от­нас­ящо се до ва­ша­та ра­бо­та. Денят ще ви до­не­се ус­пех при осъ­щест­вява­не на сре­щи, раз­го­во­ри по про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си. Па­зе­те се от из­ма­ми.

ТЕЛЕЦ

Ус­пе­шен е по­не­дел­ник за Тел­ци­те, по слу­жеб­ни въп­ро­си оба­че трябва да дей­ства­те без влия­ние­то на емо­ции­те, ка­то пре­цен­ява­те трез­во и реал­но всич­ки по­ло­жи­тел­ни и от­ри­ца­тел­ни стра­ни на съот­вет­ни­те въп­ро­си. Най-голям ус­пех ще пос­тиг­не­те в де­ло­ви раз­го­во­ри.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те са на­пад­на­ти от мрач­ни мис­ли, кои­то от вре­ме на вре­ме пре­ми­на­ват в от­кри­та язви­тел­ност, но то­ва не би по­мог­на­ло да поп­равят нас­трое­ние­то си. Необ­хо­ди­мо ви е да прес­та­не­те да мис­ли­те, че ще за­гу­би­те здра­ва­та ос­но­ва под кра­ка­та си. В служ­ба­та съг­ла­сие и рав­но­ве­сие.

РАК

  Не би­ва да смята­те, че по­зи­ция­та ви е не­рав­нос­той­на в служ­ба­та или спрямо парт­ньо­ри­те в биз­не­са. По­доб­ни мис­ли са­мо ще ви ого­рчат и раз­ба­лан­си­рат. Някои от вас се­га са с на­ра­не­на и бо­лез­не­на пси­хи­ка, но не се под­да­вай­те на та­ки­ва въз­дей­стия. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни с близ­ки и прия­те­ли!

ЛЪВ

Не до­пус­кай­те греш­ки, от кои­то по-къс­но ще пос­лед­ват неу­добс­тва за вас. В по­не­дел­ник ва­ши­те въз­мож­нос­ти са твър­де доб­ри и до­ри мно­зи­на ще мо­гат да дик­ту­ват ус­ло­вия­та. Око­лни­те ще се съоб­разят с мне­ние­то ви и няма да ви про­ти­во­ре­чат. Ще пос­тиг­не­те ус­пех!

ДЕВА

  По­зи­ция­та на Де­ви­те е фра­пи­ра­ща, то­ва се дъл­жи на мощ­ни­те по­ло­жи­тел­ни и от­ри­ца­тел­ни си­ли. Из­пра­ве­ни сте пред фи­ло­соф­ска ди­ле­ма в със­тоя­ние на нер­вна пре­въз­бу­де­ност. Сто­ре­те оно­ва, кое­то сте на­мис­ли­ли, без да се при­тесн­ява­те от въз­мо­жен неус­пех – рискувайте.

ВЕЗНИ

Чувс­тво­то на без­по­кой­ство рас­те при Вез­ни­те, при­чи­ни­те са лич­ни. Ще пос­тиг­не­те же­ла­ния­та си и не е необ­хо­ди­мо да се дър­жи­те по­доз­ри­тел­но в до­ма си. Ос­та­ве­те всич­ко да се дви­жи в неес­тес­тве­ни гра­ни­ци и с при­съ­щия му ход, не из­пре­вар­вай­те съ­би­тия­та. Късмет в любовта.

СКОРПИОН

  Скор­пио­ни­те са пре­въз­бу­де­ни в по­не­дел­ник, но ва­ше­то със­тоя­ние ско­ро ще се нор­ма­ли­зи­ра. Всъщ­ност то­зи про­цес за­поч­ва име­нно се­га, ма­кар че мно­зи­на мо­гат да не за­бе­ле­жат. При­тес­не­ния­та ви наис­ти­на от­па­дат, а вие трябва да сме­ни­те так­ти­ка­та си, за­ла­гай­ки са­мо на си­гур­ни дей­ствия.

СТРЕЛЕЦ

По­не­дел­ник е дос­та до­бър за вас и бла­го­да­ре­ние на ак­тив­на­та си при­ро­да мо­же да се реа­ли­зи­ра­те. В служ­ба­та ще ви се на­ло­жи да взе­ме­те бър­зи ре­ше­ния във връз­ка с ус­пеш­но­то за­вър­шва­не на пое­ти­те ан­га­жи­мен­ти и по­ло­жи­тел­на ак­тив­ност няма да ви лип­сва. Неочаквано известие ще получите днес, свързано е с ваш роднина. Не отказвайте помощ, ако ви бъде потърсена.

КОЗИРОГ

С из­вес­тно не­до­ве­рие днес ще се от­нас­яте към око­лни­те или по­не част от вас ще се дър­жат та­ка към дру­ги­те. Но няма­те при­чи­на за осо­бе­ни при­тес­не­ния, ма­кар че не­доб­ро­же­ла­те­ли­те ви са в сил­ни по­зи­ции, се­га и ва­ша­та пред­паз­ли­вост не е из­лиш­на. Откриват се за вас прек­рас­ни възможности да дадете отпор на всичко, което застрашава просперитета ви за деня.

ВОДОЛЕЙ

По­ви­ше­ни емо­ции, сил­ни чувс­тва, но всич­ко е ста­ра­тел­но скри­то под бла­го­род­но ус­луж­ли­во по­ве­де­ние. Мо­же да се го­во­ри за ва­шия гняв, той пон­яко­га се появ­ява на по­вър­хнос­тта, но то­ва не е съ­щес­тве­но­то днес. В слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния сте ак­тив­ни. Възможност за нова любовна авантюра, при която не трябва да смесвате чувства и емоции.

РИБИ

Проб­ле­ми­те за Ри­би­те в по­не­дел­ник са два, зае­ме­те се вед­на­га с раз­ре­ша­ва­не­то им. Еди­ния­т от тях ще прик­лю­чи без­препя­тстве­но и е свързан със службата ви, но дру­гият е все още неизя­снен и съ­щес­тву­ва не­въз­мож­ност на се­гаш­ния етап да дей­ства­те за раз­ре­ша­ва­не­то му – той е с финансов аспект. Къс­ме­тът про­дъл­жа­ва да бъ­де с вас, ако сте хазартна личност.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *