ХОРОСКОП ЗА 9 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Се­мей­ният и лич­ния жи­вот на Ов­ни­те се­га мо­же дон­якъ­де да се про­ва­ли. Ве­роя­тно мо­же да се слу­чи не­що не­поп­ра­ви­мо в на­ча­ло­то на пе­рио­да, но то ще е нез­на­чи­тел­но спрямо оча­ква­ни­те по­бе­ди, кои­то ще по­жъ­не­те заед­но с парт­ньо­ри­те си. Ще по­лу­чи­те дъл­гоо­чак­ва­но одо­бре­ние за ваш проект, кой­то ще ви до­не­се го­ле­ми пе­чал­би.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци, из­ясне­те си кои име­нно ас­пек­ти в жи­во­та ви изи­скват вни­ма­ние се­га. Мо­же би не е та­ка лес­но, тъй ка­то сте из­пад­на­ли в зат­руд­не­ния в об­щу­ва­ния­та си с око­лни­те. От дос­та вре­ме не се усе­ща­те в хар­мо­ния с об­кръ­жа­ва­щия ви свят. Взе­ме­те ак­тив­но час­тие в ри­тъ­ма и за­ни­ма­ния­та на лю­би­ми­те си хо­ра.

БЛИЗНАЦИ

Днес е бла­гоп­рия­тен ден за за­поз­нанс­тва. По­мис­ле­те с ка­къв чо­век ис­ка­те да пре­ка­ра­те деня и сме­ло на­соч­вай­те съ­би­тия­та и осъ­щест­вявай­те же­ла­ния­та си. Те­зи, кои­то са на ра­бо­та, ще имат ед­на спо­кой­на, до­ри мал­ко скуч­на съ­бо­та и ме­лан­хо­лия­та ще ги вла­дее през це­лия ден. Ве-черта може да донесе изнена-ди.

РАК

Не е из­клю­че­но до­маш­ни­те ра­бо­ти да ан­га­жи­рат гол­яма част от ва­ше­то вре­ме. Но да се пос­ве­ти­те из­цяло на до­ма си и на се­мей­ство­то все пак ед­ва ли ще ус­пее­те и за­то­ва е най-доб­ре да се при­ми­ри­те с то­зи факт. Пос­та­рай­те се да със­та­ви­те своя план за деня, та­ка че в не­го да има място за ре­ша­ва­не и на час­тни проб­ле­ми.

ЛЪВ

Необ­хо­ди­мос­тта да се тру­ди­те оп­ре­де­ле­но няма да ви дос­та­ви ра­дост. Он­зи, ко­го­то обичате и с ко­го­то ис­ка­те да пре­ка­ра­те деня, не е зает, вие оп­ре­де­ле­но ще сте спи­рач­ка за по-прия­тни из­жив­ява­ния. Не про­меняй­те пла­но­ве­те в пол­за на мал­ко ро­ман­тич­но прик­лю­че­ние в ком­па­ния или до­маш­ни за­ни­ма­ния, кои­то дъл­го сте от­ла­га­ли.

ДЕВА

Не са­мо че об­мисл­яте всич­ко, а и дей­ствия­та ви са дъл­бо­ко­мис­ле­ни. Пред­ставяй­те си как би мог­ло да се про­ме­ни всич­ко в дъл­бо­чи­на, а не да дей­ста­ва­те по­вър­хнос­тно. Зае­ме­те се с ре­ша­ва­не на те­ку­щи за­да­чи и днеш­ният ден ще бъ­де ус­пе­шен за вас. Някои ще ре­ша­ват не­до­ра­зу­ме­ния с род­ни­ни за нед­ви­жи­ми имо­ти.

ВЕЗНИ

Вез­ни, пос­ветeте съ­бо­та­та на лю­би­ми­те си хо­ра, об­щу­вай­те с тях и та­ка ще раз­бе­ре как­ви са би­ли при­тес­не­ния­та им пос­лед­ни­те дни и пред­ло­же­те по­мощ­та си. Те ще ви бъ­дат бла­го­дар­ни. На някои пред­стои де­ло­во пъ­ту­ва­не, кое­то ще ви до­не­се лич­но удо­влет­во­ре­ние и еве­нтуал­но по­ви­ше­ние в служ­ба­та.

СКОРПИОН

Съв­сем няма да е лес­но през то­зи ден на ва­шия лю­бим чо­век да въз­прие­ме чувс­тва­та и на­ме­ре­ния­та ви. Са­мо че той тол­ко­ва мно­го ще се ста­рае, че ще стиг­не до пъл­но раз­би­ра­не и осъ­зна­ва­не на всич­ки ва­ши на­ме­ре­ния и мо­ти­ви. Не заб­равяй­те да го оце­ни­те по дос­той­нство и да го пох­ва­ли­те, за да изживеете приятни мигове.

СТРЕЛЕЦ

Мно­го от Стрел­ци­те днес ще нап­равят по­куп­ки за до­ма си, бла­гоп­рия­тен ден и за но­ви за­поз­нанс­тва. Ще смените нещо старо с по-надеждно. Опи­тай­те се да не из­бър­зва­те в ре­ше­ния­та си, нуж­но е мал­ко по­ве­че сдър­жа­ност и е же­ла­тел­но да об­мисл­яте въп­ро­си­те по-за­дъл­бо­че­но. Ще ос­та­не­те удо­влет­во­ре­ни в края на деня от доб­ре свър­ше­на и доходоносна  ра­бо­та.

КОЗИРОГ

Лю­би­мият ви чо­век днес труд­но ще раз­бе­ре же­ла­ние­то ви да се уса­мо­ти­те някъ­де са­мо два­ма­та. Той жи­вее на бър­зи обо­ро­ти, вие се чувс­тва­те преу­мо­ре­ни от нап­рег­на­та­та ра­бот­на сед­ми­ца и ис­ка­те да се от­да­де­те на мал­ко мър­зе­лу­ва­не. Об­ясне­те му тър­пе­ли­во за­що ис­ка­те то­ва за се­бе си и той ще ви раз­бе­ре и помогне. Не се впускайте в излишни разяснения.

ВОДОЛЕЙ

Съ­бот­ният ден ще е на­си­тен с мно­го емо­ции, ще има­те нео­чак­ва­на сре­ща с чо­век, ко­го­то от­дав­на не сте виж­да­ли. Той ще ви до­ве­ри не­що, кое­то в по-къ­сен етап ще се ока­же мно­го ва­жен и за вас са­ми­те – мно­го сил­но да из­ме­ни от­но­ше­ние­то ви към чо­век от ва­ше­то об­кръ­же­ние. Не об­съж­дай­те лич­ния си жи­вот с ни­ко­го, всяко споделено нещо може да се обърне срещу вас самите.

РИБИ

Ри­би­те при­те­жа­ват вът­реш­но чувс­тво и ви­на­ги усе­щат ко­га близ­ки­те им хо­ра се нуж­даят по­мощ или пре­жив­яват стрес, из­каз­вай­ки им съ­чувс­твие и с пра­ви­лен съ­вет и доб­ра ду­ма ще ги ус­по­коят. Не оча­квай­те днес по­доб­но гри­жов­но от­но­ше­ние, са­ми се справяй­те с труд­ни­те си­туа­ции и прео­дол­явай­те препя­тствия­та, които ще се изпречат на пътя ви.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *