ХОРОСКОП ЗА 9 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

Ро­де­ни­те под Овен се про­я­вя­ват по два на­чи­на днес. Ед­ни­те от вас да­ват во­ля на чес­то­лю­би­е­то си, до­ка­то у дру­ги е на­рас­на­ло без­по­койс­т­во­то за па­ри. И в два­та слу­чая е не­о­б­хо­ди­мо да бъ­де­те вни­ма­тел­ни в кон­так­ти­те с окол­ни­те. То­ва има осо­бе­но зна­че­ние в служ­ба­та и задълженията ви.

ТЕЛЕЦ

Ус­пеш­но раз­ви­тие на лич­ни­те де­ла, фи­нан­со­ви­те от­но­ше­ния и сре­щи­те ще има­те в събота. Мно­зи­на от зна­ка ще бъ­дат въз­п­ре­пят­с­т­ва­ни по лич­ни при­чи­ни да осъ­щес­т­вят ед­на част от де­ло­вия си план за де­ня, но то­ва ня­ма да се ока­же па­губ­но за вас. Има­те дос­та бла­гоп­ри­я­т­ни въз­мож­нос­ти за слу­жеб­на изя­ва.

БЛИЗНАЦИ

В събота Близ­на­ци­те имат мно­го доб­ри шан­со­ве за ре­а­ли­за­ция и при по­ве­че­то от вас те ще се осъ­щес­т­вят. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва де­нят е мно­го си­лен за фи­нан­со­ва дей­ност. Днес тряб­ва да бъ­де­те из­к­лю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни към но­ви за­поз­нан­с­т­ва с хо­ра, към ко­и­то про­я­вя­ва­те емо­ци­о­на­лен афи­ни­тет.

РАК

Събота да­ва мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти да нап­ра­ви­те крач­ка нап­ред по пъ­тя на фи­нан­со­ва­та си ста­бил­ност. При поч­ти всич­ки пред­с­та­ви­те­ли на Рак тя е свър­за­на с ва­ша­та про­фе­сия, а ре­а­ли­за­ци­я­та днес е на­пъл­но пос­ти­жи­ма. Ус­пеш­ни кон­так­ти ще има­те и за ня­кои от вас те ще изо­бил­с­т­ват от но­вос­ти.

ЛЪВ

Вре­мен­ни при­тес­не­ния за па­ри ли­чат у Лъ­во­ве­те в събота. Де­нят ви из­п­ра­вя пред до­маш­ни и про­фе­си­о­нал­ни труд­нос­ти, но то­ва не е трай­на ха­рак­те­рис­ти­ка. Тър­гов­с­ки­те ра­бот­ни­ци и оне­зи, ко­и­то опе­ри­рат с до­ку­мен­та­ция или па­ри, тряб­ва мно­го да вни­ма­ват да не до­пус­нат греш­ки или да бъ­дат из­ма­ме­ни.

ДЕВА

В събота ви пред­с­то­ят дос­та проб­ле­ми за раз­ре­ша­ва­не и ня­кои от вас се­га се чув­с­т­ват по­тис­на­ти. Но от дру­га стра­на, та­зи те­жест съз­да­ва и ра­дост, за­що­то го­во­ри за ан­га­жи­мен­ти, по ко­и­то ви пред­с­тои да ра­бо­ти­те в бъ­де­ще. Де­нят не е до­бър за сре­щи или за раз­го­во­ри от де­ло­во зна­че­ние.

ВЕЗНИ

По­ве­че­то от вас са пре­то­ва­ре­ни във фи­зи­чес­ки и пси­хи­чес­ки сми­съл и днес без ви­ди­ма за дру­ги­те при­чи­на вие ще се от­ка­же­те от ак­тив­ни дейс­т­вия. Про­дъл­жа­вай­те де­ло­вия си жи­вот в оби­чай­ния темп, за да не се слу­чи в ско­ро вре­ме се­гаш­на­та ви по­зи­ция да ста­не не­и­з­год­на за са­ми­те вас.

СКОРПИОН

Събота ще бъ­де теж­ка за вас, въз­ник­ват труд­нос­ти от раз­ли­чен ха­рак­тер. Съ­що та­ка кон­так­ти­те ви ще бъ­дат бе­зус­пеш­ни. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден ще про­те­че при нор­мал­ни ус­ло­вия, а при ня­кои е въз­мож­но мал­ко по-го­ля­мо на­то­вар­ва­не.  Не би­ва да уреж­да­те пре­го­во­ри или да под­пис­ва­те до­го­во­ри – въз­мож­на е из­ма­ма.

СТРЕЛЕЦ

Ус­пе­шен ра­бо­тен ден, за някои свър­зан с ко­ман­ди­ров­ка. Се­га ще ви бъ­дат пред­ло­же­ни опе­ра­ции от фи­нан­сов ха­рак­тер, за да се въз­пол­зват от ва­ша­та ак­тив­ност и връз­ки. Но­ви ан­га­жи­мен­ти ще имат някои на ра­бот­но­то си място. Яр­ка се­мей­на хар­мо­ния, до­маш­но бла­го­по­лу­чие. Някои от вас за затормозени на тема пари, необходимата им сума ще им бъде дадена на заем от роднина.

КОЗИРОГ

Събота не е ле­ка за вас по ня­кол­ко при­чи­ни, ка­то  меж­ду тях е здра­вос­лов­на­та. Ако ус­та­но­ви­те още сут­рин­та не­раз­по­ло­же­ние, по-доб­ре се от­ка­же­те от как­ва­то и да би­ло дей­ност за де­ня. Потърсете лекарска помощ, в противен случай нещата ще се усложнят. Ра­бот­но­то вре­ме ще пре­ми­не в ус­ло­ви­я­та на за­тор­мо­зя­ва­не и мно­зи­на ще бъ­дат неп­ра­вил­но уп­рек­на­ти от свои ко­ле­ги.

ВОДОЛЕЙ

От го­ля­ма важ­ност за вас е раз­ре­ша­ва­не­то на два проб­ле­ма, на ко­и­то се­га вие да­ва­те осо­бе­но пре­дим­с­т­во, ста­ва ду­ма за про­фе­си­о­нал­на­та сфе­ра. Ма­кар че при­тес­не­ни­я­та ви от­нос­но ра­бо­та­та се­га са за­си­ле­ни, не би­ва да се тре­во­жи­те за нея, тъй ка­то всич­ки въз­ник­на­ли неп­ри­я­т­нос­ти ще се раз­ре­шат по най-доб­рия на­чин. Не давайте воля на гнева си, вредите на себе си.

РИБИ

Днес вие сте мно­го ак­тив­ни и ед­ва ли ще има проб­лем, с кой­то да се за­ло­ви­те и да не го раз­ре­ши­те. Пред­ва­ри­тел­но тряб­ва да бъ­де­те го­то­ви във всич­ки­те си дейс­т­вия за са­мос­то­я­тел­на ра­бо­та. Ще има­те пре­дим­с­т­во в служ­ба­та си за но­ви ан­га­жи­мен­ти, свър­за­ни с из­вън­ред­ни пла­ща­ния. Парите са водещи за повечето от вас, някои няма да могат да се справят със задълженията си.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *