ХОРОСКОП ЗА 2 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН
Днес Ов­ни­те са в мно­го сил­на об­щес­т­ве­на и де­ло­ва по­зи­ция. Ва­ша­та доб­но­на­ме­ре­ност спря­мо окол­ни­те ще се яви в под­к­ре­па на ими­джа ви и из­лъч­ва­щия ста­би­ли­тет. Мно­го по­ле­зен ден за фи­нан­си­те и биз­не­са ви. Днес бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни в дома си, мо­же да има­те го­ле­ми неп­ри­я­т­нос­ти.

ТЕЛЕЦ
Бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни на работното си мяс­то днес. Ня­кои от вас по соб­с­т­ве­но же­ла­ние ще на­пус­нат ра­бо­та. В бла­гоп­ри­я­т­на по­зи­ция сте днес в об­щес­т­во­то и се пол­з­ва­те с не­о­б­хо­ди­мия ви ав­то­ри­тет. Мал­ко нес­та­би­лен и с мно­го не­и­з­вес­т­ни е неделя по от­но­ше­ние на фи­нан­си­те.

БЛИЗНАЦИ
Близ­на­ци­те днес ще са на­то­ва­ре­ни с мно­го ра­бо­та, но има­те бла­гоп­ри­я­т­ни въз­мож­нос­ти да се спра­ви­те блес­тя­що. То­ва ще се от­ра­зи зле на нер­ви­те и са­мо­чув­с­т­ви­е­то ви и ня­кои ще се опи­тат да се раз­то­ва­рят у до­ма. Тру­ден ден за биз­не­са ви, с мно­го ра­зо­ча­ро­ва­ния и проб­ле­ми с пар­т­ньо­ри­те.

РАК
Ху­бав ден за фи­нан­си­те ви е неделя. Ра­ци­те раз­ре­ша­ват един мно­го ва­жен проб­лем. Тук ще пре­тър­пи­те ра­зо­ча­ро­ва­ние и до­ри да има­те ус­пех за де­ня, ще се ока­же, че е фик­ти­вен. Неделя се явя­ва неп­ри­я­тен ден за биз­нес дей­ност, бъдете внимателни.

ЛЪВ
Лъ­во­ве­те са зле фи­нан­со­во, въп­ре­ки че имат го­ле­ми пла­но­ве за де­ня, ня­ма да имат не­о­б­хо­ди­мия ста­тус за осъ­щес­т­вя­ва­не­то им. Де­нят е с ло­ша ха­рак­те­рис­ти­ка за кон­так­ти­те ви, ще пре­у­с­та­но­ви­те връз­ки с об­щес­т­ве­на зна­чи­мост. Биз­нес­ме­ни­те ще бъ­дат ли­ше­ни от под­к­ре­па­та на съд­руж­ник.

ДЕВА
Не сте зас­т­ра­хо­ва­ни от до­пус­ка­не на греш­ки. Под въз­дейс­т­ви­е­то на афект ще нап­ра­ви­те скан­да­ли в дома си. Де­нят е ха­рак­те­рен с мно­го ра­бо­та за вас и ако про­я­ви­те не­о­б­хо­ди­ма­та ак­тив­ност да се зах­ва­не­те с до­пъл­ни­те­лен труд, ще под­по­мог­не­те фи­нан­со­во­то си със­то­я­ние.

ВЕЗНИ
Вез­ни­те са без­ком­п­ро­мис­ни и с на­ме­ре­ние да прек­ра­тят не­и­з­год­на за тях до­се­га връз­ка. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден се явя­ва с мно­го ра­бо­та, но­си ра­дост от об­щу­ва­не­то с при­я­т­на за вас же­на. За де­ло­вия биз­нес жи­вот раз­чи­тай­те на пар­т­ньо­ри и съд­руж­ни­ци. Обър­не­те вни­ма­ние на се­мей­ния пар­т­ньор.

СКОРПИОН
Скор­пи­о­ни­те са мо­би­ли­зи­ра­ни за мно­го ра­бо­та, но и с же­ла­ние по то­зи на­чин да раз­ре­шат фи­нан­со­ви проб­ле­ми. Ще има­те един бла­го­да­тен ден в то­ва от­но­ше­ние и поч­ти във всич­ки сфе­ри на со­ци­а­л­ния жи­вот има­те пъл­но­цен­на ре­а­ли­за­ция. Не раз­чи­тай­те на стра­нич­на по­мощ и про­тек­ция.

СТРЕЛЕЦ
Осъ­щес­т­вя­ва­не­то ви днес е ва­лид­но във всич­ки­те ви де­ла, ако се ак­ти­ви­зи­ра­те за ра­бо­та. Бъ­де­те ор­га­ни­зи­ра­ни и де­ло­ви, но не заб­ра­вяй­те и бла­гос­к­лон­но­то от­но­ше­ние спря­мо окол­ни­те. Има пред­пос­тав­ки за фи­нан­со­ви греш­ки, тъй че вни­ма­вай­те с па­ри­те. Ра­зо­ча­ро­ва­ни сте от при­я­тел.

КОЗИРОГ
Неделя е неб­ла­гоп­ри­я­тен ден за Ко­зи­ро­зи­те – днес ще до­пус­не­те греш­ки, ко­и­то ка­са­ят фи­нан­си­те ви. За ня­кои е ва­лид­но по­ви­ше­ние, до­ка­то дру­ги ще на­пус­нат работата си за­ра­ди кон­ф­ликт с вли­я­тел­на же­на. Со­ци­а­л­ни­ят ви ста­тут е за­ви­сим от ра­бо­та­та ви и вие ус­пеш­но ще се спра­ви­те.

ВОДОЛЕЙ
Вие със сво­я­та из­пъл­ни­тел­ност ще бъ­де­те пе­дан­тич­ни и стро­ги към всич­ки око­ло вас, ко­и­то не от­го­ва­рят на изис­к­ва­ни­я­та ви за доб­ре свър­ше­на ра­бо­та. Ве­ро­я­т­но по­ве­че­то от вас са с по­доб­ре­но по­ло­же­ние и за да за­щи­ти­те по-доб­ро­то зап­ла­ща­не, ще се на­гър­би­те и с до­пъл­ни­тел­на ра­бо­та.

РИБИ
Ри­би­те са об­ла­да­ни от ми­съл­та с как­во още да се зах­ва­нат, за да под­по­мог­нат фи­нан­си­те си. Днес ще ви се от­да­де та­ка­ва въз­мож­ност и вие ще по­е­ме­те и до­пъл­ни­те­лен труд. Пред­ло­же­ни­е­то за та­ка­ва ра­бо­та ще дой­де от стра­на на при­я­те­ли, но не раз­чи­тай­те пре­ка­ле­но мно­го.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *