След Ковид-19 ни удари и ценова брадва, хранителните стоки необяснимо поскъпнаха

Це­ни­те на ос­нов­ни хра­ни­тел­ни сто­ки ско­чи­ха от­но­во на­го­ре през пос­лед­ни­те някол­ко сед­ми­ци. За­хар, браш­но, ол­ио, мляко ве­че са по-скъ­пи, ма­кар спо­ред тър­гов­ци­те да няма при­чи­на за по­ви­ше­ние­то на це­ни­те. 1,29 лв. е най-нис­ка­та це­на на за­хар­та, и то са­мо в го­ле­ми­те ве­ри­ги, ка­то в за­ви­си­мост от произ­во­ди­теля и ма­га­зи­на це­на­та й ска­ча и над 2 лв. за кг. Тър­гов­ци раз­кри­ха, че на ед­ро в мо­мен­та за­хар­та им се пред­ла­га по 1,55 лв., а не смеят да за­реж­дат съм­ни­тел­ни мар­ки за­ра­ди оп­лак­ва­ния от клиен­ти, че про­дук­тът на някои от тях раз­валял ком­по­ти­те и слад­ка­та. Ол­ио­то прес­ко­чи гра­ни­ца­та от 2 лв. за ли­тър, браш­но под 1 лв. няма, ка­то ма­со­во це­на­та му е око­ло 1,60 лв./кг, ори­зът съ­що е пос­къп­нал, от­бел­яза­ха тър­гов­ци. Ко­фич­ка мляко ве­че няма под лев­че, а каш­ка­ва­лът от­дав­на пре­ми­на всякак­ви пси­хо­ло­ги­чес­ки гра­ни­ци и сме­ло го­ни 20 лв. за ки­ло, ка­то най-ма­со­ви­те це­ни са меж­ду 14 и 16 лв., и то без кой знае как­ви пре­тен­ции за ка­чес­тво.

С 10-20% е вдиг­нал це­ни­те и го­це­дел­чев­ският хляб от произ­во­ди­тел Крум Ге­ров.

Уве­ли­че­ния­та са не­ло­гич­ни най-ве­че за­ра­ди съ­щес­тве­но­то па­да­не на це­ни­те на го­ри­ва­та. Еди­нстве­на­та доб­ра но­ви­на е, че це­ни­те на зе­лен­чу­ци­те мес­тно произ­водс­тво трай­но па­дат, от­бел­яза­ха собс­тве­ни­ци на квар­тал­ни ма­га­зин­че­та в Бла­гоев­град.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Бай Хой

    Защо се чудите, като няма ефективен и обективен контрол, мошениците гледат да цицат максимално тълпата и да стрижат овцете до голо, че и по-навътре, докато им позволяваме. За бога, братя, не купувайте!

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *