Четвъртокласниците от Пиринско са повишили знанията си по български език и литература, има “скок” от 13-о на 5-о място по резултати от диктовката

Четвъртокласниците от Пиринско са повишили знанията си по български език и литература, като средната оценка от националното външно оценяване /НВО/ по БЕЛ е “Мн. добър” /5.14/, при 4.90 за миналата година. Област Благоевград “скочи” от 13-о на 5-о място по резултати от диктовката.
Припомняме, че през периода 9-16 май се проведоха НВО-та по 4 предмета – български език и литература, математика, “Човекът и обществото”, “Човекът и природата”, в 94 училища в областта, с подлежащи 3049 ученици в 4 клас.
Анализът на Регионалното управление на образованието – Благоевград отчита намаляване броя на отсъстващите четвъртокласници в сравнение с външните оценявания през учебната 2017/2018 г., а тази тенденция се запазва вече няколко години. На изпита по БЕЛ не са се явили 95 ученици /при 124 м.г./, по математика 86, по човекът и обществото 82, по човекът и природата – 73, или с 29 деца по-малко от миналата година. Броят на учениците, явили се на всичките 4 изпитвания, е 11 859, което е 97.17% от общия брой четвъртокласници, подлежащи на НВО.
Постигнатите резултати в общ план са 0.41 т. по-ниски в сравнение с учебната 2018/2019 г. Отчита се понижение на резултатите по математика с 0.62 т., по човекът и обществото с 1.14 т. И човекът и природата с 0.69 т. Повишението по български език и литература е с 0.80 точки.
Средният тестови бал от 78.52% подрежда областта ни на 8-мо място в националното класиране по области.
Впечатление прави, че средният бал за областта е с 0.57% по-висок от средния бал за страната, както следва: с 0.58% по БЕЛ, с 0.85% по математика, с 0.25% по “Човекът и обществото” и с 0.49% по “Човекът и природата”.
2953 ученици, явили се на НВО-то по български език и литература, са се справили много добре с езиковите задачи, като вида на изречението /съобщително/ са определили 85.88% от четвъртокласниците, съществителното име от мъжки род са разпознали 2429, или 82.26% .Съответно 2585 ученици, или 87.54%, са разграничили сродните думи, а 76.45% от явилите се на изпита са открили сложното изречение от оцветената част на текста. Резултатите показват и че завършващите начално образование умеят да изписват правилно думи без собствено ударение, думи с “я” и “щ”, усвоили са механизма за проверка правописа на звучна съгласна в края на думата и успешно го прилагат при записване на текст под диктовка. Най-често допускат грешки при правопис на гласните в неударена сричка /като има включени 10 такива думи в диктовката/ правопис на звучна съгласна пред беззвучна.
Средната оценка от диктовката е 5.17 и подрежда областта ни на 5-о място в страната заедно с областите Бургас, Габрово, Кърджали. Този резултат е задоволителен и бележи ръст в сравнение с класирането през миналата учебна година, когато област Благоевград е била на 13-о място в страната.
Задачите за четене с разбиране към теста показват, че учениците се ориентират в сюжета, в обстановката на действие, разбират смисъла на прочетеното.
Силните страни на четвъртокласниците са въпросите с избираем отговор, с посочени зрителни опори във възможните отговори. Учениците все още изпитват затруднения при тълкуване на информация и формулиране на възможен отговор. Така например на избираемия въпрос “Каква е лисицата според текста””, процентът на вярно отговорилите веднага спада на 70.17%
Завършващите начално образование се затрудняват на въпроси, свързани с откриването на връзката между характерите на героите и основната мисъл на текста, да изразяват отношението си, оценката си към героите и случката в литературното произведение. Затова е необходимо системно и осъзнато да бъде продължена работата за осигуряване на необходимите условия за преодоляване на дефицита от компетентности при учениците, свързани с разбирането, осмислянето и интерпретирането на информацията чрез прилагане на формати и варианти с тестови въпроси, изискващи точно това – откриване, осмисляне, синтезиране, анализиране, обобщаване, тълкуване, както и формулиране на възможен отговор.
Както е известно, от предстоящата учебна година предстои промяна на формата на НВО за 4 клас, но формирането на тези компетентности ще продължи да бъде обект на проверки.
Анализът на НВО-то по математика показва, че четвъртокласниците познават принципите за записване на числата в десетична бройна позиционна система, имат формирани умения за сравняване на естествени числа, намиране на по-голямо и по-малко. Знаят алгоритмите за извършване на четирите аритметични действия и ги прилагат при решаването на числови изрази без скоби. По отношение на тези умения четвъртокласниците са показали резултати в диапазона 85-95%.
Средната оценка по математика за областта е “Мн. добър” /5.01/ в сравнение с 5.18 през миналата година.
Като слабо място с успяваемост от 58.86% се откроява усвояването на мерни единици и тяхното преобразуване от една в друга.
Забелязва се дефицит и в развитието на пространственото мислене, като 47.79% от явилите се на НВО-то са определили правилно броя на правите ъгли и 69.05% броя на дадените триъгълници.
При задачите със свободен отговор най-добри са резултатите при задача 17 – намиране на неизвестно число в равенство – 70.98%. Справянето с други задачи обаче буди сериозна тревога. Оказва се, че 53.02% от учениците имат формирани умения за намиране лице на провоъгълник, което говори, че останалата половина от четвъртокласниците не могат да се справят самостоятелно с решаването на задачи от този вид. На въпрос 19 – съставна текстова задача с пълен верен отговор, са 1387 ученици, или 46.81% от явилите се на НВО-то по математика. Съответно 514 четвъртокласници са дали частичен отговор и 1062-ма
/35.84%/ са дали грешен отговор или са без отговор. В сравнение с миналата година ситуацията е същата, което говори, че учителите в начален етап не са успели да компенсират слабите звена в знанията по математика на учениците. Затова е необходимо изместване на акцента в обучението към овладяване на стратегии за учене с разбиране и осмисляне приложимостта на знанията и уменията, смятат експертите. Не без значение е и фактът, че заедно с българския език и литературата, математиката ще бъде вторият учебен предмет, включен в националните външни оценявания в нов формат.
Понижение на средна оценка “Мн. добър” /5.38/ на 5.12 бележат и резултатите по “Човекът и обществото”. Като цяло учениците в Пиринско са се справили успешно и може да се направи изводът, че държавните образователни изисквания за учебно съдържание по този предмет са постигнати в сравнително висока степен.
В диапазон 75-90% верни отговори четвъртокласниците показват формирани знания за границите на България, трудовата дейност на хората, заобикалящият ги обществен свят, правилата при бедствия и аварии. Знаят важни събития и велики личности от родната история. Потвърждение на констатацията е много доброто представяне на учениците на два от отворените въпроси: разпознаването на цар Симеон и неговия принос в историческото минало на България не е затруднило 2224 ученици, или 74.96% са дали пълен отговор и само 356, или 12%, са допуснали грешка. Съответно 2113 от явилите се, или 71.22%, са показали умения за ориентиране и работа с географска карта.
Изненадващо тази година въпрос, свързан с участието на децата в движението по пътищата, като колоездачи констатира 60% дадени верни отговори, въпреки че безопасността на движението и гражданската защита винаги да са били интересни и овладявани с желание теми от учениците.
Статистиката показва, че в обучението по предмета трябва да се наблегне на нагледността и схематичното представяне на учебното съдържание при всяка възможност, с цел повишаване ефективността на обучението и подобряване трансфера на информация
Успеваемостта по “Човекът и природата” е 81.69%, при 84.60% миналата година, или средната оценка е “Мн. добър” /5.30/, в сравнение с 5.43 през миналата година. Учениците в област Благоевград са показали високи постижения при въпросите с практическа насоченост. Най-много четвъртокласници – 54.14%, са допуснали грешка при задача 11- овладяване на знания за планетата Земя като част от Слънчевата система и характерни природни явления в страната ни. При задача 17-та, изискваща умения и приложение на придобитите знания за живите организми в природата, правилната пропусната дума не са посочили 1292-ма ученици. Като цяло децата са се справили успешно с решаването на теста, познават основните жизнени процеси на организмите в живата природа, екологичните проблеми на съвремието, здравословен начин на живот на хората…
По повод на резултатите началникът на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов коментира, че анализът ще бъде изпратен до директорите и очаква ръководителите на училищата да го сведат до знанието на учителите. “Ще изискам персонален анализ на ниво училище. Както и в срок до края на месец юли да получа обратна информация какви конкретни действия ще предприемат във всяко едно от училищата за преодоляване на констатираните недостатъци”, каза началникът на РУО.
СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *