HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 25 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Неделя не е с ня­как­ва спе­ци­а­л­на ха­рак­те­рис­ти­ка и за пред­с­та­ви­те­ли­те на Овен. Ще бъ­де един обик­но­вен ден с ра­дос­ти и проб­ле­ми, ко­и­то из­пъл­ват все­кид­не­ви­е­то. Вие сте бла­гос­к­лон­но нас­т­ро­е­ни към окол­ни­те. Ще по­лу­чи­те ня­как­ва ин­фор­ма­ция, ко­я­то е въз­мож­но да ви нап­ра­ви неп­ред­паз­ли­во лю­бо­пит­ни.

ТЕЛЕЦ

По­ве­че­то от Те­лец днес ще по­лу­чат при­я­т­но из­вес­тие от чо­век, ко­го­то оби­чат, и то­ва обус­ла­вя нас­т­ро­е­ни­е­то ви за раз­би­ра­тел­с­т­во и лю­бов. Бъ­де­те по-уме­ре­ни и ре­зер­ви­ра­ни в от­но­ше­ни­я­та и кон­так­ти­те. Въз­мож­но е да се сблъс­ка­те с из­мя­на или ня­как­ва ин­т­ри­га.

БЛИЗНАЦИ

До­бър ден е неделя за Близ­на­ци­те. Въп­ре­ки нап­ре­же­ни­е­то де­нят е свър­зан и с при­я­т­ни емо­ции. Въз­мож­ни са спо­ро­ве и сло­вес­ни “вой­ни”, в ко­и­то пре­и­му­щес­т­во­то ви е ка­те­го­рич­но. В неделя са на­ли­це труд­нос­ти от биз­нес­ ха­рак­тер.

РАК

Ра­ци­те са зат­во­ре­ни и уг­ри­же­ни в неделя за чо­век, ко­го­то оби­чат. Нас­т­ро­е­ни­е­то ви мо­же да ста­не при­чи­на за един тру­ден слу­же­бен ден, свър­зан с пси­хи­чес­ко нап­ре­же­ние и неп­ри­я­т­нос­ти. Има­те сим­па­ти­и­те и под­к­ре­па­та на же­на с по-ви­сок слу­же­бен ранг. Бъ­де­те по-наб­лю­да­тел­ни спря­мо съд­руж­ни­ци­те.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те са склон­ни към лю­бо­пит­с­т­во днес. Ве­ро­я­т­но има­те лич­ни при­чи­ни, тъй ка­то се за­бе­ляз­ва раз­к­ла­тен пси­хи­чес­ки ба­ланс и не­въз­мож­ност са­ми да из­ле­зе­те от зат­руд­не­но­то по­ло­же­ние. По­тър­се­те под­к­ре­па от при­я­те­ли или ко­ле­ги. Неделя е бла­гоп­ри­я­т­на за фи­нан­си­те ви.

ДЕВА

Неделя е при­я­тен ден за Де­ва и но­си ус­пе­хи. Те са от доб­ре свър­ше­на­та ви ра­бо­та  по от­но­ше­ние на фи­нан­си и ще бъ­де­те до­вол­ни от ефек­тив­ни­те си и ре­зул­тат­ни дейс­т­вия. По от­но­ше­ние на слу­жеб­ни­те ан­га­жи­мен­ти неделя е свър­за­на с из­пъл­не­ние на же­ла­ни­я­та ви и ва­ша­та изя­ва.

ВЕЗНИ

Сил­но на­по­рис­ти и до­ри аг­ре­сив­ни са Вез­ни­те в стре­ме­жа си за ре­а­ли­за­ция днес. В та­зи връз­ка ня­кои от вас мо­же да се оп­ле­тат и в ин­т­ри­ги. Вни­ма­вай­те, не се под­да­вай­те на емо­ции и не на­сил­вай­те об­с­то­я­тел­с­т­ва­та. Ще по­лу­чи­те неп­ри­я­т­ни но­ви­ни, ко­и­то ще пов­ли­я­ят на нас­т­ро­е­ни­е­то ви.

СКОРПИОН

Дос­та емо­ци­о­на­лен ден е неделя за Скор­пи­он. Емо­ци­и­те оба­че са от раз­ли­чен ха­рак­тер и въп­ре­ки ня­кои при­я­т­ни из­жи­вя­ва­ния и бла­гоп­ри­я­т­но раз­ре­ша­ва­не на проб­лем у вас се за­бе­ляз­ва не­у­дов­лет­во­ре­ност. Мно­зи­на са зат­во­ре­ни в се­бе си и не­а­н­га­жи­ра­ни спря­мо раз­воя на съ­би­ти­я­та.

СТРЕЛРЕЦ

Мал­ко тру­ден ден за Стрел­ци­те, осо­бе­но за дам­с­кия със­тав от зна­ка. Наб­лю­да­ва се пре­у­мо­ра и пси­хи­чес­ко пре­на­то­вар­ва­не, ко­е­то дос­та вли­яе на са­мо­чув­с­т­ви­е­то. В мно­го от­но­ше­ния де­нят е бла­гоп­ри­я­тен за вас и по­ве­че­то от де­ла­та ви са ре­зул­тат­ни. Зат­руд­не­ни са сре­щи­те и кон­так­ти­те ви.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те са под­в­лас­т­ни на илю­зии и по­ве­де­ни­е­то им съв­сем не от­го­ва­ря на ре­а­л­на­та об­с­та­нов­ка око­ло тях. Въ­о­б­ра­зя­ва­те си, че ще има­те ус­пе­хи днес, ако сте аб­с­т­ра­хи­ра­ни за дейс­т­ви­тел­ност­та. Бъ­де­те по-пред­паз­ли­ви, за­що­то сте пред­раз­по­ло­же­ни към греш­ка или ня­как­ва из­ма­ма.

ВОДОЛЕЙ

Осъ­щес­т­вя­ват се лич­ни­те стре­ме­жи на по­ве­че­то Во­до­леи в неделя. Ве­ро­я­т­но при по­ве­че­то от вас те ка­са­ят лю­бов­та и хар­мо­ни­я­та в от­но­ше­ни­я­та с пар­т­ньо­ра. По от­но­ше­ние на ва­ша­та де­ло­ва изя­ва оба­че де­нят е тру­ден и са въз­мож­ни за­гу­би от фи­нан­сов ха­рак­тер по­ра­ди ва­ша­та неб­реж­ност.

РИБИ

Мал­ко не­о­би­чай­но е по­ве­де­ни­е­то на Ри­би­те в неделя. Ня­кои от вас мо­гат да из­вър­шат глу­пос­ти. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви на ра­бот­но­то си мяс­то, за­що­то има­те шпи­о­ни и най-мал­ка­та греш­ка от ва­ша стра­на ще ви кос­т­ва мно­го. Въз­мож­но е ок­ле­ве­тя­ва­не или огор­че­ние за ня­кои от вас в служ­ба­та.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *