HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 9 ОКТОМВРИ

ОВЕН

Неделя се ха­рак­те­ри­зи­ра с ус­пеш­ни сдел­ки и пе­чал­би. Въз­мож­ни са пре­го­во­ри, об­съж­да­ния или съ­ве­ща­ния с фи­нан­со­ва на­со­ка, къ­де­то оп­ре­де­ле­но из­пък­ва ва­ша­та по­зи­ция, а дейс­т­ви­я­та ви но­сят удов­лет­во­ри­тел­ни за вас ре­зул­та­ти. Про­фе­си­о­нал­но оба­че за по­ве­че­то от вас неделя е кри­ти­чен ден и се свър­з­ва с неп­ри­я­т­нос­ти.

ТЕЛЕЦ

По­ве­че­то от Тел­ци­те са дейс­т­ве­ни и енер­гич­ни за ре­а­ли­за­ция на фи­нан­со­ви и биз­нес­де­ла. В то­ва от­но­ше­ние неделя дейс­т­ви­тел­но е мно­го ва­жен за Тел­ци­те и те­зи, ко­и­то дейс­т­ват бър­зо и сво­е­в­ре­мен­но спо­ред въз­мож­нос­ти­те, ко­и­то пред­ла­га де­нят, ще се рад­ват на доб­ри фи­нан­со­ви ре­зул­та­ти. Ус­пе­хът в биз­не­са ви днес за­ви­си от Вас.

БЛИЗНАЦИ

От фи­нан­со­во ес­тес­т­во – ус­пе­шен ден. Мно­зи­на от вас ще по­лу­чат съ­о­б­ще­ние за дъл­го очак­ва­ни па­ри. Слу­жеб­ни­ят ден е при­я­тен и ка­сае сдър­жа­ност в от­но­ше­ни­я­та ви с окол­ни­те и прак­тич­ни дейс­т­вия от ва­ша стра­на. Биз­нес­ме­ни­те се раз­де­лят на две ка­те­го­рии – ед­ни­те имат ус­пех в дей­ност­та, дру­ги­те мо­гат да по­пад­нат в бе­зиз­ход­ица.

РАК

Спо­кой­но и в доб­ро нас­т­ро­е­ние са ро­де­ни­те под Рак. Мо­же би се дъл­жи на ста­би­ли­зи­ра­не­то на лич­ния бю­джет, тъй ка­то неделя е бла­гоп­ри­я­тен за фи­нан­си и при мно­зи­на но­си при­до­бив­ки и пе­чал­би. Ня­кои са нас­т­ро­е­ни за за­ми­на­ва­не в чуж­би­на. На ра­бот­но­то мяс­то са ве­ро­я­т­ни пре­ре­ка­ния с ко­ле­ги или ше­фо­ве и ще пос­лед­ват ядо­ве.

ЛЪВ

Мно­го от Лъ­во­ве­те ще се рад­ват на зас­лу­ги­те си, пос­тиг­на­ти през пред­ход­ни­те дни. Неп­ри­я­т­но е по­ло­же­ни­е­то ви с па­ри­те, ако има­те на­ме­ре­ние да пов­ди­га­те въп­ро­си за слу­жеб­но­то зап­ла­ща­не, е доб­ре да не го пра­ви­те днес. Мно­го въз­мож­но е след из­вес­т­но вре­ме си­ту­а­ци­я­та да се ста­би­ли­зи­ра и без ва­ша­та на­ме­са.

ДЕВА

В неделя Де­ви­те са кри­тич­но нас­т­ро­е­ни и то­ва се дъл­жи на ви­со­ки­те ети­чес­ки нор­ми, ко­и­то прин­цип­но ви ха­рак­те­ри­зи­рат, а и изис­к­ва­те от окол­ни­те. Ня­кои от вас са с на­ра­не­но чес­то­лю­бие, но въп­ре­ки то­ва са сдър­жа­ни. Ва­ша­та то­ле­ран­т­ност с окол­ни­те ня­ма да ос­та­не не­за­бе­ля­за­на и на ра­бот­но­то мяс­то са­мо пе­че­ли­те.

ВЕЗНИ

Не­раз­по­ло­же­ни са пред­с­та­ви­те­ли­те на Вез­ни в неделя. Ве­ро­я­т­но ста­ва въп­рос за за­бо­ля­ва­не или ду­ше­вен дис­ком­форт. Въп­ре­ки ня­кои се­ри­о­з­ни огор­че­ния се на­ла­га да бъ­де­те сдър­жа­ни на ра­бот­но­то мяс­то и да ре­а­ги­ра­те син­х­рон­но с об­с­та­нов­ка­та. Така ще за­вър­ши­те ус­пеш­но слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния.

СКОРПИОН

Спо­кой­ни и урав­но­ве­се­ни са Скор­пи­о­ни­те и мо­же да се ка­же, че с как­ва­то и ра­бо­та да се зах­ва­нат днес, ще им спо­ри и но­си ус­пех. В про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние неделя съ­що е мно­го бла­гоп­ри­я­тен, въп­ре­ки че при ня­кои от Скор­пи­он съ­щес­т­ву­ва въз­мож­ност от спреч­к­ва­не и ра­зяс­ня­ва­не на вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та с ко­ле­ги.

СТРЕЛЕЦ

Неделя при Стрел­ци­те се явя­ва мно­го ва­жен ден, за­що­то е кра­ен срок за свър­ш­ва­не на ня­как­ва от­го­вор­на ра­бо­та или не­о­т­лож­ни пре­го­во­ри. Ос­вен то­ва са въз­мож­ни се­мей­ни раз­го­во­ри, при ко­и­то да се на­ло­жи да по­мог­не­те на ня­ко­го, ве­ро­я­т­но за за­поч­ва­не на ра­бо­та. Ще­дър от­към при­до­бив­ки ще се ока­же за биз­нес­ме­ните то­зи ден.

КОЗИРОГ

Кон­так­ти­те при Ко­зи­ро­зи­те се обус­ла­вят от не­о­б­хо­ди­мост­та да по­мог­нат на ня­ко­го. Въз­мож­но е да се на­ло­жи да да­де­те под­с­лон на бли­зък чо­век от дру­го на­се­ле­но мяс­то. Има­те пред­пос­тав­ки за дъл­ги раз­го­во­ри в до­ма си, къ­де­то не са из­к­лю­че­ни кри­ти­ки от брач­ния пар­т­ньор. Слу­жеб­но се спра­вя­те блес­тя­що, въп­ре­ки че де­нят пре­ми­на­ва труд­но.

ВОДОЛЕЙ

В неделя ще се чув­с­т­ва­те край­но удов­лет­во­ре­ни от доб­ре свър­ше­на ра­бо­та. Обстановката се нор­ма­ли­зи­ра за Во­до­ле­и­те и по­ве­че­то от вас от­но­во са го­то­ви да по­мог­нат на дру­ги­те. При ня­кои та­зи по­мощ мо­же да се про­я­ви с да­ва­не на па­ри­чен за­ем, въп­ре­ки че при вас фи­нан­со­во­то със­то­я­ние не е блес­тя­що.

РИБИ

Неделя е при­я­тен и ус­пе­шен за Ри­би­те. Ус­пе­хи­те се пред­виж­дат поч­ти във всич­ко, с ко­е­то се зах­ва­не­те днес. От глед­на точ­ка на фи­нан­си са въз­мож­ни ня­кои об­съж­да­ния и ако е по слу­жеб­на ли­ния, на­ли­це са бла­гоп­ри­я­т­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва. За ня­кои Ри­би има пре­дуп­реж­де­ние да бъ­дат бди­тел­ни на ра­бот­но­то мяс­то, осо­бе­но спря­мо ше­фо­ве­те.

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *