HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 23 ОКТОМВРИ

ОВЕН

Враж­деб­ни са Ов­ни­те в неделя и обез­по­ко­е­ни във връз­ка с де­ла­та си. Ня­кои от вас са дъл­бо­ко огор­че­ни, но ако пог­лед­не­те обек­тив­но от­с­т­ра­ни на си­ту­а­ци­я­та, ще раз­бе­ре­те, че проб­ле­ми­те не са чак тол­ко­ва го­ле­ми. Стег­не­те се и бъ­де­те бди­тел­ни и из­пъл­ни­тел­ни на ра­бот­но­то си мяс­то, за­що­то не са из­к­лю­че­ни проб­ле­ми с ше­фо­ве­те.

ТЕЛЕЦ

Бла­го­ра­зум­ни, наб­лю­да­тел­ни и тър­се­щи важ­на ин­фор­ма­ция са пред­с­та­ви­те­ли­те на Те­лец. Днес в та­ка­ва свет­ли­на най-ве­че из­пък­ва дам­с­ка­та част от Тел­ци­те. В служ­ба­та ви се наб­лю­да­ва ня­ка­къв зас­той за вас, кой­то впро­чем мо­же да не бъ­де свър­зан с кон­к­рет­ни неп­ри­я­т­нос­ти. Де­ла­та ви са обър­ка­ни и ня­кои до­ри мо­же да са се ока­за­ли без­с­мис­ле­ни.

БЛИЗНАЦИ

В неделя да­ми­те от Близ­на­ци ще имат те­жък ден. Въз­мож­но е прег­лъ­ща­не­то на го­ле­ми ра­зо­ча­ро­ва­ния и за­гу­би по­ра­ди кле­ве­ти. За всич­ки от зна­ка про­фе­си­о­нал­ни­ят ден е ус­пе­шен и ня­кои от вас мо­гат да се за­рад­ват на не­о­чак­ва­но по­лу­ча­ва­не на па­ри. Тру­ден ден за кон­так­ти и биз­нес.

РАК

В неделя вие сте дос­та ста­бил­ни и с доб­ро са­мо­чув­с­т­вие. Въп­ре­ки че при ня­кои има фи­нан­сов проб­лем, мно­го ве­ро­я­т­но е днес да по­лу­чи­те ня­как­ви па­ри. Неп­ри­я­т­на е се­мей­на­та си­ту­а­ция и днес ед­ва ли ще ус­пе­е­те да доп­ри­не­се­те не­що дру­го. На ра­бот­но­то мяс­то не се под­да­вай­те на емо­ции и съх­ра­не­те спо­койс­т­ви­е­то и ра­зу­ма си.

ЛЪВ

По­ве­че­то от Лъв свър­ш­ват с ан­га­жи­мен­ти­те и за­дъл­же­ни­я­та си и в неделя ве­ро­я­т­но са в от­пуск или ва­кан­ция. Мно­зи­на оба­че имат проб­ле­ми с па­ри­те и днес ще раз­пит­ват тук-там, за да се ин­фор­ми­рат за на­чи­ни­те, по ко­и­то да се под­си­гу­рят. За ня­кои е въз­мож­но тър­се­не на до­пъл­ни­тел­но зап­ла­те­на ра­бо­та.

ДЕВА

Де­ви­те са нащ­рек в неделя. На­ла­га ви се да бъ­де­те мно­го наб­лю­да­тел­ни, пред­паз­ли­ви и ин­фор­ми­ра­ни по важ­ни за вас проб­ле­ми. Ще по­лу­чи­те не­о­чак­ва­но за вас па­рич­на по­мощ от бли­зък чо­век. Днес ще има­те труд­нос­ти в де­ло­вия жи­вот и биз­не­са. На­ла­га се да из­ча­ка­те и от­ло­жи­те ан­га­жи­мен­ти­те за друг ден.

ВЕЗНИ

Пси­хи­чес­ки неп­ри­я­тен ден е неделя за Вез­ни­те. Въз­мож­ни са огор­че­ния по­ра­ди кле­ве­ти и ин­т­ри­ги. Нап­рег­на­та и неп­ри­я­т­на до­маш­на об­с­та­нов­ка. Съ­щес­т­ву­ват слу­жеб­ни проб­ле­ми, ка­са­е­щи ма­те­ри­а­л­ни труд­нос­ти. Има­те тай­ни вра­го­ве, ко­и­то се стре­мят да се ин­фор­ми­рат за лич­ния ви жи­вот и дей­ност­та ви.

СКОРПИОН

Скор­пи­о­ни­те ще раз­ре­шат ня­кои свои ма­те­ри­а­л­ни труд­нос­ти с не­о­чак­ва­на фи­нан­со­ва по­мощ от стра­на на чо­век, кой­то има спе­ци­а­л­ни ин­с­пи­ра­ции към вас. Дос­та об­тег­на­ти са об­щу­ва­ни­я­та ви с близ­ки и род­ни­ни, а в до­ма ви – неп­ред­ви­де­на си­ту­а­ция и фа­тал­ност. Днес ще сте не­у­дов­лет­во­ре­ни от ра­бо­та­та си.

СТРЕЛЕЦ

Спо­кой­ни сте, но и ня­как­ва ме­лан­хо­лия се за­бе­ляз­ва при Стрел­ци­те в неделя. Ня­кои от вас са от­пус­ка­ри. Дру­ги, ко­и­то са на ра­бо­та, тряб­ва да бъ­дат бди­тел­ни и пред­паз­ли­ви спря­мо ше­фо­ве­те си, за­що­то се сле­ди ра­бо­та­та ви. При сре­щи с при­я­те­ли и род­ни­ни са въз­мож­ни оби­ди и ра­зо­ча­ро­ва­ния от ин­т­ри­ги и кле­ве­ти. Из­бяг­вай­те ги!

КОЗИРОГ

Зле се чув­с­т­ват пред­с­та­ви­те­ли­те на Ко­зи­рог в неделя, осо­бе­но же­ни­те. Мо­же би се дъл­жи на ме­лан­хо­лия по­ра­ди до­маш­ни проб­ле­ми. При ня­кои от вас се наб­лю­да­ва деб­не­не и иг­ра “на кот­ка и миш­ка” с брач­ния пар­т­ньор. От­но­во из­ли­зат па­рич­ни­те проб­ле­ми, ко­и­то бих­те мог­ли да от­х­вър­ли­те с под­к­ре­па­та на при­я­тел или ко­ле­га.

ВОДЕЛЕЙ

Те­жък ден е неделя за Во­до­ле­и­те. Из­жи­вя­ва­те се­ри­о­з­ни не­раз­по­ло­же­ния на ба­за ин­т­ри­ги, кле­ве­ти, оби­ди. Слу­жеб­ни­ят ден пре­ми­на­ва под пок­ро­ви­тел­с­т­во­то на вли­я­те­лен мъж и за ня­кои от вас има не­о­чак­ва­на фи­нан­со­ва под­к­ре­па. Отег­че­ни сте от проб­ле­ми­те в об­щу­ва­не­то с род­ни­ни, но днес ще се сблъс­ка­те с при­я­т­но­то от­но­ше­ние на же­на в до­ма ви.

РИБИ

Въп­ре­ки ма­те­ри­а­л­ни­те труд­нос­ти в неделя Ри­би­те се пол­з­ват с осо­бе­но вли­я­ние и ав­то­ри­тет. Ос­вен то­ва са­ми­те вие не сте ос­та­на­ли без под­дръж­ни­ци. Въз­мож­ни са ня­кои кон­ф­рон­та­ции или друг вид проб­ле­ми на ра­бот­но­то мяс­то, но в ли­це­то на ше­фо­ве­те си има­те пъл­на под­к­ре­па и си­гур­ност. При биз­нес­ме­ни­те от Ри­би се наб­лю­да­ват преч­ки, труд­нос­ти.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *