HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 30 ОКТОМВРИ

ОВЕН

За ро­де­ни­те под Овен неделя се свър­з­ва с раз­го­во­ри и об­съж­да­ния на вза­и­мо­о­т­но­ше­ния. Ве­ро­я­т­но мно­зи­на от вас са нес­п­ра­вед­ли­во оби­де­ни и днес вие вся­чес­ки же­ла­е­те да се уточ­нят фак­ти­те. Де­нят е мно­го ус­пе­шен за Ов­ни­те във всич­ки сфе­ри от дей­ност­та ви. Бла­гоп­ри­я­т­но се раз­ре­ша­ва фи­нан­сов въп­рос, про­фе­си­о­нал­но съ­що ще се чув­с­т­ва­те ве­ли­ко­леп­но.

ТЕЛЕЦ

За­вид­но е спра­вя­не­то с ан­га­жи­мен­ти и за­дъл­же­ния при Тел­ци­те днес. Вие сте в мно­го ста­бил­ни по­зи­ции, а и се пол­з­ва­те от доб­ро вли­я­ние и ав­то­ри­тет. Бъ­де­те ре­зер­ви­ра­ни по от­но­ше­ние на хо­ра от фи­нан­со­ви­те сре­ди и не го­во­ре­те мно­го за де­ла­та си. Бъ­де­те бди­тел­ни и спря­мо лич­ния бю­джет, въз­мож­ни са из­ма­ми спря­мо вас. Съ­щес­т­ву­ват проб­ле­ми от до­ма­шен ха­рак­тер.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те са мно­го ста­ра­тел­ни и ра­бот­ли­ви в неделя. Ня­кои от вас мо­же да бъ­дат ин­фор­ми­ра­ни за ня­как­ва неп­ри­я­т­ност, не е из­к­лю­че­но ло­шо из­каз­ва­не спря­мо вас. В служ­ба­та е въз­мож­но да има­те сблъ­сък с ко­ле­ги по про­фе­си­о­нал­на ли­ния, за ко­е­то е мно­го важ­но да бъ­де­те съ­о­б­ра­зи­тел­ни и дип­ло­ма­тич­ни. Не налагайте мнението си.

РАК

Стре­ме­жът ви за ин­фор­ми­ра­ност по ня­кои проб­ле­ми ще бъ­де за­до­во­лен от чо­век в до­ма ви. В неделя Ра­ци­те са нас­т­ро­е­ни нос­тал­гич­но. Де­нят оба­че изис­к­ва от вас по­ве­че ак­тив­ност и из­вес­т­на лов­кост в раз­ре­ша­ва­не­то на пред­с­то­я­щи за­да­чи. В служ­ба­та ви мо­же да има ня­как­во съ­ве­ща­ние, при ко­е­то да раз­бе­ре­те ня­как­ва но­вост.

ЛЪВ

С ло­ши пред­чув­с­т­вия и недоб­ро нас­т­ро­е­ние са Лъ­во­ве­те днес. Ве­ро­я­т­на­та при­чи­на е оби­да или кле­ве­та, но де­нят ще доп­ри­не­се за по­доб­ря­ва­не на са­мо­чув­с­т­ви­е­то ви. Мно­го ус­пе­шен ден за на­ми­ра­не на ра­бо­та за без­ра­бот­ни­те, а те­зи, ко­и­то са­ на слу­жеб­ния си пост, ще се рад­ват на пе­чал­би. Вни­ма­вай­те с ко­ле­ги­те, про­я­вя­ват дос­та го­ля­мо лю­бо­пит­с­т­во към осо­ба­та ви.

ДЕВА

Мно­го ус­пе­шен и пе­че­ливш ден е неделя за Де­ви­те. Въз­мож­на е кон­ф­рон­та­ция на ра­бот­но­то ви мяс­то с лю­бо­пи­тен чо­век, но не си зас­лу­жа­ва да се впе­чат­ля­ва­те. Ня­кои от вас ще по­лу­чат при­я­т­но съ­о­б­ще­ние от чуж­би­на. При ра­бо­та с ад­ми­нис­т­ра­ции има ня­как­ви про­ме­не­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва, по­ра­ди ко­и­то се на­ла­га да се по­съ­вет­ва­те с юрист.

ВЕЗНИ

Неделя е тру­ден ден и изи­сква мно­го ра­бо­та и за­ни­ма­ния с де­ца­та, на­ла­га се по-гол­ямо вни­ма­ние да им се объ­рне. Пре­по­ръ­чи­тел­но е в служ­ба­та да бъ­де­те по-при­леж­ни и из­пъл­ни­тел­ни, за­що­то об­ста­нов­ка­та е нае­лек­три­зи­ра­на и не са из­клю­че­ни кон­флик­ти. Раз­го­во­ра с ше­фа си за уве­ли­че­ние­то на зап­ла­та­та си от­ло­же­те за друг, по-бла­гоп­рия­тен ден.

СКОРПИОН

Ня­кои Скор­пи­о­ни са про­ме­не­ни от лю­бов­но чув­с­т­во и то­ва е по-ха­рак­тер­но за мъ­же­те от зна­ка. В неделя вие се чув­с­т­ва­те ста­бил­ни и пе­че­лив­ши. В мно­го от­но­ше­ния имен­но са­мо­чув­с­т­ви­е­то ви ще ви до­ве­де до ус­пе­хи­те, ко­и­то це­ли­те. Поч­ти при всич­ки от Скор­пи­он съ­щес­т­ву­ват до­маш­ни кри­зи във вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та по­ра­ди про­я­ва­та ви на лю­бо­пит­с­т­во.

СТРЕЛЕЦ

В неделя Стрел­ци­те из­чак­ват ре­зул­та­ти­те от ня­как­во съ­ве­ща­ние, об­съж­да­не или сдел­ка. В слу­же­бен ас­пект де­нят е мно­го си­лен за вас, тъй ка­то има­те про­тек­ци­и­те на мъж със се­ри­о­з­но вли­я­ние сред об­щес­т­во­то. Ус­пе­шен ден и за биз­нес­ме­ни­те. За ня­кои – къс­мет в ха­зарт и рис­ко­ва­ни фи­нан­со­ви опе­ра­ции. Очак­ват ви проб­ле­ми в до­ма.

КОЗИРОГ

Сил­но пе­че­ливш ден за Ко­зи­ро­зи­те. Вие сте мно­го ав­то­ри­тет­ни, прав­ди­ви и спо­соб­ни да се спра­ви­те с вся­как­ва си­ту­а­ция. Ве­ро­я­т­но ще има­те раз­го­во­ри в до­ма, при ко­и­то да изяс­ни­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та и важ­ни съ­би­тия. В из­год­на свет­ли­на сте и мо­же­те да раз­чи­та­те на го­лям ус­пех. Приятелите ще ви окажат помощ в работата ви.

ВОДОЛЕЙ

Неделя е проб­ле­ма­ти­чен ден за Во­до­ле­и­те. Мно­зи­на имат сил­на не­о­б­хо­ди­мост от по­лу­ча­ва­не­то на ин­те­ре­су­ва­ща ги ин­фор­ма­ция. Вни­ма­вай­те да не съз­да­де­те неп­ри­я­т­но впе­чат­ле­ние за лю­бо­пит­с­т­во. При же­ни­те от Во­до­лей съ­щес­т­ву­ват проб­ле­ми от па­ри­чен ха­рак­тер, про­я­ве­те по­ве­че ра­зум при опе­ри­ра­не с фи­нан­си­те си. Харчете разумно.

РИБИ

По­ра­ди проб­ле­ми­те си Ри­би­те ще се от­да­дат на спо­ме­ни към “доб­ро­то ста­ро вре­ме” днес. Все пак де­нят е дос­та ус­пе­шен и при ня­кои от вас до­ри ще има по­вод за тър­жес­т­во. Дру­ги са нас­т­ро­е­ни ин­тим­но и се­ри­о­з­но пла­ни­рат же­нит­ба. Ще раз­ре­ши­те слу­же­бен проб­лем, свър­зан с фи­нан­со­ви въп­ро­си, с по­мощ­та на ко­ле­ги и при­я­те­ли.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *