HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 1 НОЕМВРИ

ОВЕН

Втор­ник е дос­та ус­пе­шен ден. Днес мно­го от вас мо­гат да за­вою­ват фи­нан­со­ви при­до­бив­ки или да по­търсят раз­го­вор с на­чал­ни­ка си в служ­ба­та за по­ви­ша­ва­не на зап­ла­ща­не­то. Ос­вен всич­ки въз­мож­нос­ти денят ви но­си къс­мет. В то­зи сми­съл някои от вас мо­гат да имат и ха­зар­тен шанс.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са бла­го­ра­зум­ни във втор­ник и дей­стват при из­клю­чи­тел­на си­гур­ност. Днес не се за­ни­ма­вай­те с фи­нан­со­ви проб­ле­ми и как­ви­то и да би­ло фи­нан­со­ви де­ла. В та­ка­ва дей­ност няма да има­те ус­пех. Кон­так­ти­те ви оба­че ще бъ­дат пло­дот­вор­ни, а вие сте в със­тоя­ние да осъ­щес­тви­те на­ча­ло­то.

БЛИЗНАЦИ

Труд­но за­поч­ва­те във втор­ник. Из­глеж­да по­ве­че­то от вас са преу­мо­ре­ни и же­ла­ние­то им за как­ва­то и да е ак­тив­ност се е из­па­ри­ло. Не­за­ви­си­мо от всич­ко денят е ус­пе­шен при вас. Труд­но ще ви се от­да­дат фи­нан­со­ви де­ла, а мо­же да бъ­де­те и из­ма­ме­ни от стра­на на парт­ньо­ри. Не се до­вер­явай­те лес­но.

РАК

Днес мо­же­те да реа­ли­зи­ра­те ва­ши­те на­ме­ре­ния в де­ло­ва­та дей­ност. Ще има­те про­фе­сио­на­лен ус­пех, кой­то мо­же да е свър­зан с нео­чак­ва­но пред­ло­же­ние от стра­на на на­чал­ни­ци­те. С поч­ти съ­щия ус­пех мо­же­те да реа­ли­зи­ра­те но­ви кон­так­ти или под­пис­ва­не на но­ви до­го­во­ри.

ЛЪВ

Щас­тлив е втор­ник за ро­де­ни­те под Лъв. Се­га де­ла­та ви при­до­би­ват доб­ра фи­нан­со­ва ста­бил­ност и има­те до­пъл­ни­тел­ни въз­мож­нос­ти за па­рич­ни реа­ли­за­ции. Мно­го от вас ще по­лу­чат раз­лич­ни пред­ло­же­ния днес, някои от кои­то дос­та съб­лаз­ни­тел­ни, но не раз­чи­тай­те много на тях.

ДЕВА

Във втор­ник сте про­дук­тив­ни и с въз­мож­нос­ти за доб­ра де­ло­ва реа­ли­за­ция. Не би­ва оба­че да дей­ства­те са­мос­тоя­тел­но и всич­ко, кое­то въз­на­мер­ява­те да сто­ри­те, не­ка бъ­де под­пла­те­но с уча­стие­то на ва­ши­те съд­руж­ни­ци. Днес из­бягвай­те па­рич­ни ан­га­жи­мен­ти. Ще по­лу­чи­те ху­ба­ви но­ви­ни.

ВЕЗНИ

Днес Вез­ни­те са неп­ред­ска­зуе­ми. Мно­го от вас ще имат стран­ни же­ла­ния или ще дей­стват не­син­хро­ни­зи­ра­но. Раз­сея­ни сте и трябва да бъ­де­те вни­ма­тел­ни на ра­бот­но­то си място и в кон­так­ти­те си. Днес ще по­лу­чи­те но­ви­ни, но не за всич­ки вас те ще бъ­дат доб­ри. Някои ще бъ­дат ра­зо­ча­ро­ва­ни.

СКОРПИОН

Из­цяло вла­дее­те и свои­те, и чуж­ди­те въз­мож­нос­ти, но не дик­та­тор­ски, а на ба­за­та на прия­тел­ски кон­так­ти и взаим­на дей­ност. Втор­ник е мно­го бла­гоп­рия­тен, сил­ният ви шанс днес ще се проя­ви в ус­пеш­ни кон­так­ти, от кои­то мо­же­те да има­те и фи­нан­со­ва из­го­да. Ще по­лу­чи­те пред­ло­же­ние за пъ­ту­ва­не.

СТРЕЛЕЦ

Не зае­май­те неиз­ра­зи­тел­на по­зи­ция във втор­ник, за­що­то има­те доб­ри шан­со­ве днес. Но най-мал­ка­та прег­ра­да на пътя ви е в със­тоя­ние да ви раз­ко­ле­бае и спре. Не сте убе­де­ни и в собс­тве­ни­те си си­ли, кое­то е до­пъл­ни­тел­на при­чи­на да се от­ка­же­те лес­но. Моментът не е подходящ за изясняване на работното място. Се­га има­те доб­ра въз­мож­ност за  кон­так­ти.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те са хо­ра с мно­го ка­чес­тва и днес мно­зи­на мо­гат да де­монс­три­рат то­ва бо­гатс­тво. Денят оба­че ще ви съз­да­де проб­ле­ми в служ­ба­та, въз­мо­жен е спор с на­чалс­тво­то, но той е из­ли­шен и е по-доб­ре да го из­бег­не­те. Изцяло вие ще сте потърпевши, ще си навлечете гнева му. Биз­нес­ме­ни­те ще имат нов шанс за реа­ли­зи­ра­не. Не го про­пус­кай­те!

ВОДОЛЕЙ

За мно­зи­на от вас се оче­рта­ва дос­та тру­ден ден. Прие­май­те по-спо­кой­но не­ща­та око­ло вас и уп­ре­ци­те, кои­то чес­то са не­зас­лу­же­ни. Не е прия­тно, но се­га и да се бо­ри­те за пра­во­та­та си, ни­кой няма да слу­ша ва­ши­те до­ка­за­телс­тва. Ус­пе­шен е денят ви за ра­бо­та с ад­ми­нис­тра­ции, както и обществени организации. Ще постигнете напредък в договорености.

РИБИ

Дей­ствия­та ви днес са дос­та не­си­гур­ни и ко­леб­ли­ви. Има­те доб­ри шан­со­ве и е неу­мес­тно да про­пус­не­те по­ло­жи­тел­ни­те си въз­мож­нос­ти. Те ще се из­явят ка­те­го­рич­но при кон­так­ти­те ви, и то по по­вод па­ри и при­до­бив­ки. Не бъ­де­те по­доз­ри­тел­ни, спо­кой­но мо­же­те да повя­рва­те на око­лни­те в техните добри намерения. Но все пак не се предоверявайте.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *