Полезна информация за пълненето на бутилки за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове

 • Ø Бутилките трябва да се пълнят само в пълначните станции или пунктове за пълнене с втечнен въглеводороден газ (LPG) на бутилки с обем до 5 литра, оборудвани с необходимите съоръжения за контрол, които отговарят на изискванията на действащите нормативни актове и на които е извършена първоначална и периодична проверка от ГД ИДТН.
 • Ø Бутилките трябва да са с валиден технически преглед – което се обозначава с година и месец на извършения технически преглед върху самата бутилка или на табелката й.
 • Ø Задължително е бутилките да имат нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане – “Pi”.
 • Ø Всяка бутилка трябва да е маркирана трайно и четливо, като означенията се щемпеловат около гърловината им или върху фирмена табела, съдържащи следната информация:

ü наименование или марка на производителя;

ü номера на стандарта, по който е произведена;

ü тип и номер на бутилката;

ü дата на производство (изпитване-година-последните две цифри и месец – например 16/08)  и година на следващо изпитване;

ü наименование на газа;

ü масата на празната бутилка и обема й в литри;

ü налягане – работно и пробно, и маркировка за термообработка.

 • Ø Трябва да бъдат означени:

ü за бутилките за сгъстени газове и за ацетилен – допустимо най-голямо налягане на пълнене при температура 150С;

ü на бутилките за втечнени газове и за разтворен във вода амоняк – максимално допустимото тегло на запълващата среда.

 • Ø Проверките и прегледите на бутилките, предназначени за транспортиране на газове от клас 2 по АDR, RID и ADN се извършват по реда и в сроковете на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, от нотифицирани органи по чл. 8, ал. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
 • Ø Съгласно стандарт БДС EN 1440:2016 „Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Транспортируеми заварени и споени стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Периодичен контрол“, изпитването на бутилките за съхраняване на втечнен въглеводороден газ (LPG т.е. пропан-бутан) се извършва на 10 години, ако са произведени в съответствие със стандарт EN 1440, EN 13322-1 или еквивалентен национален стандарт.
 • Ø Информация за нотифицираните органи може да намерите на страницата на ДАМТН в интернет на адрес: www.damtn.government,bg, в раздел „Регистри“ – Оценяване на съответствието, Регистър на издадените разрешения за извършване оценяване на съответствието /нотифицирани органи/.
 • Ø Бутилките за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове се считат за годни за пълнене, когато са изпълнени следните условия:

ü могат да се установят кодът/спецификацията на конструкцията;

ü на бутилката са маркирани масата на бутилката или отчетената от везната маса на бутилката и водната вместимост;

ü маркират се масата и идентификацията на продукта (бутан, пропан или смес от тях);

ü бутилките са в срока на изпитване, както е определено с маркираните дати от производителите или от датите на периодичните проверки;

ü означена е изпитвателната станция за периодична проверка или е означен органът за инспекция  – нотифициран от ДАМТН;

ü бутилките нямат дефекти като: липса на маркировка на масата й или е нечетлива (пълнят се по маса); неизправен вентил; дефектни опорни пръстени или дръжките за носене; бутилката е вдлъбната/изпъкнала, повредена от пожар или корозирала – особено зона на опорните пръстени се оглежда за видима корозия; повредени (пропускащи) вентили трябва да се подменят с годни за експлоатация вентили;

ü бутилките нямат пропуск на газ.

 • Ø Бутилките за втечнени въглеводородни газове (LPG) се пълнят на автоматични везни – по масата на напълнения газ – само по този начин се гарантира безопасно количество на напълнения газ, т.е. непрепълването им. Върху всяка напълнена бутилка в пункт за пълнене с втечнен въглеводороден газ (LPG) на бутилки с обем до 5 литра се поставя стикер с наименованието на фирмата, напълнила бутилката, и наименованието на газа. За да се гарантира, че максималният течен обем не е превишен, бутилките трябва да се проверяват и чрез контролно претегляне на контролна везна. Стандартите за безопасно ползване на бутилки с пропан-бутан изискват количеството продукт да е максимум 80% от капацитета на бутилката. Препълването на бутилката в комбинация с повишена температура може да доведе до увеличение на налягането и експлозия.
 • Ø Препълнената бутилка предизвиква изтичане на течен пропан-бутан в горивното устройство на уреда под формата на факел, а не с нормален, характерен с бледосин цвят пламък. Факелното горене в затворени пространства е много опасно и често води до възникване на пожари с тежки последици.
 • Ø Недопустимо е:

ü пълненето на всички видове бутилки или съдове в автомобилните газоснабдителни станции от колонките за зареждане на автомобилни газови уредби;

ü преливането на газ от една в друга бутилка.

 • Ø Заменяйте празна за пълна бутилка само от  организации  оторизирани от държавните органи за технически надзор.

 

Сн. Графично изображение на маркировката за съответствие на транспортируемо оборудване под налягане – “Pi”

Изправна/неизправна за пълнене бутилка

Пълнене на бутилка на автоматична везна

WWW.DAMTN.GOVERNMENT.BG

КАМПАНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ЕГИДАТА

НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *