ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 27 ЯНУАРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Пик­сел Пин­ки 2 ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Ди­нотряд “Кунг-Фу” ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:55 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:20 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва – Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Уло­ви мо­мен­та с Ми­лен Ата­на­сов пре­да­ва­не за ино­ва­ции и но­ви тех­но­ло­гии 13:00 Свет­лин Ру­сев.Усе­ща­не за веч­ност до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2018г./, 1 част, сце­на­рист и ре­жи­сьор Ата­нас Кир­яков 14:00 Биб­лио­те­ка­та пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­дещ Ни­ко­лай Ко­лев 15:00 Не се мо­тай в кра­ка­та ми тв филм /Бъл­га­рия, 1987г./, ре­жи­сьор Ма­риа­на Ев­ста­тие­ва-Биол­че­ва, в ро­ли­те: Еле­на Рай­но­ва, Жа­на Ка­ра­йор­да­но­ва, Сте­фан Да­наи­лов и др. 16:00 Ми­хаил Бел­чев – 50 го­ди­ни на сце­на юби­леен кон­церт 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Шоу­то на Греъм Нор­тън (12) 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 От­кри­то с Валя Ах­чие­ва 21:15 Ут­ри­нен ез­дач иг­ра­лен филм /САЩ, 2012г./, ре­жи­сьор Те­ри Майлс, в ро­ли­те: Крис­чън Слей­тър, До­налд Съ­дър­ланд, Джил Хе­не­си и др. (12) 22:50 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:05 Ела, за­вър­жи ме! иг­ра­лен филм /Ис­па­ния, 1989г./, ре­жи­сьор Пед­ро Ал­мо­до­вар, в ро­ли­те: Вик­то­рия Аб­рил, Ан­то­нио Бан­де­рас, Ло­пес Леон, Ху­лие­та Се­ра­но и др. (16) 00:50 Сту­дио “Х”: Шо­фьо­рът 2-се­риен иг­ра­лен филм /2, пос­ле­ден епи­зод/п/ (14) 02:20 Из­вън иг­ра­та /п/ 03:15 Ут­ри­нен ез­дач иг­ра­лен филм /п/ (12) 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:10 “Cool…T” /п./- лай­фстайл пре­да­ва­не 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Фе­но­ме­нал­ният Бърт Уон­дър­стоун” – ко­ме­дия (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Дон Скар­ди­но, ак­тьо­ри – Стив Ка­рел, Стив Бу­ше­ми, Алън Ар­кин, Джим Ке­ри, Оли­вия Уайлд, Джеймс Ган­дол­фи­ни, Джей Мор и др. 15:00 “Мал­ка прин­це­са” – дра­ма, фен­тъ­зи, се­меен (САЩ, 1995), ре­жи­сьор – Ал­фон­со Куа­рон, ак­тьо­ри – Ели­нор Брон, Ли­зъл Ма­тюс, Лиам Къ­нин­гам и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Ме­га­хит: “Цар на вой­на­та” – ек­шън, три­лър, дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 2005), ре­жи­сьор – Ан­дрю Ни­кол, ак­тьо­ри – Бри­джит Мой­на­хан, Ни­къ­лъс Кейдж, Джа­ред Ле­то, Итън Хоук и др. 22:20 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:20 “Град на гре­ха: Же­на, за коя­то да уби­ваш” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, 2014),ре­жи­сьо­ри – Ро­бърт Род­ри­гес, Франк Ми­лър, ак­тьо­ри – Ми­ки Рурк, Дже­си­ка Ал­ба, Джош Бро­лин, Джоу­зеф Гор­дън-Ле­вит, Ро­са­рио Доу­сън, Брус Уи­лис, Ева Грийн, Пауърс Бут, Де­нис Хей­сбърт, Рей Лио­та, Крис­то­фър Лойд, Джу­но Тем­пъл, Джу­лия Гар­нър, Лей­ди Га­га и др. 01:20 “Пог­ре­шен за­вой 6” – ужа­си, САЩ, 2014 г., ре­жи­сьор – Ва­ле­ри Ми­лев, ак­тьо­ри – Ан­тъ­ни Илот, Крис Джар­вис, Аки­ла Зол и др. 03:00 “Тър­си се” /п./ – ток­шоу 03:50 “120 ми­ну­ти” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Сват­ба през зи­ма­та” – с уч. на Брук Д’Ор­си, Ма­ри­лу Хе­нър, Уес Браун, Дже­рард Плън­кет и др. 14:10 “От­но­во лю­бов” (пре­мие­ра) – с уч. на Те­ри По­ло, Пол Джо­хан­сън, Хло Баб­кок и др. 16:00 “Но­ра Ро­бъртс: Бре­гът на тъм­на­та во­да” – с уч. на Клеър Фор­ла­ни, Оли­вър Хъд­сън, Жак­лин Би­се, Джо­на­тан Скар­фи и др. 18:00 “Мис Пе­пеля­шка” – тв риа­ли­ти 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Тор: Све­тът на мра­ка” – с уч. на Крис Хем­суърт, На­та­ли Пор­тман, Том Хи­дъл­стън, Ан­тъ­ни Хоп­кинс, Сте­лън Скар­сгард, Крис­то­фър Еке­лстън, Ад­еуа­ле Аки­ну­йе-Аг­ба­йе , За­ка­ри Ле­ви, Ре­не Ру­со и др. 22:15 “Z-та све­тов­на вой­на” – с уч. на Брад Пит, Ма­тю Фокс, Дей­вид Ан­дрюс, Ерик Уест, Ми­рей Инос, Пиер­фран­чес­ко Фа­ви­но и др. 00:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:00 “Но­ра Ро­бъртс: Бре­гът на тъм­на­та во­да” – с уч. на Клеър Фор­ла­ни, Оли­вър Хъд­сън, Жак­лин Би­се, Джо­на­тан Скар­фи и др./п/ 03:40 “Сват­ба през зи­ма­та” – с уч. на Брук Д’Ор­си, Ма­ри­лу Хе­нър, Уес Браун, Дже­рард Плън­кет и др. /п/

 bTV Action

06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк” – ани­ма­ция 07:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал 11:00 “Ули­чен бой” – ек­шън (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Ди­то Мон­тиел, ак­тьо­ри – Ча­нинг Тей­тъм, Луис Гуз­мън, Те­рънс Хауърд, Бра­йън Уайт, Фла­ко На­вая, Май­къл Ри­ве­ра и др. 13:00 “Кин­ти в не­бе­то” – ко­ме­дия, ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Брет Рат­нър, ак­тьо­ри – Бен Сти­лър, Еди Мър­фи, Кей­си Аф­лек, Май­къл Пеня, Ма­тю Бро­де­рик, Теа Лео­ни, Га­бу­ри Си­ди­бе, Алан Ал­да, Джуд Хирш, Сти­вън Хен­дер­сън и др. 15:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “Не­въз­мож­но бягство” – ек­шън, три­лър (САЩ,2013), ре­жи­сьор – Ми­каел Хафс­трьом, ак­тьо­ри – Сил­вес­тър Ста­лоун, Ар­нолд Швар­це­не­гер, Ви­ни Джоунс, 50 Cent, Джеф Чейс, Мат Дже­ралд, Сам Нийл, Джим Ка­вий­зъл, Ей­ми Ра­йън, Вин­сънт Д’Оно­фрио и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Приз­ра­чен ез­дач 2: Ду­хът на от­мъ­ще­ние­то” – ек­шън, фен­тъ­зи, три­лър (САЩ, Обе­ди­не­ни ара­бски еми­рства, 2012), ре­жи­сьо­ри – Марк Не­въл­дайн, Бра­йън Тей­лър, ак­тьо­ри – Ни­къ­лъс Кейдж, Вио­лан­те Пла­чи­до, Крис­тоф Лам­бер,  Киъ­ран Хайндс, Джо­ни Уи­туорт,  Ид­рис Ел­ба и др.  00:00 “Как пре­ка­рах лятна­та ва­кан­ция” – дра­ма, ек­шън (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Ад­риан Грюн­берг, ак­тьо­ри – Боб Ган­тън, Мел Гиб­сън, Со­фия Сис­ни­га, Арън Коен, Пат­рик Бо­шо, Скот Коен, Дийн Но­рис, Пи­тър Стор­маер, Сте­фа­ни Ни­кол Ле­ме­лин, Ке­вин Ер­нан­дес и др. 01:45 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 02:15 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал

bTV Comedy

06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 08:00 “Лю­бим­ци” – се­риал 10:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 7: Ми­сия Мос­ква” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Алън Ме­търн, ак­тьо­ри – Стив Гу­тем­берг, Ким Кат­рал, Д.Б Бай­ли, Бу­ба Смит и др. 12:00 “Гном­че­та вкъ­щи” – ани­ма­ция, (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ка­на­да 2017), ре­жи­сьор – Пи­тър Ле­пе­нио­тис, сце­на­рис­ти – Май­къл Шварц, Зи­на Заф­лоу, Джа­ред Ми­ка Хер­ман 14:00 “Ало, ало” – се­риал 16:00 “Прия­те­ли” – се­риал 17:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 18:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Де­сет ярда” – ек­шън,ко­ме­дия (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Хауърд Дойч, ак­тьо­ри – Брус Уи­лис, Ма­тю Пе­ри,Ама­нда Пийт, Ке­вин По­лак, На­та­ша Хенс­трич и др. 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 00:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 01:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 02:00 “Лю­бим­ци” – се­риал 04:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Уим­бъл­дън – Уест Хям Юнай­тед, мач от чет­вър­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ди­жон – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Нант – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Мон­пе­лие – Каен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 18:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Фуен­лаб­ра­да, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 20:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 20:15 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 20:30 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 22:10 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 22:20 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 4-и епи­зод 23:20 Фут­бол: Крис­тъл Па­лас – Тот­нъм Хот­спър, мач от чет­вър­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, пов­то­ре­ние 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Пик­сел Пин­ки 2 ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Ди­нотряд “Кунг-Фу” ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:55 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:20 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва – Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Уло­ви мо­мен­та с Ми­лен Ата­на­сов пре­да­ва­не за ино­ва­ции и но­ви тех­но­ло­гии 13:00 Свет­лин Ру­сев.Усе­ща­не за веч­ност до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2018г./, 1 част, сце­на­рист и ре­жи­сьор Ата­нас Кир­яков 14:00 Биб­лио­те­ка­та пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­дещ Ни­ко­лай Ко­лев 15:00 Не се мо­тай в кра­ка­та ми тв филм /Бъл­га­рия, 1987г./, ре­жи­сьор Ма­риа­на Ев­ста­тие­ва-Биол­че­ва, в ро­ли­те: Еле­на Рай­но­ва, Жа­на Ка­ра­йор­да­но­ва, Сте­фан Да­наи­лов и др. 16:00 Ми­хаил Бел­чев – 50 го­ди­ни на сце­на юби­леен кон­церт 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Шоу­то на Греъм Нор­тън (12) 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 От­кри­то с Валя Ах­чие­ва 21:15 Ут­ри­нен ез­дач иг­ра­лен филм /САЩ, 2012г./, ре­жи­сьор Те­ри Майлс, в ро­ли­те: Крис­чън Слей­тър, До­налд Съ­дър­ланд, Джил Хе­не­си и др. (12) 22:50 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:05 Ела, за­вър­жи ме! иг­ра­лен филм /Ис­па­ния, 1989г./, ре­жи­сьор Пед­ро Ал­мо­до­вар, в ро­ли­те: Вик­то­рия Аб­рил, Ан­то­нио Бан­де­рас, Ло­пес Леон, Ху­лие­та Се­ра­но и др. (16) 00:50 Сту­дио “Х”: Шо­фьо­рът 2-се­риен иг­ра­лен филм /2, пос­ле­ден епи­зод/п/ (14) 02:20 Из­вън иг­ра­та /п/ 03:15 Ут­ри­нен ез­дач иг­ра­лен филм /п/ (12) 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

 BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 06:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Епи­зод” (п) 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 18:30 “За­вър­на­ли­те се”, руб­ри­ка на BiT с Петя Кер­ти­ко­ва 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 21:00 “Епи­зод” (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *