ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 25 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Мат­рин Заи­мов 09:45 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 От­крий Бъл­га­рия – Со­фия до­ку­мен­та­лен филм /3 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии до­ку­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Строй­ков­ци ани­ма­цио­нен филм 14:50 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 От­крий Бъл­га­рия – Со­фия до­ку­мен­та­лен филм /4 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Клуб “Ис­то­рия.bg” 22:00 Денят на ба­ща­та тв филм /3 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Брат за бра­та 2 24-се­риен тв филм /коп­ро­дук­ция, 2012г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьо­ри: Олег Ту­ран­ский и Олег Фи­ли­пен­ко, в ро­ли­те: Яро­слав Бой­ко, Вла­ди­мир Стек­лов, Кон­стан­тин Стрел­ни­ков и др. (14) 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:20 100% буд­ни /п/ 02:20 Маг­ма: Вул­ка­ни­чен ад иг­ра­лен филм /п/ 03:50 Днес и ут­ре 04:15 Брат за бра­та 2 тв филм /1 епи­зод/п/(14)

bTV

05:40 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – ани­ма­ция, се­риал, с.2 еп.26 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с.2, еп.36 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.4, еп.53 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.3, еп.37 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп.78 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Май­ка” – се­риал, еп.19 21:00 “MasterChef” – ку­ли­нар­но шоу, старт на се­зон 5 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12, еп.2 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.35, 36 01:50 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 02:30 “Култ” /п./ – лай­фстайл пре­да­ва­не 04:50 “Опа­сни ули­ци” /п./ – се­риал, с.12 еп.54

Nova TV

05:20 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, 4 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, 2 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да” (нов се­зон) – за­бав­но пре­да­ва­не 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 00:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 17 се­зон 01:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

 bTV Action

06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” /п./ – ани­ма­ция, еп.5, 6 07:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция, еп.7, 8 08:00 “Монк” /п./ – се­риал, с.2 еп.2 09:00 “Мър­тва точ­ка” /п./ – се­риал, с.2 еп.4 10:00 “Су­пер­гърл” /п./ – се­риал, еп.11 11:00 “Ху­берт и Ща­лер” – с.3, еп.13 12:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7, еп.12 13:00 “Произ­хо­дът на ме­ча” – ек­шън (Ки­тай, 2011), ре­жи­сьор Сю Хао­фън, в ро­ли­те Сун Ян, Ю Чън-хуей, Джао Юе­нюен, Ма Дзюн и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.2 еп.3 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2 еп.5 17:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7, еп.13 18:00 Пре­мие­ра: “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3, еп.14 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Су­пер­гърл” – се­риал, еп.12 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.1 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “12 рун­да: Пре­за­реж­да­не” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Рул Рей­не, в ро­ли­те: Ран­ди Ор­тън, Том Сти­вънс, Бра­йън Мар­кин­сън, Ви­нъс Тър­зо и др. [16] 00:00 “Стре­ла­та” /п./ – се­риал, с.6 еп.1 01:00 “Су­пер­гърл” /п./ – се­риал, еп.12 02:00 “Монк” /п./ – се­риал, с.2 еп.3 03:00 “Из­вън иг­ра­та” /п./ – се­риал, с.7, еп.13 04:00 “Ху­берт и Ща­лер” /п./ – се­риал, с.3, еп.14

bTV Comedy

06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.7 еп.1, 2 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 08:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.8 еп.18, 19 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2018) 10:00 “Ло­ра от сут­рин до ве­чер” – ко­ме­дия, дра­ма, мис­тъ­ри (Бъл­га­рия, 2011), ре­жи­сьор Ди­ми­тър Ко­цев-Шо­шо, в ро­ли­те: Ми­ле­на Ни­ко­ло­ва-Ми­ле­ни­та, Мар­тен Ро­бер­то, Геор­ги Пет­ров, Ра­де­на Въл­ка­но­ва, Ди­мо Але­ксиев и др. 12:00 ” Из­гу­бен­яци” /п./ – се­риал 13:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 14:00 “Ало, ало” /п./ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.3 еп.15, 16 18:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал, еп.5, 6 19:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.6 еп.12, 13 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 22:00 “Мо­дер­но се­мей­стно” – се­риал, с.6 еп.1, 2 23:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 10 еп.10, 11 00:00 ” Ло­ра от сут­рин до ве­чер” /п./ 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 03:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лу­тън Таун – Ко­вън­три Си­ти, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Рен – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 28-и епи­зод, пов­то­ре­ние 16:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Тот­нъм Хот­спър – Ар­се­нал (2004-05), пов­то­ре­ние 17:00 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 17:30 Фут­бол: Сеп­тем­ври – Ви­то­ша, мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 19:25 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 20:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ним, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни: Све­тов­на ку­па 2019, Ги­гант­ски сла­лом, пов­то­ре­ние 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Биз­нес и ико­но­ми­ка” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” – /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 До­ку­мен­та­лен филм 17:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 21:30 До­ку­мен­та­лен филм 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *