ХОРОСКОП ЗА 6 АПРИЛ

ОВЕН

Денят е под­ходящ за обу­че­ние и за ин­те­лек­туал­на ра­бо­та. Парт­ньо­ри­те по биз­нес днес ще бъ­дат нас­трое­ни да под­крепят доб­ри­те ре­ше­ния. От­но­ше­ния­та с род­ни­ни­те ще се нор­ма­ли­зи­рат. В лю­бов­на­та сфе­ра ще има­те бла­гоп­рия­тно вре­ме за об­съж­да­ния и тър­се­не на ком­про­ми­си. Из­бягвай­те взи­ма­не­то на важ­ни про­фе­сио­нал­ни ре­ше­ния, от­ло­же­те ги за по-къ­сен етап.

ТЕЛЕЦ

Ще има­те се­риоз­ни проб­ле­ми от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер. В най-доб­рия слу­чай денят ще ви до­не­се уме­ре­ни дос­ти­же­ния, а в най-ло­шия – уси­лия­та ви ще бъ­дат нап­раз­ни. Де­ло­ви­те пре­го­во­ри изи­скват тър­пе­ние, хит­рост и на­ход­чи­вост. Без­смис­ле­но е да про­дъл­жа­ва­те. Ако не чувс­тва­те в се­бе си дип­ло­ма­ти­чес­ки та­лант, най-доб­ре от­ло­же­те сре­ща­та.

БЛИЗНАЦИ

В съ­бо­та ще ви се ис­ка да ос­та­не­те у до­ма си и да се от­да­де­те на по­чив­ка, ка­то гле­да­те лю­бим филм, че­те­те кни­га или се занимаете с хобито си. Же­ла­ние­то ви е раз­би­рае­мо пред­вид на­то­ва­ре­на­та сед­ми­ца в служ­ба­та, мно­го­то свър­ше­на ра­бо­та и нат­ру­па­ла­та се умо­ра.  Двой­стве­на­та на­ту­ра на Близ­на­ци­те е въз­мож­но да им изи­грае ло­ша ше­га в преговори.

РАК

Днес ще бъ­де дос­та труд­но на ва­шия лю­бим чо­век да се убе­ди, че наис­ти­на го оби­ча­те и няма­те на­ме­ре­ние да го изо­став­яте. За­то­ва бъ­де­те го­то­ви за не­го­ва­та по­доз­ри­тел­ност и мни­тел­ност. Поис­кай­те прош­ка от близ­ки­те си, тъй ка­то в пос­лед­но вре­ме ги на­ран­ява­те, без да го зас­лу­жа­ват. Денят е под­ходящ за сре­щи с прия­те­ли.  Въз­мож­ни са и фи­нан­со­ви за­гу­би.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те ще имат по­вод да се гор­деят. Днес ще мо­гат да се справят със слож­ни за­да­чи, някои от тях няма да са по си­ли­те им. Но то­ва да не ги де­мо­би­ли­зи­ра, прие­ме­те пре­диз­ви­ка­телс­тво­то и дей­ствай­те в по­со­ка пос­ти­га­не на по­ло­жи­те­лен ре­зул­тат. Ва­ши­те пос­ти­же­ния няма да ос­та­нат незабелязани. Мо­же да раз­чи­та­те на пох­ва­ла от хо­ра, чие­то мне­ние е мно­го важ­но за Вас.

ДЕВА

Из­бягвай­те оче­вид­ни­те ре­ше­ния, те не са та­ка ху­ба­ви, как­то из­глеж­да на пръв пог­лед. Днес ви пред­стои да вър­ви­те към цел­та по не­лек път. Прео­дол­явай­ки труд­нос­ти­те, вие при­до­би­ва­те не са­мо без­це­нен опит, но и прия­те­ли и съюз­ни­ци, кои­то ще из­менят жи­во­та ви към по-доб­ро. Денят ще се от­ли­ча­ва с мно­го прия­тен емо­цио­на­лен фон и нас­трое­ние­то ви ще бъ­де доб­ро и спо­кой­но.

ВЕЗНИ

Неут­ра­лен ден от всяка глед­на точ­ка, ос­вен ро­ман­тич­на­та, къ­де­то ще бъ­де осе­зае­мо при­със­твие­то на лю­би­мия ви чо­век. Днес ще мо­же­те да ре­ши­те мно­го лич­ни проб­ле­ми, ако се от­не­се­те към тях се­риоз­но. В об­щу­ва­не­то с лю­би­мия чо­век из­бягвай­те не­дом­лъв­ки­те. Кол­ко­то сте по-ис­кре­ни, тол­ко­ва ще бъ­де по-доб­ре. Въз­мож­но са раз­ног­ла­сия с род­ни­ни или прия­те­ли.

СКОРПИОН

Съ­би­тия­та през то­зи ден ще ви до­не­сат прия­тни из­жив­ява­ния. През то­ва вре­ме ще има­те въз­мож­ност да удо­влет­во­ри­те мно­го от свои­те ес­тес­тве­ни пот­реб­нос­ти, а съ­що и ре­ди­ца при­щев­ки и фан­та­зии. Сме­ло мо­же­те да тър­си­те по­мощ от об­кръ­жа­ва­щи­те, не­за­ви­си­мо как­ва. Скор­пио­ни­те са пре­ка­ле­но при­вър­за­ни към удо­бства­та и днес са ле­ни­ви и кап­риз­ни.

СТРЕЛЕЦ

Мис­лите ви са заети да търсят решение на въпросите как да по­мог­не­те в ре­ша­ва­не­то на проб­лем на чо­ве­ка, ко­го­то оби­ча­те и кой­то се нуж­дае от ръ­ко­водс­тво на свои­те дей­ствия, и как да се вър­не­те към оби­чай­ния си на­чин на жи­вот, ко­га­то всич­ко свър­ши. Дръж­те в по­лез­ре­ние­то си не­що мо­ти­ви­ра­що, кое­то да ви по­ма­га в прид­виж­ва­не­то нап­ред.

КОЗИРОГ

В съ­бо­та ще счи­та­те се­бе си по-сла­би, от­кол­ко­то сте всъщ­ност. Ще бъ­де­те уве­ре­ни в то­ва, че не­що не е по си­ли­те ви да нап­ра­ви­те, а на прак­ти­ка прос­то няма да ис­ка­те. И от то­ва ва­ше не­же­ла­ние мо­же да из­гу­бите всич­ко ху­ба­во, кое­то съ­щес­тву­ва меж­ду вас и ва­ша­та по­ло­вин­ка. Не са из­клю­че­ни мал­ки неп­рия­тнос­ти в служ­ба­та, но ще ус­пее­те да се спра­ви­те със ситуацията.

ВОДОЛЕЙ

Днес ще бъ­де ле­ка и спо­кой­на съ­бо­та, в коя­то де­ло­ва­та ви ак­тив­ност няма да бъ­де на осо­бе­но ви­со­ко ни­во. Без­дей­ствай­те, ако мо­же­те да си го поз­во­ли­те. Ако все пак се на­ла­га да се тру­ди­те, не се зае­май­те със слож­ни дей­нос­ти. Съ­щес­тву­ва не­дос­тиг на доб­ри ид­еи и за­то­ва няма ни­що ло­шо в по­зи­ти­виз­ма и оп­ти­миз­ма. Денят не е под­ходящ за на­ча­ло на се­риоз­ни от­но­ше­ния.

РИБИ

През то­зи ден няма да ви бъ­де лес­но да раз­бе­ре­те тай­ния сми­съл на ду­ми­те на ва­шия лю­бим чо­век. За да за­вою­ва­те сим­па­тии­те на но­ви­те поз­на­ти, ще трябва да се ока­же­те без­ко­рис­тни и да по­ка­же­те, че сте спо­соб­ни на бла­го­род­ни пос­тъп­ки.  В съ­бо­та мо­же да за­поч­не­те от­но­ше­ния, кои­то да изи­грая­т се­риоз­на роля в жи­во­та ви и ще определи бъдещето ви.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *