ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:00 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Ре­фе­рен­дум /п/ 13:30 Съв­ре­мен­ни­ци: Зав­ръ­ща­не в об­ра­за – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Кап­ри – тв филм /64 епи­зод/ 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 По­том­ци на слън­це­то – 16-се­риен тв филм /Юж­на Ко­рея, 2016 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьо­ри: И Ън-бок и Пек Сан-хун, в ро­ли­те Сон Джун-ги, Сон Хье-гьо, Чин Гу и др. 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ико­но­ми­ка.БГ 21:30 Джинс 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 Кмет на го­ди­на­та 2019 – це­ре­мо­ния по наг­раж­да­ва­не­то 01:00 Кул­ту­ра.БГ /п/ 02:00 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 03:00 По­том­ци на слън­це­то – тв филм /1 епи­зод/п/ 04:10 Кап­ри – тв филм /64 епи­зод/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.3 еп.4 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2 еп.15 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.6 еп.45 16:00 “Ед­но гол­ямо се­мей­ство” – се­риал, еп.3 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13 еп.94 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.88 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с.5 22:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2 еп.11 00:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2 еп.3 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2 еп.11 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п./ – се­риал

bTV Action

05:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5 еп.3 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, с.4 еп.4, 5 07:00 “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, с.4 еп.6, 7 08:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3 еп.11 09:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5 еп.3 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.9 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.21 12:00 “Сто­те” – се­риал, с.3 еп.12 13:00 “Ид­еал­ният шеф” – три­лър, кри­ми­на­лен, дра­ма (тв филм, Ка­на­да, 2013), ре­жи­сьор Кър­тис Кро­фърд, в ро­ли­те: Джей­ми Лу­нър, Аш­ли Ле­гат, Лин­дън Аш­би, Га­ри Хъд­сън и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3 еп.12 16:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5 еп.4 17:00 “Сто­те” – се­риал, с.3 еп.13 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.22 19:00 УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га – сту­дио 19:55 УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га, пряко: Оли­мпиа­кос – Тот­нъм 22:00 УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га, пряко: ПСЖ – Реал Мад­рид 00:00 УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га – сту­дио 00:30 Шам­пион­ска ли­га – об­зор 01:45 УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га /за­пис/: Ба­йерн Мюн­хен – Цър­ве­на Звез­да 03:30 “Сто­те” – се­риал, с.3 еп.13 04:15 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.22

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.6 еп.16, 17 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 09:00 “Бъл­га­ри на три мо­ре­та” – ту­рис­ти­чес­ко риа­ли­ти (2016), еп.5 10:00 “Шан­та­ва сед­ми­ца” – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те: Джей­сън Бей­тман, Ти­на Фей, Джейн Фон­да, Адам Драй­вър, Роуз Бърн и др. 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п./ – се­риал 13:00 “Гранд” /п./ – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 15:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп.49 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.62 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2019), еп.35, 36 18:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.7 еп.14, 15 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.7 еп.13 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, en.13 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп.4, 5 23:00 Пре­мие­ра: “Гранд” – се­риал, еп.8, 9 00:00 “Шан­та­ва сед­ми­ца” /п./ – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2014) 02:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 03:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п./ – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал

Nova TV

05:20 “Пътят на чес­тта” – се­риен филм /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” (нов се­зон) – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Кръв­ни връз­ки” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 8 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Пътят на чес­тта” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 2 00:30 “Пътят на чес­тта” – се­риен филм /п/ 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм 04:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 2 /п/

Nova Sport

10:00 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Све­тов­но пър­венс­тво в Ба­ку – Ин­ди­ви­дуал­но, фи­нал на об­ръч /п/ 10:30 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Све­тов­но пър­венс­тво в Ба­ку – Ин­ди­ви­дуал­но, фи­нал на топ­ка /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Са­ра­го­са – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Кар­диф Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Фу­лъм – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Бас­кет­бол: Хо­вен­тут – Бур­гос, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 20:00 Фут­бол: Хъл Си­ти – Уи­гън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Хъ­дър­сфилд Таун – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ1 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *