ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 МАРТ

БНТ

 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Ва­кан­ция­та на Ли­ли 6-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 2007г./, ре­жи­сьор Ива­нка Гръб­че­ва, в ро­ли­те: Ма­риа­на Жи­кич, Ро­берт Яна­киев, Ири­ни Жам­бо­нас и др. 07:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:30 Тя бе­ше ро­де­на сво­бод­на до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /Бъл­га­рия, 2003г./, ре­жи­сьор Боя­на Шан­дур­ко­ва 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Прик­лю­че­ния­та на Ила­йъс ани­ма­цио­нен филм 14:40 Мъ­же без мус­та­ци тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 Бри­финг на На­цио­нал­ния опе­ра­ти­вен щаб пряко пре­да­ва­не 17:25 Му­зи­ка, му­зи­ка… му­зи­кал­но-об­ра­зо­ва­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:05 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 19:10 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния” тв филм 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg Прев­зе­ма­не­то на Од­рин /п/ 22:00 Те­ле­ви­зио­нен теа­тър: Тра­ге­дия­та на док­тор Фауст и Две тъж­ни ис­то­рии за лю­бов­та тв пос­та­нов­ка с уча­стие­то на Иван Кон­дов, Ни­ко­лай Би­нев, Ил­ка За­фи­ро­ва, Вио­ле­та Гин­де­ва, Апо­стол Ка­ра­ми­тев, Лю­бо­мир Ка­бак­чиев и др. 23:00 По све­та и у нас 23:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:35 Кръ­гът Блеч­ли 3-се­риен тв филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2012г./, ре­жи­сьор Ан­ди Де Емъ­ни, в ро­ли­те: Ан­на Мак­суел Мар­тин, Со­фи Рън­дъл, Рей­чъл Стър­линг, Джу­ли Греъм, Марк Дек­стър и др. (12) 00:25 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:25 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:25 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния” тв филм /п/ 03:10 Ис­то­рия.bg Прев­зе­ма­не­то на Од­рин /п/ 04:10 Кръ­гът Блеч­ли тв филм/п/ (12) 04:55 Още от деня

 bTV

05:30 “Лю­бим­ци” /п./ – се­риал, еп.8 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, еп.23 06:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, еп.43 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.7 еп.101 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.8 еп.3 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с.2 еп.20 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.55 21:00 “Бо­жес­тве­но” – се­риал, еп. 2 22:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.19 00:30 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” /п./ – се­риал, с.8 еп.3 01:30 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.82

bTV Comedy

 05:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.6 еп.19, 20 07:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./ – се­риал 08:00 “Кухня” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 10:00 “Ро­бин­зон Кру­зо” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Бел­гия, Фран­ция, 2016), ре­жи­сьо­ри Вен­сан Кес­те­лоот и Бен Ста­сен 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Кухня” /п./ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, еп.11, 12 19:00 Пре­мие­ра: “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.13 еп.3, 4 20:00 Пре­мие­ра: “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.11 еп.10 22:00 “Кухня” – се­риал, с.5 еп.19, 20 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3 еп.9, 10 00:00 “Ро­бин­зон Кру­зо” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Бел­гия, Фран­ция, 2016) 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./ – се­риал

bTV Action

 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.9 – 12 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11 еп.21 09:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.6 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3 еп.3 11:00 “Монк” – се­риал, с.5 еп.6 12:00 “Спе­циа­лен док­лад” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, 2002), ре­жи­сьор Сти­вън Спил­бърг, в ро­ли­те: Том Круз, Ко­лин Фа­рел, Са­ман­та Мор­тън, Макс фон Си­дов, Нийл Мак­до­на и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11 еп.22 16:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.7 17:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп.9 18:00 “Монк” – се­риал, с.5 еп.7 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.3 еп.4 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Гос­по­дарят на илю­зия­та” – се­риал, еп.4 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Брук­лин­ски­те стра­жи” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Ан­тоан Фу­куа, в ро­ли­те: Ри­чард Гиър, Дон Чий­дъл, Итън Хоук, Уес­ли Снайпс, Вин­сънт Д`Оно­фрио, Ли­ли Тей­лър, Елън Бар­кин и др. [16+] 00:30 “Гос­по­дарят на илю­зия­та” /п./ – се­риал, еп.4 01:30 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.2 еп.11 02:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3 еп.4 03:30 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп.9 04:30 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.7

Nova TV

 05:20 “Нюан­си си­ньо” – се­риен филм, се­зон 2 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да” – риа­ли­ти, нов се­зон 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Нюан­си си­ньо” – се­риен филм, се­зон 2 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 1 01:30 “Уил и Грейс” – се­риен филм, се­зон 3 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

Nova Sport

 10:00 Хо­кей на лед: ЦСКА Мос­ква – Ди­на­мо Мос­ква, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Мур­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Бо­хум – Ба­йерн Мюн­хен, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Фу­лъм – Чар­лтън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Фут­бол: Хам­бур­гер – Щут­гарт, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 23:15 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

 06:30 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров -/п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Хо­ли­вуд”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:25 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:45 Топ Шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Дру­го­то ли­це” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:40 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 17:50 “Биз­нес но­ви­ни” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:25 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:25 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:25 “Без мон­таж” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:25 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ           /п/ 00:25 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00- 07:00 – Пов­то­ре­ния


Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *