ХОРОСКОП ЗА 17 ЯНУАРИ

ОВЕН
Неделя е ус­пе­шен ден за Ов­ни­те и бе­ле­жи на­ча­ло­то на един ак­ти­вен пе­риод във ва­шия жи­вот. Днес са въз­мож­ни някак­ви сил­ни емо­ции или важ­ни съ­би­тия. Необ­хо­ди­мо е да бъ­де­те нас­той­чи­ви в осъ­щест­вява­не­то на де­ла­та си. Въп­ре­ки че в служ­ба­та ви оча­кват труд­нос­ти, има­те и доб­ри пред­пос­тав­ки за ус­пеш­но справ­яне. Бъ­де­те пос­ле­до­ва­тел­ни в дей­ствията си.

ТЕЛЕЦ
Днес Тел­ци­те са по­гъл­на­ти от ми­съл­та за проб­ле­ми­те си и труд­нос­ти­те, с ко­и­то се сблъс­к­ват при тях­но­то раз­ре­ша­ва­не. На слу­жеб­но­то мяс­то съ­що има въз­мож­ност за кон­ф­лик­т­на об­с­та­нов­ка по­ра­ди фи­нан­со­ви не­у­ре­ди­ци, но и ве­ро­я­т­ност от бър­зо из­пъл­не­ние на же­ла­ни­е­то ви в та­зи връз­ка. Ня­кои от вас ще пред­п­ри­е­мат пъ­ту­ва­не с цел по­лу­ча­ва­не на под­к­ре­па от вли­я­тел­но ли­це.

БЛИЗНАЦИ
В неделя Близ­на­ци­те са по­тис­на­ти и при­тес­не­ни, за­ра­ди до­маш­ни­те си проб­ле­ми . Кон­флик­тно­то ви нас­трое­ние в неделя се ба­зи­ра на взаи­моот­но­ше­ния­та с брач­ния парт­ньор и съд­руж­ни­ци­те от биз­не­са. Мно­го от вас са с же­ла­ние да из­бягат от проб­ле­ми­те си, ка­то за­ми­нат някъ­де, до­ка­то не­ща­та някак си от са­мо се­бе си се про­менят, но то­ва не е ре­ше­ние на проб­ле­ма.

РАК
Неделя ще за­ва­ри Ра­ци­те мно­го мо­би­ли­зи­ра­ни и с твър­до­то на­ме­ре­ние да се спра­вят с проб­ле­ми­те си. И дейс­т­ви­тел­но ще ви бъ­де пред­с­та­ве­на та­зи въз­мож­ност, ако се аб­с­т­ра­хи­ра­те от не­га­тив­ни­те емо­ции на до­маш­ни­те раз­п­ра­вии. Слу­жеб­ни­ят ден ще пре­ми­не при­я­т­но и да­же мо­же да при­със­т­ва­те на ня­ка­къв праз­ник там. Очакват ви прятни емоции.

ЛЪВ
Сил­ни по­ля­ри­зи­ра­ни емо­ции пред­ла­га неделя за ро­де­ни­те под Лъв. Днес сте с тол­ко­ва про­ти­во­ре­чи­ви нас­т­ро­е­ния, че ще бъ­де труд­но на окол­ни­те да ви раз­бе­рат. Опи­тай­те се да ов­ла­де­е­те не­га­тив­ни­те виб­ра­ции и бъ­де­те тър­пе­ли­ви. В про­фе­си­о­на­лен ас­пект днеш­ни­ят ден е мно­го неп­ри­я­тен за фи­нан­си­те ви. Днес ня­ма да мо­же­те да раз­ре­ши­те проб­лемите си.

ДЕВА
Днес при Де­ви­те проб­ле­мът с най-го­ля­мо зна­че­ние са па­ри­те. Ще се сблъс­ка­те с мно­го спън­ки и кон­ф­лик­ти на та­зи ба­за. Ад­ми­нис­т­ра­тив­но­то му раз­ре­ша­ва­не съ­що е под въп­рос. Пред­с­тои ви ус­пеш­но пъ­ту­ва­не с цел ко­ман­ди­ров­ка по слу­жеб­ни въп­ро­си. Вие ще бъ­де­те удов­лет­во­ре­ни от свър­ше­на­та ра­бо­та и ще се на­тък­не­те на мощ­на вли­я­тел­на под­к­ре­па.

ВЕЗНИ
В неделя Вез­ни­те са кон­ф­лик­т­но нас­т­ро­е­ни спря­мо се­мей­ния пар­т­ньор, осо­бе­но ако той се е за­вър­нал от чуж­би­на. Не­го­ви­те проб­ле­ми мно­го ще ви при­тес­нят, по­ра­ди при­чи­на­та, че не мо­же­те да му по­мог­не­те. В про­фе­си­о­на­лен ас­пект неделя е прек­рас­на, най-сет­не ще се раз­ре­шат фи­нан­со­ви­те ви проб­ле­ми и не­до­ра­зу­ме­ния на ра­бот­но­то мяс­то. Очаква ви по-вишение.

СКОРПИОН
Наб­лю­да­вай­те се­бе си и пос­тъп­ки­те си. Вие мо­же да бъ­де­те при­чи­на за мно­го зли­ни, ко­и­то ще ви се слу­чат, по­ра­ди не­о­в­ла­де­ни емо­ции, не­ра­зум­но по­ве­де­ние и не­о­с­но­ва­тел­на гнев­ли­вост. Ако си на­ло­жи­те хлад­нок­ръ­вие, то мо­же мно­го да ви по­мог­не да при­е­ме­те вер­ни­те ре­ше­ния. До­маш­ни­те проб­ле­ми се раз­ре­ша­ват бла­гоп­ри­я­т­но и вие ще по­лу­чи­те удов­лет­во­ре­ние.

СТРЕЛЕЦ
Неделя е труд­на, но и ус­пеш­на за де­ла­та ви. Фи­нан­со­ви проб­ле­ми мо­гат да се раз­ре­шат днес са­мо при биз­нес­кон­так­ти и но­сят мно­го по­зи­тив­ни пер­с­пек­ти­ви за пар­т­ньор­с­т­во в биз­не­са. Про­фе­си­о­нал­но ще се по­я­вят зат­руд­не­ния, по­ра­ди неп­ред­ви­де­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва. Вни­ма­вай­те за до­маш­на­та ат­мос­фе­ра, там не­ща­та не се хар­мо­ни­зи­рат днес, тъй ка­то и пар­т­ньо­рът ви има проб­ле­ми.

КОЗИРОГ
Ед­на слу­жеб­на ко­ман­ди­ров­ка при Ко­зи­рог мо­же да до­ка­ра го­ле­ми неп­ри­я­т­нос­ти за де­ня. Съ­щес­т­ву­ват неп­ред­ви­де­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва в неделя, ко­и­то мо­гат в мно­го от­но­ше­ния да ви раз­ба­лан­си­рат. Мно­го от проб­ле­ми­те за де­ня са във ва­ши ръ­це и ако сте ак­тив­ни в де­ло­ва­та си ра­бо­та, ще има­те чу­дес­ния шанс за ед­на ус­пеш­на и по­лез­на неделя. Очакват ви радост у дома.

ВОДОЛЕЙ
За Во­до­ле­и­те неделя е един пре­въз­хо­ден ден в слу­жеб­но-про­фе­си­о­нал­на­та сфе­ра. В мно­го ав­то­ри­тет­на и сил­на по­зи­ция сте, ко­я­то мо­же дос­та да по­мог­не за фи­нан­со­ва­та ви обез­пе­че­ност. Ако има­те проб­ле­ми от па­рич­но ес­тес­т­во и не сте до­вол­ни от до­се­гаш­но­то ви зап­ла­ща­не за по­ло­же­ния труд, днес е мно­го под­хо­дя­що да раз­го­ва­ря­те с ва­ши­те ше­фо­ве на та­зи те­ма.

РИБИ
Ак­ти­ви­зи­ра­ни са Ри­би­те в неделя, но ще ви се на­ло­жи и мно­го вни­ма­тел­но да об­мис­ля­те и ана­ли­зи­ра­те си­ту­а­ци­и­те, ко­и­то пред­ла­га де­нят. Днес той е мно­го бла­гоп­ри­я­тен и ва­жен за фи­нан­со­во­то ви обез­пе­ча­ва­не и изоб­що за ма­те­ри­а­л­но­то бла­го­по­лу­чие на до­ма и се­мейс­т­во­то. Вни­ма­вай­те на слу­жеб­но­то мяс­то – слу­чай­ни не­до­ра­зу­ме­ния мо­гат да ви във­ле­кат в кон­ф­ликт.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *