8-ме­сеч­но бе­бе ста­на та­лис­ман на бла­гоев­град­ски тан­цьо­ри, пре­ко­си­ли 5 дър­жа­ви за фес­ти­вал в Пра­га

8-ме­сеч­на­та Со­фия, дъ­ще­рич­ка на хо­реог­ра­фа Асен Ко­лев и по­ло­вин­ка­та му Ра­дос­ти­на, ста­на та­лис­ма­нът на 110 тан­цьо­ри са­мо­дей­ци от Бла­гоев­град в пъ­ту­ва­не­то им през 5 дър­жа­ви за уча­стие в 26-ото из­да­ние на меж­ду­на­ро­ден  фес­ти­вал в Пра­га. Ле­ка­ри, по­ли­цаи, ад­во­ка­ти, биз­нес­ме­ни, бан­ке­ри, учи­те­ли, слу­жи­те­ли, кои­то тан­цу­ват от го­ди­ни в клуб „Рит­ми­ка“, си взе­ха от­пус­ки, за да усетят фес­ти­вал­на­та ат­мос­фе­ра, ма­кар че са­мо най-опи­тни­те из­лязо­ха на сце­на­та.

По­ка­на­та за уча­стие в ма­щаб­ния  фо­рум в чеш­ка­та сто­ли­ца са­мо­дей­ци­те по­лу­чи­ли след по­до­бен фес­ти­вал в Чер­на го­ра ми­на­ла­та го­ди­на. Гру­пи от още 24 дър­жа­ви, сред кои­то Гър­ция, Тур­ция, Из­раел, Ки­тай, Ун­га­рия, Сло­ва­кия, Ав­стрия, Гер­ма­ния, Ан­глия, Ру­мъ­ния, Сър­бия, Ук­рай­на… се сте­ко­ха в Пра­га за на­диг­ра­ва­не­то, кое­то не бе с кон­кур­сен ха­рак­тер. Ма­гия­та на бъл­гар­ския фол­клор бла­гоев­град­ча­ни­те по­ка­за­ха в 4 тан­ца и с иг­ра­та си зас­лу­жи­ха го­ре­щи­те ап­ло­дис­мен­ти на пуб­ли­ка и уча­стни­ци.

Тан­цьо­ри­те са­мо­дей­ци съ­че­та­ха пъ­ту­ва­не­то до Пра­га с емо­цио­нал­на ек­скур­зия през Бу­да­пе­ща, Бра­тис­ла­ва, Дрез­ден и Вие­на и по­же­ла­ние до­го­ди­на от­но­во да са на меж­ду­на­род­на сце­на.

ДИ­МИТ­РИ­НА АСЕ­НО­ВА

loading...


 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *