HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

84 мобилни екипа в Пиринско тръгват „на лов“ за деца, които не ходят на детска градина и училище

84 мобилни екипа ще издирват всички деца в предучилищна и училищна възраст /от 5 до 16 години/ в област Благоевград, които не посещават училище или детска градина. Екипите, включващи задължително учители, експерти от РУО, представител на съответната община, дирекция „Социално подпомагане“ и на Областна дирекция/Районно управление на Министерството на вътрешните работи, ще идентифицират децата в задължителна училищна възраст, които не са обхванати в образователната система, както и отпадналите от училище с цел тяхната реинтеграция. Те ще изготвят списък с мерки по отношение на всяко дете от групата и ще си сътрудничат с компетентните институции за прилагане на комплексен подход. Ще осъществяват взаимодействие с родителите за включване и задържане на децата и учениците в образователната система; ще предоставят информация на кметовете на общините за констатирани нарушения на задълженията на родителите с цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.

По данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 година 21 170 ученици са напуснали образователната система, което означава, че всеки 7-ми ученик между 15 и 18 години не е в училище. Основните причини са свързани със социално-икономически, институционални, етнокултурни фактори и миграция.

Проучвания и анализи показват, че равнището на записване във всички степени на образование при ромите е много по-ниско в сравнение с всички останали малцинствени групи. Според статистика от преброяването през 2011 г. децата в задължителна училищна възраст (от 7 до 15 години) от ромски произход, непосещаващи училище, са 23,2%, от турски произход – 11, 9%, етническите българи – 5,6%.

С постановление на МС от 5 юли т.г. е създаден междуинституционален механизъм за обхващане и задържане на децата в училище. Екипите за обхват се създават за всяко населено място с училище, а в тези с повече от едно учебно заведение – по преценка на началника на Регионалното управление на образованието.

До 31 юли кметовете на общини трябваше да определят районите на компетентност на всеки екип в рамките на територията на общината. „На територията на област Благоевград са обособени 84 района, съответно 84 екипа ще осъществяват дейностите, заложени в механизма“, коментира началникът на РУО – Благоевград Ивайло Златанов. Той припомни, че Благоевградска област е сред най-големите в страната по брой училища и ученици, колкото има и Бургаска област например. Там обаче населените места са по-малко, затова са сформирани около 50 екипа, докато в Пиринско трябва да бъдат обхванати всичките населени места от 14-те общини с прилежащите към тях училища /общо 127/ и детски градини. Така например община Банско е разделена на три района – Банско, Добринище, Места. 12 екипа ще издирват ученици от община Петрич с обхват район Петрич-Запад, Петрич-Изток, Беласица, Коларово, Скрът, Първомай. Кавракирово, Михнево, Кърналово, Рупите, Марикостиново, Кулата. В общините Белица, Хаджидимово и Якоруда са сформирани 5 района, в Гоце Делчев – 8, Гърмен и Сандански – по 7, Разлог – 6, Сатовча – 14, Симитли – 3, Струмяни и Кресна – по 1.

Община Благоевград е със 7 екипа. Район 1 е с обхват ЦГЧ и ШЦ с разположените там 4 училища /7 СУ, 3 ОУ, 2 ОУ, 5 СУ/ и 7 детски градини; периметърът на втория район е квартал „Струмско” – 6 СУ, ДГ „Усмивка” и ДГ „Първи юни“; третият включва кварталите „Освобождение“, „Октомври” и „Грамада“ – 4 ОУ, ДГ „Синчец“. Средното училище с изучаване на чужди езици, ДГ №11 „Предел махала“ и „Стара махала“ сформират 5-и район. Най-натоварено се очаква да бъде на експертите в РУО, тъй като в регионалното управление в Благоевград работят близо 20, което означава, че на всеки се падат приблизително по 4 района или трябва да участва в 4 екипа.

В самия механизъм не е конкретизирано от колко човека ще се състои един екип. По този повод Ивайло Златанов разясни, че това ще се определи в зависимост от спецификата на района. Някои от тях са много тежки, като гърменския квартал „Кремиковци” например, затова в такива райони ще е необходим допълнителен ресурс.

Според конкретните дейности в екипите се включват и

служители на регионалните служби по заетостта, Детска педагогическа стая, представители на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, районните здравни инспекции и други институции.

„Директорите на училища също могат да дават предложения в тази връзка. Бихме могли да отправим покана за сътрудничество и към представители на сдружения, неправителствени организации със силни позиции в дадена общност“, изтъкна началникът на регионалното управление. Така например евангелистката църква в Крупник също би могла да помогне за вкарването на ученици от ромския етнос в класните стаи.

Въз основа на предложенията на съответните ръководители на институциите началниците на регионалните управления на образованието в срок до 18 август 2017 г. трябва да определят със заповед ръководителите и състава на екипите. До 10 август 2017 г. Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГРАО) предоставя на общините и на началниците на РУО информация за децата и учениците в задължителна училищна възраст, които подлежат на обхващане в образователната система. Въз основа на тази информация до 31 август 2017 г. кметовете на общини трябва да изготвят списък на децата и учениците в задължителна училищна възраст, които през предходната година не са били записани в училищата и детските градини на територията на общината, и да предоставят информацията на екипите по райони на обхват. До 30 септември и до 20 декември 2017 г. директорите на училищата и детските градини въвеждат в информационната система за предучилищното и училищното образование данни за записаните в тях деца и ученици, а до 20 октомври началниците на регионалните управления на образованието изготвят списъци на децата и учениците, които са посещавали училище или детска градина през предходната учебна година, но не са записани през настоящата (с изключение на завършилите 12 клас), и въз основа на проверка в информационната система предоставят списъците на кметовете на общините. Те съответно трябва до 25 октомври 2017 г. и до 23 февруари 2018 г. да предоставят информацията на екипите по райони на обхват, съобразно данните за постоянен или настоящ адрес на децата и учениците.

Екипите изготвят списък на децата, които в продължение на 10 дни не са открити на постоянния или на настоящия им адрес, и го предоставят на началниците на регионалните управления на образованието. В случаите, в които настоящият и постоянният адрес на детето са различни, началниците на регионалните управления на образованието предоставят информацията за неоткритите деца на съответната община за установяване местонахождението на детето и родителите му. В случаите, в които децата не могат да бъдат открити в продължение на 10 дни на постоянния им адрес, кметовете на общините уведомяват обратно съответните началници на регионалните управления на образованието по постоянен адрес, а те съответно изпращат данните за необхванатите и неоткрити на

адрес деца до ГРАО за актуализация, след което ги изпращат до Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи.

Ежемесечно до 15-о число ще се предоставя на кмета на общината информация за предходния месец за неосигурено задължително присъствие на учениците за повече от 5 учебни часа или за повече от 3 дни на дете по неуважителни причини с цел налагане на наказания на родителите.

Главна дирекция „Гражданска регистрация и

административно обслужване“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предоставя на директорите на училищата списъци на децата, които получават социални помощи, с цел проследяване на ефективността им по отношение на обхващането в образователната система.

Регионалните здравни инспекции предоставят при

поискване от директора на училището или детската градина информация за истинността на представени медицински бележки или други медицински документи, доказващи извинителна причина за отсъствието на детето или ученика.

Във връзка с механизма се създава координационно звено, включващо министъра на образованието и науката, министъра на труда и социалната политика, на вътрешните работи, на здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройството, министъра на финансите, председателя на Държавната агенция за закрила на детето, изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, председателя на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на непълнолетни и малолетни и трима кметове, предложени от Националното сдружение на общините в Република България.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *