HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

86 учи­ли­ща в об­лас­тта, обу­ча­ва­щи сед­мок­лас­ни­ци, ста­ват “гнез­да”, зая­вле­ния по­да­ват и нея­ви­ли­те се на НВО по бъл­гар­ски език и ли­те­ра­ту­ра и ма­те­ма­ти­ка

Всеки ученик, завършил успешно 7-ми клас, участва в приема за 8-ми клас за предстоящата учебна 2017/2018 г. Седмокласниците, които не са се явили на националното външно оценяване по български език и литература и по математика, също трябва да подават заявления за участие в класирането, стана ясно по време на среща с директори на училища в Пиринско, на която експерти от Регионалното управление на образованието им разясниха кандидатстването и класирането при приема след 7-ми клас. Началникът на РУО Ивайло Златанов определи въпроса като изключително важен и припомни, че съгласно новия закон за предучилищното и училищно образование всички ученици, завършили 7-ми клас, вече придобиват основно образование.

„Досега от 2700-2800 ученици, завършващи 7-ми клас, училището смениха 1200-1300. Сега по-голяма част от седмокласниците /изключвам тези от средните училища, които евентуално могат да продължат образованието си там/ трябва да сменят училище. Това е нестандартна, непозната, нетипична ситуация, много по-различна от всичко, което сме правили до момента, затова счетохме за необходимо да се видим очи в очи с вас, за да коментираме някои детайли”, каза Ивайло Златанов и призова директорите за мобилизация и концентрация.

Той обяви, че всяко едно училище в областта /общо 86/, обучаващи седмокласници през тази учебна 2016/2017 г. влиза в категорията „училища гнезда“, като директорите на тези учебни заведения трябва да осигурят необходимите условия и организация за приема на заявления от седмокласниците. „Искрено се надявам действията на всички нас да бъдат премерени, така че да дадем възможност на учениците, завършвайки 7-ми клас, да изразят своето желание и да покажат къде искат да продължат образованието си в гимназиалната степен на средното образование“, обърна се началникът на РУО към директорите, които стриктно си водиха записки и в рамките на оставащите няколко дни трябва да свикат извънредни родителски срещи, за да информират майките и бащите на кандидат-гимназистите за дейностите по приема след 7-ми клас.

По време на разясненията Ивайло Златанов повтори и акцентира точно на това, че всеки един седмокласник може да подаде документите си в което иска от 86-те училища в областта, без значение дали е в това, в което се обучавал, или друго, приемащо заявления.

Припомняме, че досега това ставаше в т. нар. училища гнезда, като през последните няколко години за Благоевград бе ІІ ОУ „Димитър Благоев“ Сега, за да се осигури максимално добър достъп и удобство на родителите и да се сведе до минимум напускащите образователната система, със заповед на началника на РУО всичките 86 училища ще приемат документи за участие в класирането след 7-ми клас.

„При точно определен и малък на брой на „училища гнезда“ по-бавно могат да бъдат засечени постъпилите заявления. Докато, познавайки учениците, които сте обгрижвали 7 години, вие може да ги призовете, ако трябва по няколко пъти да си подадат документите и да участват в класирането“, аргументира се Ивайло Златанов и допълни, че на 4-я ден от приема на документи за първо класиране директорите ще трябва да подадат информация в РУО колко са подадените заявления, т. е. ако в конкретно училище има 50 седмокласници, а постъпилите документи са 45, какво се е случило с останалите 5-ма ученици и защо не са подали заявления‚ конкретизира шефът на управлението.

Експерти от РУО припомниха сроковете, както и дейностите по приема за първо класиране, стартиращ на 16 юни /петък / и продължаващ до 22.06. с работно време на училищните екипи, които ще приемат документите, от 8 до 18 часа включително и в събота 17 юни. „Независимо от броя на кандидатите в този период от време по училищата трябва да има служители. Да не стане така някое дете да дойде да си подаде документите, а вие да сте врътнали ключа, тогава ще носите отговорност и ще си понесете последствията, като при неспазване на заповед”, предупреди директорите началникът им и посъветва присъстващите към всеки училищен екип да влючат и специалист по компютърна грамотност, за да помага на родителите на кандидат-гимназистите.

За участие в класирането учениците, придружавани от родител /настойник /, трябва да подадат завление по образец, копие и оригинал за справка от свидетелство за завършено основно образование, като и служебната бележка от резултатите на седмокласниците от националните външни оценявания, съдържаща уникален за всеки ученик 10-цифрен код за достъп.

Важно е да се знае, че за кандидатстване в професионална гимназия седмокласниците трябва да предоставят медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващите им лекари, което да предоставят на служебните лица при кандидатстването.

В училищата „гнезда“ ще бъдат обособени специални места за подаване на документите и там няма да бъдат допускани външи хора. „Кой рекламирал, рекламирал. В кътовете за подаване на документи е недопустимо присъствието на представители на други училища, които могат да повлият и да притискат родителите”, коментира началникът на РУО и подчерта, че по време на периода за подаване на завления гимназиите и СУ-тата, водещи кампания за набирани на ученици, могат да стоят пред входовете на училищата „гнезда”, но не и вътре в тях.

Експертите посочиха и че никой няма право да задържа свидетелството на ученика за завършено основно образование, да подава документи вместо него и да оказава натиск при избора на училище, в което да продължи образованието си.

Самото попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно и добре обмислено. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните към по-малко желаните, независимо от резултатите на изпитите. Родителите и седмокласниците трябва да обърнат внимание, че в заявленията се посочват конкретни паралелки от съответното училище и е необходимо да изпишат предпочитаните паралелки точно, както е посочено в утвърдения план-прием. „Най-добре родителите да напишат желанията на листче и след това да попълват заявлението заедно с екипа от училището „гнездо“, посъветваха експерти.

След края на срещата директори обясниха и друго изключително важно нещо. Съгласно новия закон сегашните кандидат-гимназисти ще държат матура по едни от профилиращите предмети, които ще се изучават по време на втория гимназиален етап /11-12 клас /‚ затова сега родителите трябва много добре да се запознаят с профилиращите предмети в гимназиите и средните училища.

За учебната 2017/2018 г. за пръв път заявления за прием в 7-ми клас могат да бъдат подавани и по електронен път в сайта https://priem. mon. bg/, който ще бъде активен за въвеждане на желанията на учениците от 16.06.2017 г. Всеки кандидат може да подаде само едно заявление, назависимо дали на хартия в училището, или по електронен път.

За предпочитане е обаче родителите и седмокласниците да подадат документи в училището, а не в електронен вариант. „Представете си, майката седне да попълва завлението от компютъра вкъщи. Натисне „запис“ и си мисли, че всичко е наред. Изведнъж обаче интернетът прекъсва и всъщност може да се окаже, че седмокласникът не фигурира в системата и не участва в класирането”, коментираха помежду си директори, препоръчващи на родителите да не се доверяват на електронната система

Относно балообразуването за кандидатстване след 7-ми клас е важен крайният брой точки, който се формира въз основа на общия брой точки от двата модула на съответния предмет. Резултатите от изпитите чрез тест, които участват в балообразуването, се изразяват с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки от шестобалната система.

За паралелките в училищата от област Благоевград балът за класиране, с изключение на паралелките с профили “Изобразително изкуство”, “Музика” и “Физическо възпитание и спорт”, се формира като сбор от следните елементи:

  1. Броят точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, умножен по коефициент, посочен в утвърдения държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. за съответната паралелка. Коефициентът можете да проверите в таблицата с утвърдения държавен план-прием.
  2. Оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

При балообразуването за паралелките в област Благоевград по решение на педагогическия съвет на приемащото училище е посочен само един от следните варианти:
– удвояване на резултата по български език и литература и удвояване на резултата по математика от националното външно оценяване;
– утрояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет присъства само веднъж. Така например, ако за дадена паралелка е посочен вариант за балообразуване – удвояване на резултата по български език и литература и удвояване на резултата по математика от националното външно оценяване и ако ученикът има пълните 100 точки на теста по български език и пълните 100 точки от теста математика, те стават 400. Ако ученикът има две отлични оценки (6.00) от двата балообразуващи предмета в свидетелството за основно образование, например по математика и по български език и литература, те се приравняват към 50 точки или 400 + 50 + 50 = максимален бал 500.

Петиците, четворките и тройките от свидетелството също ще се приравняват към съответните им точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците. Скалата за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки е следната:

– „Отличен” /6/ се приравнява на 50 точки;

– „Много добър” /5/ се приравнява на 39 точки;

– „Добър” /4/ – на 26 точки;

– „Среден” /3/ – на 15 точки.

Балът на ученик, който не се е явил на НВО по български език и литература или по математика, се формира по посочения в утвърдения държавен план-прием ред, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в Регионалното управление на образованието в три етапа. Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране. След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране е до 27.06.2017 г. , а записване от 28.06. до 30.06.2017 г. На първия етап на класирането, ако ученикът харесва паралелката, в която е класиран, трябва да се запише в училището, в което е класиран. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, трябва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втория етап от класирането. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. След излизане на второто класиране, ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап и трябва да се запише. Ако ученикът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище.

Учениците, които не са приети на първо класиране в нито една избрана от него паралелка, участват автоматично във второ класиране, като не подават наново документи.

За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици (или изтеглили си документите от училището, в което са приети на второ класиране) съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Важно е да се знае, че в този случай ученикът не запазва мястото си в училището, в което е приет на второ класиране.

Последната фаза от кампанията включва обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 21.07.2017 г.

Припомняме, че с влизането в сила на новия закон тази година основно образование завършват първият випуск седмокласници и последният осмокласници. Това „засичане“ изправи не малко училища в редица региони в страната пред сериозното предизвикателство да разкрият допълнителни паралелки така, че да могат да осигурят места за всички завършващи ученици.

Държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. в област Благоевград осъществяват 56 училища, от които 18 професионални гимназии, 6 профилирани, 25 средни училища и 7 основни, кандидатстващи за обединени, като някои вече получиха статут на такива.

След завършен 7-ми клас са заявени общо 119 паралелки -75 профилирани и 44 професионални.

За приема след 8-ми клас, при който няма промени, са предложени 70 паралелки – 18 профилирани, 14 непрофилирани и 40 професионални – дневна форма на обучение.

През тази учебна 2016/2017 г. основно образование завършват 2709 седмокласници и 1578 осмокласници.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *