РАБОТА ПРЕДЛАГА

* ОФИС СЪТ­РУД­НИК с френ­ски и/или ита­лиан­ски език, 0882/000444

* ЕРО­ТИ­ЧЕН МА­ГА­ЗИН “Е­РОС” на ул. Ва­сил Лев­ски № 13 тър­си  кон­сул­тант про­да­вач, 0876/859994 или на място

* СЕР­ВИ­ТЬОР/КА, ГОТ­ВА­ЧИ, 0898/449093

* ТЪР­СЯ ПЕН­СИО­НЕР­КА за гле­да­не на же­на на сме­ни, но­щув­ка през ден, 073/893044

* ФИР­МА ЗА ПРОИЗ­ВОДС­ТВО НА МЕ­БЕ­ЛИ набира ра­бот­ни­ци, 0898/589740

* ГОТ­ВАЧ, 0887/271580

* МАЙ­СТОР/КА произв-во на ба­ни­ци, 0884/454546

* ШО­ФЬОР BG, GR, IT, 0899/823867

* ГОТ­ВАЧ за гот­ве­ни ястия, 0887/271580

* РА­БОТ­НИ­ЦИ ЗА АВ­ТО­МИВ­КА, доб­ро зап­ла­ща­не, 0898/626247

* ТЪР­СИМ АВ­ТО­МОН­ТЬО­РИ, ГУ­МА­ДЖИИ и пред­се­да­тел/член на ГТП, 0898/569460

* ШО­ФЬОР, кат. Е, BG вът­реш­но и EU, доб­ро зап­ла­ща­не, 0894/665323

* АВ­ТО­БОЯ­ДЖИЯ, под­го­тов­ка, 0898/708229

* РА­БОТ­НИ­ЦИ ЗА АВ­ТО­МИВ­КА, 0886/707408

* ШО­ФЬОР С+Е, BG, GR, 0886/888466

* БЕЛ­СТАР­ТЕР тър­си РА­БОТ­НИ­ЦИ за ав­то­сер­виз за стар­те­ри, пре­димс­тво с опит, 0895/377974

* ДЪР­ВО­ДЕЛ­СКИ ЦЕХ ЗА ПА­ЛЕ­ТА в с. Зе­лен дол тър­си ра­бот­ни­ци, 07415/3300, 0879/077743

* Р-Т ТРЕ­ЗОР тър­си гот­ва­чи, 0884/262860

* МЕЖ­ДУ­НА­РО­ДЕН ШО­ФЬОР С+Е, 0878/469701

* МАЙ­СТОР-БА­НИ­ЧАР/КА, МЕ­САЧ И ПЕ­КАР, 0899/942288

* ГО­ВЕ­ДАР, 0888/148403

* СКИ ЦЕН­ТЪР Кар­та­ла тър­си ка­ме­риер­ки, 0888/255625

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини