Вижте дневния ред на редовното заседание на ОбС – Благоевград

Председателят на Общински съвет-Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет-Благоевград на 25 юни 2021 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”.

На провелото се днес  заседание на Председателски съвет към Общински съвет -Благоевград, бе приет дневен ред от 41 точки.

Във връзка с Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, общинските съветници ще заседават при закрити врати за граждани, предвид епидемиологичната обстановка.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.

          На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Благоевград на 25 юни 2021 г. /петък/ от 9.30 ч. в зала „22-ри Септември” на общината при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран  общински съветник и   полагане на клетва.

Докл. – Мартин Бусаров – Председател на ОИК

2. Изменение на Решение № 226 от 31.07.2020 г., по Протокол № 12 на Общински съвет Благоевград.

          Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

          3. Попълване съставана постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

4. Питане с вх. № В-00-297/23.04.2021 г., от Кирил Илиев, общински съветник от групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет Благоевград.

Докл. – Кирил Илиев – общински съветник

5. Питане с вх. № В-00-401/10.06.2021 г., от Кирил Илиев, общински съветник от групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет Благоевград.

Докл. – Кирил Илиев – общински съветник

6.  Питане с вх. № В-00-403/11.06.2021 г., от Кирил Илиев, общински съветник от групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет Благоевград.

Докл. – Кирил Илиев – общински съветник

7.  Предложение № 60-00-206/11.06.2021 г., относно изменение на бюджета и инвестиционната програма на Община Благоевград за 2021 година.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

          – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

          – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

          – Ясен Неделчев – Председател на КДМСТНПО

8. Предложение № 60-00-154/14.05.2021 г., относно съгласие за кандидатстване на Община Благоевград с проектно предложение по Интегрирана процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 2, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 (ОП НОИР) и одобряване на Споразумение за сътрудничество с партньори по проекта.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

           – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

9. Предложение № 60-00-204/11.06.2021 г., относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.

Докл. – Цветозар Балабанов – Председател на КЗ

           – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

10. Предложение № 60-00-201/04.06.2021 г., относно създаване на Общински предприятие „Общински приют за безстопанствени животни“ и приемане на Правилник за организацията и дейността Общинско предприятие „Общински приют за безстопанствени животни“.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

          – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

11. Предложение № 60-00-198/03.06.2021 г., относно изтичане срока на договора за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград“ ЕООД.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           – Цветозар Балабанов – Председател на КЗ

 12. Предложение № 60-00-202/08.06.2021 г., относно изтичане срока на договора за възлагане управлението на „Общински футболен клуб“ Пирин“ ЕООД- Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           – Ясен Неделчев – Председател на КДМСТНПО

13. Предложение № 60-00-213/15.06.2021 г., относно приемане на актуализирания списък на общински жилищен фонд на Община Благоевград за 2021 година.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

          – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

14. Предложение № 60-00-212/15.06.2021 г.    , относно продажба на общински жилища на настанени в тях по административен ред наематели на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 34, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

          – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

15. Предложение № 60-00-193/31.05.2021 г., относнопродажба на общински жилища на настанени в тях по административен ред наематели на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 34, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

           – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

      16. Предложение № 60-00-183/25.05.2021 г., относно дарение на общински поземлен имот с идентификатор № 04279.101.107 по КК на Благоевград на Църковно настоятелство при храм „Св. Великомъченик Димитър“, кв. Струмско.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

         – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

         – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

      17. Предложение № 60-00-155/14.05.2021 г., относно продажба на 4 броя жилища, които се намират в сграда с идентификатор № 04279.613.371.4 по КК на Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Пере Тошев“ № 3.

     Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           18. Предложение № 60-00-195/31.05.2021 г., относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-3/02.03.2021 г. от Димитър Тодоров Енчев и Стефка Тодорова Енчева за закупуване на общински имот върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ урегулиранпоземлен имот УПИ XXVI /двадесет и шест/, кв.1 /едно/ по плана на с. Рилци, общ. Благоевград, КЗРП одобрен със Заповед №575/ 02.07.1982 г. на Кмета на Община Благоевград, целият с площ от 622 кв.м. /шестотин двадесет и два кв.м/.

     Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                 – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          19. Предложение № 60-00-214/15.06.2021 г., относно постъпило заявление с вх. № 94-00-871/08.04.2021г. от Данаила Станиславова Иванова, за закупуване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.613.214.1.2 /нула четири две седем девет точка шест едно три точка две едно четири точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград одобрени със Заповед № РД-18-32/ 10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 24.08.2017 г., предназначение на самостоятелния обект: за офис, адрес: гр. Благоевград, ул. „Янко Забунов” №5, ет.2, целият с площ 29 кв.м., ведно с мазе-18 кв.м и съответните идеални общи части на сградата.

          Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

          20. Предложение № 60-00-199/03.06.2021 г., относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, кв. „Запад“ бл. 32, ет. 5, ап. 14, с идентификатор 04279.609.24.7.15 (нула четири две седем девет точка шест нула девет точка две четири точка седем точка едно пет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 39,98 кв.м (тридесет и девет цяло и деветдесет и осем стотни кв.м), ведно с мазе № 14 (четиринадесет)  с площ – 2,65 кв.м (две цяло и шестдесет и пет стотни кв.м) и 2,8359 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

          Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                     – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

21. Предложение № 60-00-185/25.05.2021 г., относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, кв. „Струмско“ № 2, вх. Б , ет.2, ап.5, с идентификатор 04279.629.129.29.5 (нула четири две седем девет точка шест две девет точка едно две девет точка две девет точка пет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 39,70 кв.м (тридесет и девет цяло и седемдесет стотни кв.м), ведно с мазе № 2 (две)  с площ – 3,30 кв.м (три цяло и тридесет стотни кв.м) и 2,7599 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

          Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                     – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

22. Предложение № 60-00-181/20.05.2021 г., относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, жк. „Еленово“ бл.174, ет.5, ап.14, с идентификатор 04279.627.36.5.14 (нула четири две седем девет точка шест две седем точка три шест точка пет точка едно четири) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 61,22 кв.м (шестдесет и едно цяло и двадесет и две стотни кв.м), ведно с мазе № 14 (четиринадесет)  с площ – 3,34 кв.м (три цяло и тридесет и четири стотни кв.м) и 5,6344 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

          Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                     – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

23. Предложение № 60-00-184/25.05.2021 г., относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, кв. „Еленово“ № 16, вх. Б , ет.2, ап.5, с идентификатор 04279.626.14.13.5 (нула четири две седем девет точка шест две шест точка едно четири точка едно три точка пет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 56,10 кв.м (петдесет и шест цяло и десет стотни кв.м), ведно с мазе № 22 (двадесет и две)  с площ – 3,00 кв.м (три кв.м) и 2,1074 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

          Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                     – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

      24. Предложение № 60-00-192/28.05.2021 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

         Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРЗРЗГС

                    –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

–  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

      25. Предложение № 60-00-205/11.06.2021 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

         Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРЗРЗГС

                   –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

–  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

26. Предложение № 60-00-215/15.06.2021 г., относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ IV-407 и УПИ V-408 в кв. 27 по плана на III-ти микрорайон, Благоевград, за образуване на нов УПИ V-610.314 с предназначение “за жилищно строителство“ и нов УПИ XV-610.366,610.367,610.368 с предназначение „за озеленяване“.

     Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

              – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

    27. Предложение № 60-00-189/27.05.2021 г., от Ясен Попвасилев- ВрИД Кмет на Община Благоевград и Решение № 260 по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет Благоевград проведено на 28.05.2021 г., относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ II, кв. 1 по плана на IX и X микрорайон, Благоевград и изменение на плана за улична регулация (ПУР) на улица-тупик с о.т.43 – о.т.43а по плана на IX и X микрорайон, Благоевград,  улица „Симеон Радев“ между о.т.43 и о.т.44 по плана на ж.к.“Еленово 1“ и улица „Борис Ангелушев“ между о.т.6 и о.т.5 по плана на ж.к“Ален мак“ за образуване на два нови вход-изхода с о.т.4а-о.т4б към улица „Симеон Радев“ и о.т.6а-о.т.6б към улица „Борис Ангелушев“ и нов УПИ VI-621.43 с предназначение „за озеленяване“.

     Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

              – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

          28.  Предложение № 60-00-4/12.01.2021 г., , относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 24367.1.45, местност „Бачиново“ по кадастрална карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград за промяна предназначението от „ливада” в „жилищно строителство, заведение за обществено хранене и паркинг”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Ок”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 30 %;

Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

          Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

29. Предложение № 60-00-210/14.06.2021г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ I -36, 37, 38 в кв. 10 по плана на „Стопански двор“, кв. Струмско, гр. Благоевград по имотни граници на имот с идентификатор 04279.628.363 по КК на Благоевград, образуване на нов УПИ I с отреждане за имот с идентификатор 04279.628.363 и предназначение „за жилищно строителство“, и промяна на уличната регулация на улица с о.т. 26, о.т. 25, о.т. 32 и о.т. 33.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

30. Предложение № 60-00-208/11.06.2021 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ X-16 в кв. 3 по плана на с. Падеш, общ. Благоевград, както следва:

1.   Изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ X по имотните граници на имот с пл. № 308 по кадастралния план на с. Падеш и отреждане на УПИ X за имот с пл. № 308, с предназначение „за жилищно строителство“;

2.   Изменение на крайната регулационна линия на с. Падеш в частта на УПИ X в кв. 3 по имотните граници на имот с пл. № 308 по кадастралния план на с. Падеш.

     Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

              – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

      31. Предложение № 60-00-190/28.05.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработваненаПодробенустройственплан (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 57159.58.12, местност „Над междата” по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград за промяна предназначението от “нива” в “офис сграда, бензиностанция-1бр. дизелова колонка /цистерна до 30т./, автосервиз, автомивка, склад за промишлени стоки, кафе и магазини“. УстройственазонаПп; Височина на застрояване – до 10.00м; Кинт. –2,5; Плътност на застрояване- максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

     Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

              – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

          32. Предложение № 60-00-191/28.05.2021 г., относно:

          I. Разрешаване на основаниечл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на ОбщустройственпланнаОбщинаБлагоевград, одобрен с Решение № 27 поПротокол № 3 от 25.02.2011 г. наОбщинскиясъветБлагоевградзаимот сидентификакатор04279.158.78, местност „Средния път – Ш.09“, по кадастрална карта на Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:Височина на застрояване – до 10.00 м;Максимална стойност на Кинт – 2.5;Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

      II.      Даване съгласие за право на преминаване през имоти с идентификатори 04279.158.73 с трайно предназначение „пасище“ и 04279.158.74 с трайно предназначение „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, собственост на Община Благоевград по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

     Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

          33. Предложение № 60-00-209/11.06.2021 г., относно даване на съгласие за разрешаванеизработваненаПодробенустройственплан (ПУП):

          Изменение на планазарегулация (ИПР) заУПИ II – „за озеленяване“, кв.19, поплана на с.Покровник,община Благоевград и образуване на нов УПИ V-568 -и общинско, отреден за имот с пл.№ 568, с предназначение „за жилищно застрояване“.

Планзазастрояване (ПЗ) зановообразуван УПИ V-568 – и общинско, кв.19, поплана на с.Покровник,община Благоевград, за ново ниско, свободно жилищно застрояване.

    Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

  34. Предложение № 60-00-207/11.06.2021 г., относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за нови подземни кабели 20 kV до поземлен имот с идентификатор 04279.20.34, местност „Под Грамада-Ш.13“ по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитути, преминаващи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.20.43 (полски път – общинска собственост) и имот с идентификатор 04279.20.34 (за складова база – частна собственост) по кадастралната карта на Благоевград и даване съгласие за преминаване през имот общинска собственост по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

–  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

      35. Предложение № 60-00-216/15.06.2021 г., относно одобряване по реда начл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изменение на ОбщустройственпланнаОбщинаБлагоевград, одобрен с Решение № 27 поПротокол № 3 от 25.02.2011 г. наОбщинскиясъветБлагоевград за имот с идентификатор 04279.108.33, местност „Реката“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел поправка наявнафактическагрешка и предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 80 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

    36. Предложение № 60-00-196/01.06.2021 г., относно разрешаване на основаниечл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на проект за изменение на ОбщустройственпланнаОбщинаБлагоевград, одобрен с Решение № 27 поПротокол № 3 от 25.02.2011 г. наОбщинскисъветБлагоевград,заимот с идентификатор24367.116.4, местност „Ридо“ по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м.; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.     

Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          37. Предложение № 60-00-194/31.05.2021 г., относно разрешаване на основаниечл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на ОбщустройственпланнаОбщинаБлагоевград, одобрен с Решение № 27 поПротокол № 3 от 25.02.2011 г. наОбщинскисъветБлагоевградзаимот с идентификатор04279.125.10, местност „Цигларката“ по кадастралната карта на Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м.; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.     

Докл.  –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

  –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

      38. Предложение № 60-00-200/03.06.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 07377.64.12 /стар пл. № 064012/, местността “Балвано”, по КК на с. Българчево, общ.Благоевград, запромянапредназначениетоот „нива“ в „зажилищностроителство“ – ниско, свободно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройственазона – “Жм”; Височинаназастрояване – до 10.00м; Кинт – 1.2; Плътностназастрояване – максимум 60%; Плътностнаозеленяване – минимум 40%.       

           Докл.  –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

39. Предложение № 60-00-197/01.06.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с проектен идентификатор 66055.33.12 (част от имот с идентификатор 66055.33.6), местност „Станковица“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Селище, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство” и имот с проектен идентификатор 66055.33.14 (част от имот с идентификатор 66055.33.6), местност „Станковица“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Селище, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива” в „път за собствени нужди”, като останалата част от имот с идентификатор 66055.33.6, отредена за имот с проектен идентификатор 66055.33.13, местност „Станковица“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Селище, общ. Благоевград запазва предназначение „нива“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм”;  Височинаназастрояване – до10.00м; Кинт. -1.2; Плътностназастрояване-максимум 60 %; Плътностнаозеленяване – минимум40 %.

           Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

40. Предложение № 60-00-203/10.06.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.140.57, местност „Под черквата“ по кадастрална карта на Благоевград за промяна предназначението от „нива” в „жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

41. Предложение № 60-00-211/14.06.2021 г., относно разрешаване по реда начл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на проект за изменение наОУПнаОбщинаБлагоевград, одобрен с Решение № 27 поПротокол № 3 от 25.02.2011 г. наОбщинскисъветБлагоевград,заимот с идентификатор 04279.32.28, местност „Сухия бунар – Ш.54“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона, със следните показатели: Устройствена зона Пп; Височина на застрояване – до 10.00 м.; Кинт – 2,5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване- минимум 20 %.

        Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет-Благоевград

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *