“Ди Полимерс” ООД: Да опазим планетата чиста

Фир­ма “Ди По­ли­мерс” ООД в коо­пе­ра­ция с ЕТ “Ди­ми­тър Хрис­тов – Не­ти” раз­ви­ва своя­та дей­ност в ра­йо­на на град Го­це Дел­чев по­ве­че от 25 го­ди­ни. Ос­но­вен прио­ри­тет на фир­ми­те ви­на­ги е бил по­добр­ява­не­то на ус­ло­вия­та на труд и со­циал­на­та от­го­вор­ност за пер­со­на­ла. Все­ки един наш слу­жи­тел има склю­чен тру­дов до­го­вор и пъл­на со­циал­на оси­гу­ров­ка вър­ху реал­на зап­ла­та. Стрик­тно се спаз­ва тру­до­во­то за­ко­но­да­телс­тво по от­но­ше­ние на ра­бот­но вре­ме, по­чив­ки, пла­тен от­пуск и ре­дов­но из­пла­ща­не на тру­до­ви­те въз­наг­раж­де­ния.

Ос­нов­на­та произ­водс­тве­на дей­ност е ре­цик­ли­ра­не на произ­водс­твен тех­но­ло­ги­чен брак. То­зи брак /от­но­во се на­ри­ча от­па­дък съг­лас­но на­ше­то за­ко­но­да­телс­тво/ е по­лу­чен при произ­водс­тво на плас­тма­со­ви из­де­лия при пус­ка­не, спи­ра­не на ма­ши­ни­те и при до­пус­на­ти от­кло­не­ния в ка­чес­тво­то в раз­лич­ни фаб­ри­ки за произ­водс­тво на плас­тма­со­ви из­де­лия. Произ­водс­тве­ният брак пред­ставл­ява из­де­лия от плас­тма­са с не­дос­та­тъч­но доб­ра фор­ма, раз­мер и на­ру­ше­на цялост, за да бъ­дат пус­на­ти в тър­гов­ска­та мре­жа за об­що пот­реб­ле­ние. Чрез про­це­са на ре­цик­ли­ра­не бра­ку­ва­ни­те из­де­лия се пре­ра­бот­ват и се прев­ръ­щат от­но­во в су­ро­ви­на за произ­водс­тво на сто­ки /гра­ну­ла­ти/.

Ком­па­ния­та дос­тавя са­мо чис­ти нео­пас­ни плас­тма­си за ре­цик­ли­ра­не, пре­дим­но от Бъл­га­рия.

Всич­ки дос­тав­чи­ци на ком­па­ния­та са фир­ми, кои­то след­ват на­ло­же­ни пра­ви­ла за съ­би­ра­не, сор­ти­ра­не и съх­ра­не­ние на произ­водс­тве­ния си брак. Спаз­ва­не­то на те­зи пра­ви­ла га­ран­ти­ра не­до­пус­ка­не­то на при­ме­си, ед­но­род­нос­тта и чис­то­та­та на та­зи су­ро­ви­на.

Или нак­рат­ко: плас­тма­со­ви­те от­па­дъ­ци, кои­то фир­ма­та ре­цик­ли­ра, са 100% чис­ти плас­тма­си, кои­то след ре­цик­ли­ра­не се опо­лзот­вор­яват на 100%, т.е. не ос­та­ва ни­ка­къв не­въз­вра­тим от­па­дък за де­по­ни­ра­не в сме­ти­ща­та.

При про­це­са на ре­цик­ли­ра­не не се из­пол­зва во­да, тъй ка­то вход­ящи­те су­ро­ви­ни са пред­ва­ри­тел­но сор­ти­ра­ни и в тях лип­сват при­ме­си и за­мър­си­те­ли. Не се от­делят вред­ни га­зо­ве, за­що­то няма про­цес на из­гар­яне. Във фир­ма­та се про­веж­дат ре­дов­ни за­мер­ва­ния от ак­ре­ди­ти­ра­ни ла­бо­ра­то­рии, слу­же­щи за до­ка­за­телс­тво за лип­са­та на как­ви­то и да би­ло за­мър­си­те­ли на въз­ду­ха и во­да­та.

Ма­ши­ни­те за ре­цик­ли­ра­не са произ­ве­де­ни от све­тов­ни ли­де­ри в сфе­ра­та на ре­цик­ли­ра­не­то и са се на­ло­жи­ли в це­лия свят ка­то най-доб­ра­та тех­ни­ка за по­доб­но произ­водс­тво. Са­мо чрез ре­цик­ли­ра­не и пов­тор­на упо­тре­ба мо­же да се на­ма­ли за­мърс­ява­не­то на при­ро­да­та.

Ком­па­ния­та об­мисля да стар­ти­ра в об­щи­на Гър­мен ре­дов­ни спон­сорс­тва за об­нов­ява­не на дет­ски, спор­тни пло­щад­ки и дру­ги дей­нос­ти, свър­за­ни с опа­зва­не на око­лна­та сре­да и по­добр­ява­не ка­чес­тво­то на жи­вот.

Ос­нов­на­та цел на ком­па­ния­та е да спо­мог­не за опа­зва­не на пла­не­та­та ни от гло­бал­но­то за­мърс­ява­не с плас­тма­со­ви и хар­тие­ни от­па­дъ­ци и под­по­ма­га­не на об­щи­ни­те за то­ва ра­йо­нът ни да се пре­вър­не в по-доб­ро и чис­то място.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *