Началникът на РУО – Благоевград Ив. Златанов към школските директори: Прецизирайте „изявите” си в социалните мрежи, внимавайте какви снимки качвате, за да не злепоставяте институцията

„Образователните институции ще бъдат оценявани по специалени индикатори”, това съобщи началникът на Регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов на работна среща с директори на училища и детски градини в областта. По инциатива на Съюза на работодателите в системата на народната просвета директорите се събраха на двудневен семинар в университетския център „Бачиново“, а шефът на РУО Ив. Златанов, началникът на отдел ОМДК М. Попов, експертите дойдоха при тях, за да обсъдят актуални  въпроси.

Безспорно една от най-важните теми бе предстоящото оценяване на училищата и детските градини, което ще се осъществява по специално разработен алгоритъм. От разясненията стана ясно, че най-общо индикаторите са разделени в две големи групи – за резултатите и процесите в дадената образователна институция.

 „Молбата ми е да четете внимателно, надявам се всеки един от вас да настрои дейността си като директор и съответно колегите учители, за да може в най-голяма степен да отговорим на предизвикателството по отношение на оценяване на образователната инстутиция“, обърна се Ив. Златанов към директорите. Те бяха извадили тефтери и химикали, за да пишат, но началникът им ги успокои, че презентацията ще им бъде пратена, за да се запознаят подробно с всички детайли. Сред индикаторите за резултати са относителният дял на записаните ученици в 1 клас спрямо подлежащите от прилежащия район на училището, делът на новоотпадналите ученици, като ще се анализира процентното съотношение на новоотпадналите ученици на възраст до 18 години и учащите /записаните/ общо и по класове за последните три учебни години.

„Трябва да си дадете отговор на въпроса защо се предпочита едно училище за сметка на друго. И не да анатемосваме директора на предпочитаното училище, а да си дадем ясна сметка, защото в училището Х за едно място се борят 10 ученици, а в другото имаме свободни места. Апелирам към това да обърнете внимание какво прави колегата в съседното училище, така че то да е предпочитано, и какво вие не правите“, внесе разяснения Ив. Златанов.           

Важен показател е и делът на новозаписаните ученици, тоест върнатите и задържаните ученици плюс новообхванатите по механизма. Това според началника на РУО показва и какво се случва в дадено училище.

Динамиката на отсъствията, включително по уважителни причини, динамиката на резултатите от НВО /национално външно оценяване/ в 4-ти, 7-ми, 10-и клас и ДЗИ /държавни зрелостни изпити/ в 12-и клас, процентът на реализирания план-прием също са сред индикаторите, разкриващи  кой как си върши работата.

„Освен индикатори за резултати имаме и индикатори за процеси, тоест разглеждаме системата не само в статично положение в определени моменти, а в периоди от време”, каза още Ив. Златанов. Това означава, че ще се прави разбор на дела на отсъстващите в периода на проверката и реално отразените отсъствия в дневниците на класовете. Също така на дела на учениците, които не умеят да четат и пишат с разбиране, осигуреното допълнително обучение и консултациите по учебни предмети.

„Сами разбирате, че консултации в 8 часа сутринта няма как да се случат. В крайна сметка те се провеждат извън учебните часове, в удобно за учениците и родителите време и трябва да изпълнят ролята си на консултации, а не само да отбиваме номера“, заяви началникът на РУО.

Наред с това се акцентира и на допълнителното обучение по български език и дали учениците в риск от отпадане са включени в тези допълнително обучения. От голямо значение е и дали ученици не само участват, а и как се представят на олимпиади, състезания. Организират ли се училищни инициативи за изявяване и мотивиране на учениците. Тук Ив. Златнов поздрави всички директори и учители, които „кипят с живота на училището“ и са инициатори на конкурси, състезания, изложби, концерти… И отправи упрек към тези, които нищо не правят в това отношение. „Има училища, в които нищо не се случва. Имам чувството,че там  всичко си върви лежерно, ден след ден, сега и при увеличени заплати няма никаква изява, никаква тръпка нещо да стане”, заяви  началникът на управлението. Всъщност още преди 3 години на едно от съвещанията бе препоръчано всички училища да си направят официални страници и да качват информация. Факт е и че към днешна дата има учебни заведения, които, образно казано, „липсват от картата“, нямат сайтове или ако имат, са празни и очевидно не се стремят да популяризират дейността си. Сега Ив. Златанов изрично подчерта, че липсата на каквато и да е инициативност и индикатори, че нещо се случва, ще се отрази на бонусите или допълнителните възнаграждения на директорите за постигнати резултати.

Специално внимание в разработения алгоритъм за оценяване се обръща и на работата, взаимодействието с родителите, създаването и мултиплицирането на иновативни практики, реализиране на екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, пълноценно използване ресурса на ЦОУД /целодневната организация на учебния ден/ за повишаване мотивацията на учениците за учене. Във връзка с това стана ясно, че точно занималнята, или т.нар. целодневна организация на учебни ден, ще е обект на нарочни проверки. Целта е да се види до колко часа децата са на занималня, празни ли са стаите в 16 часа, какво реално правят по време на заниманията, дали учителката пише домашните на дъската и децата просто преписват задачите, или наистина биват мотивирани да сформират знания. 

По време на срещата, продължила 3 часа, бяха обсъдени и други редица важни въпроси. Така например при подбора за дадено работно място директорите задължително ще провеждат интервюта или събеседвания с кандидатите.

Както „Струма“ писа, на едно от предишните съвещания ръководителите на училищата получиха указания писмено да уведомяват кандидатстващите дали са одобрени за дадената позиция. Сега обаче директорите ще проверяват чрез разговор очи в очи компетентностите на желаещите да започнат работа.

„Как преценихте, че даден човек не е подходящ за съответната работа, без дори да сте го видели, да сте разговаряли с него. Да, нека първият етап от подбора да бъде по документи. Отсейте тези, които отговарят на изискванията, и след това ги поканете на кратко събеседване. Измислете 3, 5, 10 въпроса, проверите  комуникативността, компетентностите на кандидата”, посъветва директорите началникът им. Той показа и постъпила в РУО жалба от кандидат- учител, който недоумява защо, въпреки че е с множество квалификации, магистърска степен, завършил е образованието си с отличие, е предпочетен пред човек с по-нисък образователен ценз и съответно е с ОКС „бакалавър“.

По отношение на така важната тема за държавния план-прием след завършено основно образование /7 клас/ бе разяснено, че за учебната 2020/2021 година ще се стъпи не на поискания от директорите, а на реализирания прием за тази учебна година. Ив. Златанов припомни, че областта ни е пословична с регистрирания дефицит на гимназисти спрямо предложените паралелки.

Бе повдигнат и въпросът за целесъобразността на обединените училища, обучаващи ученици до първи гимназиален етап – 10-и клас, за които не е тайна, че изпитват затруднения с приема и сформират маломерни паралелки. 

Както на срещата в Банско през лятото, така и сега началникът на отдел ОМДК /Организационно-методическа дейност и контрол/ в РУО Методи Попов акцентира на новите аспекти на контролната дейност, промяна културата на взаимоотношенията, каквито актуалността налага, и културата на работата, основаваща се на екипност и сътрудничество.

„Повече от една година всички ние работим в посока да променим културата по отношение на контролната дейност и взаимоотношенията, но както и друг път съм казвал, това изисква взаимност“, подчерта М. Попов. Сред приоритети в работата са системата да бъде в по-голяма степен „обърната“ към практическата насоченост, за да може учениците да прилагат знанията си, ориентиране към резултатност, насърчаване на специалистите с творчески решения, съчетаване на контрола с получаване на своевременна методическа подкрепа. Активно участие на проверяваните в процеса на контрола в 4-те от етапите му – разработване на инструментариум, установяване на резултати, съпоставяне на действителните резултати с очакваните, оценка на получената информация и съответно санкция”.

Началникът на РУО обърна внимание на всеки един директор по отношение на присъствието му в глобалната мрежа. Ивайло Златанов призна, че му е безкрайно неприятно да чува как ученици коментират снимки на учители във Фейсбук. Затова той посъветва подчинените си да прецизират  „изявите“ си в социалните мрежи, за да не злепостявят както самия него, така и образователната система.

Важен за някои родители е и въпросът, свързан с преместване на ученици в училище на чужда държава. В тези случаи родителите подават писмено заявление до директора на училището, в което се обучава ученикът, за издаване на удостоверение за преместване. Също така родителите трябва да представят документ, издаден от училището на чуждата държава, удостоверяващ възможността ученикът да продължи образованието си при условията на приемащото училище. Новото е, че тези документи могат да се подават и сканират по електронен път. Както и че в срок от 5 работни дни от подаване на документите директорът на училището, в което се обучава ученикът, издава удостоверение за преместване.

В края на срещата Ив. Златанов връчи документ от НСА /Националната спортна академия/ за преминато обучение по шах на директорите на училището в Гърмен Стоян Стругов, на разложките ОУ „Никола Парапунов” – Даниела Пелтегова, и на СУ „Братя Каназиреви” – Мариана Попадийна, както и на учители.

По повод отбелязаните юбилеи с грамоти бяха отличени СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджидимово и СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Кресна.

На финала директорът на Земеделската гимназия в Сандански Емил Терзийски, който като областен председател на СРСНПБ организира семинара, подчерта, че срещата е била много ползотворна, и благодари на началника на РУО Ив. Златанов и на М. Попов за направените разяснения, дадените насоки и оказаната методическа помощ.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

   

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *