Правила за участване в игри и кампании

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ И КАМПАНИИТЕ НА СТРУМА ЕООД

В сила от 01.03.2013г.
1. ПРАВИЛА
1.1. Участниците в Игрите и кампаниите, обявени от  „СТРУМА” ЕООД  са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на игрите, провеждани на страницине на вестник „Струма” с издател  „СТРУМА” ЕООД  и/или в уеб портала https://www.struma.bg/, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
1.2. ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА са публично оповестени и са достъпни на Интернет адрес: https://www.struma.bg/
1.3. ОРГАНИЗАТОР на игрите е „Струма” ЕООД  и/или трети лица.
1.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ на всяка една игра си запазва правото да допълва и/или променя ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, като допълненията и/или промените влизат в сила след им публикуването им на Интернет адрес: https://www.struma.bg/

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ в игрите, обявени на страницине на вестник „Струма” и/или в уеб портала https://www.struma.bg/ (игрите)
2.1. В игрите и кампаниите могат да участват всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.
2.2. В игрите и кампаниите нямат право да участват служителите на „Струма“ ЕООД, както и членовете на техните семейства.
2.3. В игрите и кампаниите  нямат право да участват служителите на фирмите, спонсори на съответните игри или кампании, както и служителите на фирмите, осигуряващи наградата/наградите в съответните игри или кампании.
2.4. Не се допуска един и същ участник в игрите или кампаниите да получава повече от една награда в рамките на 30 календарни дни.
2.5. В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ открие или установи нередовен участник по реда на 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4 или други причини, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

3. ПРОЦЕДУРА ЗА ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ от игрите, обявени на страницине на вестник „Струма” и/или в уеб портала https://www.struma.bg/ (игрите)
3.1. Наградите в игрите и кампаниите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.
3.2. Крайният срок за получаване на спечелената награда изтича най-късно пет работни дни след приключването на игратата или кампанията.
3.3. Не се допуска размяна на награда срещу паричната й стойност или други изгоди.

4. ОТГОВОРНОСТ
4.1. „Струма” ЕООД  не носи отговорност при допускане на печатна грешка при анонсирането на игрите и кампаниите в уеб портала https://www.struma.bg/.
4.2. „Струма” ЕООД  не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в игрите и кампаниите.
4.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по 3.2., се считат за невалидни.

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
„Струма” ЕООД  поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с игрите и кампаниите обявени на страницине на вестник „Струма” и/или в уеб портала https://www.struma.bg/. С регистрирането на участието си в играта или кампаниите  ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни, гласът му и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с играта или кампанията.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА ИЛИ КАМПАНИЯТА
ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта или кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2 от ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

7. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален спор между ОРГАНИЗАТОРА и участници в игрите и кампаниите, обявени на страницине на вестник „Струма” и/или в уеб портала https://www.struma.bg/, се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

8. ПУБЛИЧНОСТ
8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от участниците, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на участниците и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
8.2. Участниците се съгласяват ОРГАНИЗАТОРЪТ или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, и-мейли и/или SMS-и по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й.