ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 НОЕМВРИ

БНТ

05:25 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Ди­нас­тия­та Ро­ма­но­ви до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /8, пос­ле­ден епи­зод/ 13:30 С Бъл­га­рия в сър­це­то до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2019г./, ре­жи­сьор Да­ниел Ни­ко­лов 14:00 Мал­ки ис­то­рии 15:00 Спе­циа­ли­зи­ра­но пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” 42-се­риен тв филм /Ка­на­да, 2002 г./ 1 епи­зод/ 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /14 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:25 Спор­тни но­ви­ни 20:35 Братя Геор­гие­ви: Ев­ло­ги и Хрис­то до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2019г./, ре­жи­сьор Ми­хаил Мел­тев 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 Бу­ди­тел на го­ди­на­та 2019 це­ре­мо­ния по наг­раж­да­ва­не­то 00:30 Ка­лън иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 1974г./, ре­жи­сьор Дон Шарп, в ро­ли­те: Ед­уард Уд­уърд, Ерик Пор­тър, Кат­рин Шел, Пи­тър Еган и др. 02:10 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:10 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 04:10 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /14 епи­зод/п/

 bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.9 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2 еп.46 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.7 еп.1 16:00 “Кли­ни­ка на ко­ра­ло­вия ос­тров” – се­риал, еп.6 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 “Сво­бо­ден дух” – се­риал, еп.2 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги ” – се­риал, еп.13 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с.5 22:30 Пре­мие­ра: “По­мощ 112” – ек­шън-кри­ми­нал­на риа­ли­ти по­ре­ди­ца 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.25 00:30 “Вто­ри шанс” /п./ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п./ – се­риал

bTV Action

05:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5 еп.2 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.1 – 4 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.20 09:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.2 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп.12 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.29 12:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп.2 13:00 “Оце­лява­не” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015), ре­жи­сьор Джеймс Мак­тийг, в ро­ли­те: Ми­ла Йо­во­вич, Пиърс Брос­нан, Ди­лън Мак­дър­мът, Ан­дже­ла Ба­сет, Ема Том­псън, Джеймс Д`Ар­си, Ба­шар Ра­хал и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.21 16:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.3 17:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп.3 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.30 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп.13 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4, еп.20 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Бър­зи и ярос­тни 2” – ек­шън, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2003), ре­жи­сьор Джон Син­гъл­тън, в ро­ли­те: Пол Уо­кър, Тай­рийз Гиб­сън, Кол Хау­зър, Ева Мен­дес, Крис­то­фър Бри­джис-Лу­дак­рис, Том Ба­ри, Джеймс Ри­мар, Де­вън Ао­ки, Май­къл Ий­ли, Ед­уард Фин­ли и др. 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4, еп.20 01:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп.13 02:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.21 03:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп.3 04:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.30

bTV Comedy

05:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 06:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.4 еп.13, 14 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2019 – есен), еп.19, 20 10:00 “Тай­ният жи­вот на Уол­тър Ми­ти” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ка­на­да, Ав­стра­лия, 2013), ре­жи­сьор Бен Сти­лър, в ро­ли­те: Бен Сти­лър, Крис­тен Уиг, Шон Пен, Шър­ли Мак­лейн и др. 12:00 “По сре­да­та” – се­риал 13:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.94 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.3 еп.7, 8 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.9 еп.12, 13 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.10 еп.6 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, en.45 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3 еп.20, 21 23:00 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, с.2 еп.8, 9 00:00 “Тай­ният жи­вот на Уол­тър Ми­ти” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ка­на­да, Ав­стра­лия, 2013) 02:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 03:00 “По сре­да­та” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Кръв­ни връз­ки” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 8 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 Сту­дио “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 4 00:30 “Го­мор” – се­риен филм, се­зон 1 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм

Nova Sport

05:15 Край на прог­ра­ма­та 10:00 Фут­бол: Ар­ми­ния Би­ле­фелд – Шал­ке 04, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ок­сфорд Юнай­тед – Сън­дър­ланд, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 14:00 Фут­бол: Кроу­ли Таун – Кол­чес­тър Юнай­тед, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Санкт Пау­ли – Ай­нтрахт Фран­кфурт, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 6-и епи­зод /п/ 18:30 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 20:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 11-и епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Барн­зли – Брис­тъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 00:00 Фут­бол: Бър­тън Ал­биън – Лес­тър Си­ти, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” -/п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *