ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 ЮЛИ

БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:40 Нон-стоп он­лайн дет­ски тв филм /Ир­лан­дия, 2010г./ 06:00 Дво­рът с люл­ки­те дет­ски иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1966г./, ре­жи­сьор Лю­бен Мор­чев, в ро­ли­те: Сте­фан Мав­ро­диев, Ру­си Ча­нев, Ма­рин Янев, Ки­рил Янев, Иван Кон­дов и др. 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 11:30 Джинс /п/ 11:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди /из­бра­но/ 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 14:00 “Един наив­ник на сред­на въз­раст 16:00 Ре­ли­гия­та днес /п/ 17:00 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 17:30 Ка­пи­тан Кук – об­себ­ва­не и от­кри­тие до­ку­мен­та­лен филм /4, пос­ле­ден епи­зод/ 18:30 Из­вън иг­ра­та /п/ 19:00 БНТ на 60 /п/ 20:00 По све­та и у нас 20:30 Ев­ро­пей­ци – ис­то­рии за ус­пе­ха 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Съ­бо­та ве­чер с БНТ /п/ 22:00 Моят плей­лист /п/ 23:00 По све­та и у нас 23:15 Пре­за­реж­да­не 23:20 Сту­дио Х: Опа­сен флирт иг­ра­лен филм /Ка­на­да, 2005г./, ре­жи­сьор Ри­чард Рой, в ро­ли­те: Ка­риз­ма Кар­пен­тър, Джеймс То­мас, Вик­то­рия Сан­чес, Ка­рън Клиш и др. (14) 00:50 Два­най­се­тият иг­ра­лен филм /п/ (14) 03:30 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/ 04:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал, с.2 еп.16 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – ани­ма­ция, се­риал, еп.10 06:30 “Аме­ри­ка пре­ди Ко­лумб” /част I/ – до­ку­мен­та­лен филм (САЩ, Гер­ма­ния, 2009) 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.7 еп.6 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “COOLt” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ На­та­ли Три­фо­но­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Прин­це­са­та и дра­ко­на” – ани­ма­ция, се­меен (Ру­сия, 2018), ре­жи­сьор Ма­ри­на Не­фьо­до­ва 14:40 bTV Ва­кан­ция: “Ле­де­на епо­ха 3: Зо­ра­та на ди­но­зав­ри­те” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2009), Кар­лос Сал­даня и Май­къл Тър­ма­йер 16:30 “Въп­рос на вре­ме” – ро­ман­ти­чен, дра­ма, фен­тъ­зи (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2013), ре­жи­сьор Ри­чард Кър­тис, в ро­ли­те: До­нъл Глий­сън, Рей­чъл Ма­ка­дамс, Бил Най, Ва­не­са Кър­би, Мар­го Ро­би, Том Хо­лан­дър и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Гне­вът на ти­та­ни­те” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Джо­на­тан Ли­бес­ман, в ро­ли­те: Сам Уър­дин­гтън, Лиъм Ний­сън, Ро­за­мунд Пайк, Рейф Файнс, Ед­гар Ра­ми­рес, Би Най, Да­ни Хюс­тън, Ли­ли Джеймс, То­би Ке­бъл и др. 22:00 “Ми­сия­та не­въз­мож­на 3” – три­лър, ек­шън (САЩ, Гер­ма­ния, Ки­тай, Ита­лия, 2006), ре­жи­сьор Дж. Дж. Ей­бръмс, в ро­ли­те: Том Круз, Ми­шел Мо­на­хън, Винг Реймс, Фи­лип Сий­мор Хоф­ман, Би­ли Кру­дъп, Джо­на­тан Рис Ма­йърс, Ке­ри Ръ­сел, Ло­рънс Фиш­бърн и др. 00:30 “Гос­по­жи­ца Аме­ри­ка” – ко­ме­дия (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ноа Баум­бак, в ро­ли­те: Гре­та Гъ­руиг, Ло­ла Кърк, Шей­на Дауд­суел, Кат­рин Ър­би, Ма­тю Шиър и др. 02:20 “Аме­ри­ка пре­ди Ко­лумб” /част I, п./ – до­ку­мен­та­лен филм 03:20 “COOLt” /п/ 04:20 “Ле­де­на епо­ха 3: Зо­ра­та на ди­но­зав­ри­те” /п/ – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2009)

bTV Comedy

05:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 06:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.38 07:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал, с.3 еп.9, 10 08:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, 11 еп. с.10 еп.11 – 14 10:00 “На­ви­та­кът” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ав­стра­лия, 2008), ре­жи­сьор Пей­тън Рийд, в ро­ли­те: Джим Ке­ри, Зоуи Де­ша­нел, Брад­ли Ку­пър, Джон Май­къл Хи­гинс, Фе­ну­ла Фла­на­гън, Те­рънс Стамп, Са­ша Але­кзан­дър и др. 12:00 “Ло­вен се­зон” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2006), ре­жи­сьо­ри Ро­джър Алърс и Джил Къл­тън 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 18:30 “Ан­же­ли­ка” /п/ – се­риал 19:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 20:30 “Смах­на­тият про­фе­сор” – ко­ме­дия, фан­тас­ти­ка (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Том Шей­диак, в ро­ли­те: Еди Мър­фи, Джей­да Пин­кет Смит, Джеймс Ко­бърн, Ла­ри Ми­лър, Джон Ей­лс, Дейв Ша­пел, Пат­ри­ша Уил­сън и др. 22:30 “Уил и Грейс” – се­риал, еп.1, 2 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 00:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 02:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 03:00 “Из­гу­бен­яци” /п/ – се­риал 04:00 “Уил и Грейс” /п/ – се­риал

bTV Action

05:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.3 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.3 еп.3 – 6 08:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3 еп.3 – 5 11:00 “Да Знаеш Как” (2021) /п/ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.13 11:30 “Кралят на скор­пио­ни­те 2: Из­ди­га­не­то на вои­на” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, ЮАР, Гер­ма­ния, 2008), ре­жи­сьор Ръ­сел Мъл­ка­хи, в ро­ли­те: Май­къл Ко­пон, Ка­рън Дей­вид, Сай­мън Куор­тър­ман, Том Ву, Ан­дреас Вис­ньев­ски и др. 13:30 “Кралят на скор­пио­ни­те 3: Из­куп­ле­ние­то” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Рул Рей­не, в ро­ли­те: Дейв Ба­тис­та, Бос­тин Крис­то­фър, Сте­фан Лам­бер, Се­ли­на Ло, Рон Пър­лман, Би­ли Зейн, Вик­тор Уеб­стър и др. 15:30 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.21 еп.3, 4 17:30 “Да Знаеш Как” (2021) /п/ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.14 18:00 “Денят на не­за­ви­си­мос­тта” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Ро­ланд Еме­рих, в ро­ли­те: Джеф Голд­блъм, Уил Смит, Ви­ви­ка Фокс, Мар­га­рет Ко­лин, Ро­бърт Ло­джиа, Ме­ри Мак­до­нъл, Джъд Хърш, Бил Пул­ман и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Кър­вав диа­мант” – прик­лю­чен­ски, три­лър (САЩ, 2006), ре­жи­сьор Eдуард Зуик, в ро­ли­те: Лео­нар­до Ди­Кап­рио, Джай­мън Хаун­су, Дже­ни­фър Ко­нъ­ли, Ар­нолд Вос­лу, Май­къл Шийн, Ба­зъл Уо­лас и др. 01:00 “Кралят на скор­пио­ни­те 4: По­хо­дът на си­ла­та” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Майк Ел­иът, в ро­ли­те: Рут­гер Хауер, Вик­тор Уеб­стър, Ес­ме Биан­ко, Елън Хол­ман, Уил Кемп, Ба­ри Бос­туик, М. Емет Уолш, Ройс Грей­си и др. 02:45 “Кралят на скор­пио­ни­те: Кни­га­та на ду­ши­те” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Дон Май­къл Пол, в ро­ли­те: Зак Мак­гауън, Ней­тън Джоунс, Мей­лин Нг, Пи­тър Мен­са и др. 04:30 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3 еп.4, 5

 Nova TV

06:00 “Дъ­щеря ми” – се­риен филм /п/ 07:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риал, се­зон 18 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Нео­би­чай­ният жи­вот на Ти­мъ­ти Грийн” – с уч. на Дже­ни­фър Гар­нър, Джоел Ед­гър­тън, Си Джей Адамс, Даян Уийст, М. Емет Уолш, Джеймс Реб­хорн и др. 15:00 “Про­фе­сия блон­дин­ка 2” – с уч. на Рийз Уи­дър­спун, Са­ли Фийлд, Ре­джи­на Кинг, Дже­ни­фър Ку­лидж, Брус Мак­гил и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 “Ка­рай нап­ра­во” с Диа­на Най­де­но­ва 20:00 “Док­тор Стрейндж” – с уч. на Бе­не­дикт Към­бър­бач, Чиуе­тел Ед­жио­фор, Рей­чъл Ма­кА­дамс, Мадс Ми­кел­сън, Бе­не­дикт Уонг, Скот Ад­кинс и др. 22:15 “Ант-мен” – с уч. на Пол Руд, Май­къл Дъг­лас, Ева­ндже­лин Ли­ли, Ан­тъ­ни Ма­ки, Май­къл Пеня, Ко­ри Стол и др. 00:30 “Злат­но­то де­те” – с уч. на Еди Мър­фи, Чарлз Данс, Джеймс Хонг, Шар­лот Луис, Вик­тор Уонг и др. 02:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 03:30 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 04:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риал, се­зон 18 /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Уот­форд – Дар­би Каун­ти Чем­пиън­шип – /п/ 12:00 Бас­кет­бол: ЦСКА Мос­ква – Ав­то­дор ВТБ ли­га – /п/ 14:00 Фут­бол: Ко­вън­три Си­ти – Брен­тфорд Чем­пиън­шип – /п/ 16:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Те­не­ри­фе Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га, пле­йо­фи, по­лу­фи­на­лен мач №1 – /п/ 18:00 Бас­кет­бол: Те­не­ри­фе – Бар­се­ло­на Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га, пле­йо­фи, по­лу­фи­на­лен мач №2 – /п/ 20:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Барн­зли Чем­пиън­шип – /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не” пре­да­ва­не на WWE (2021) 23:00 Хо­кей на лед: Ак Барс – СКА Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – /п/ 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:20 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 06:00 Пулс /п/ 06:30 Денят на жи­во /п/ 07:00 Ни­чия земя /п/ 08:00 Съ­бу­ди се 11:00 Пулс 11:30 Дру­го­то ли­це /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 Биз­не­сът 13:30 Дру­го­то ли­це 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Шоу­биз­нес 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 Ус­ко­ре­ние 16:00 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:20 Биз­не­сът 19:25 Шоу­биз­нес 19:30 Ев­ро­макс 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 Биз­не­сът 20:55 Шоу­биз­нес 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:15 Ка­рай нап­ра­во 21:30 Ус­ко­ре­ние 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов /п/ 01:05 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 01:35 Шоу­биз­нес /п/ 02:00 Ни­чия земя /п/ 02:45 Съ­бу­ди се /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *