ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 ЮНИ

 bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.16 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.29 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.5, еп.55 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с.3 еп.1 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва. 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.28 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.23 21:00 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп.9 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6, еп.3 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.189, 190 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п./ – се­риал

 Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 22 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “По­ли­цаи­те от края на гра­да” – ко­ме­диен се­риал 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 22 00:30 “Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.5 еп.20, 21 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Прик­лю­че­ния­та на приз­рач­ния град” – ани­ма­ция 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2018) 10:00 “Яро­стни топ­ки” – спор­тен, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2007), ре­жи­сьор Ро­бърт Бен Га­рант, в ро­ли­те: Дан Фог­лър, Крис­то­фър Уо­кън, Джордж Ло­пес, Ма­ги Кю, Джеймс Хонг, Те­ри Крюз, Дид­рик Бей­дър и др. 12:00 “Прия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.9, 10 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.7 еп.18, 19 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.3 еп.1 20:00 “Тя е ба­ща ти” – се­риал, еп.1 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3 еп.1, 2 23:00 “Кухня” – се­риал, с.3 еп.17, 18 00:00 “Яро­стни топ­ки” /п./ – спор­тен, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2007) 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “Прия­те­ли” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” /п./ – се­риал, с.2 еп.19, 20 07:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.2 еп.21, 22 08:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.2 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп.3 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2 еп.10 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.11 12:00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, еп.1 12:30 “Чо­век от­вът­ре” – кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2006), ре­жи­сьор Спайк Лий, в ро­ли­те: Ден­зъл Уо­шин­гтън, Клайв Оуен, Джо­ди Фос­тър, Крис­то­фър Плъ­мър, Уи­лем Де­фо, Чиуе­тел Ед­жио­фор, Кар­лос Го­мес, Ким Дай­рек­тър и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.3 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп.4 17:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2 еп.15 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.12 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2 еп.11 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.15 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Кон­тра­бан­да” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2012), ре­жи­сьор Бал­та­зар Кор­ма­кур, в ро­ли­те: Марк Уол­бърг, Джо­ва­ни Ри­би­си, Кейт Бе­кин­сейл, Ка­леб Лан­дри Джоунс, Бен Фос­тър, Лу­кас Хаас и др. 00:15 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.15 01:15 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2 еп.11 02:15 “Монк” – се­риал, с.7 еп.3 03:15 “Го­тъм” – се­риал, с.2 еп.15 04:15 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.12   Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ре­динг – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ип­суич Таун – Блек­бърн Роу­върс, мач от Чем­пиън­шип /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Сент Ет­иен – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Фут­бол: Ни­ца – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Ше­филд Юнай­тед – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” – /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

БНТ

05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен слот с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Лод­ка в го­ра­та тв пос­та­нов­ка /Бъл­га­рия, 1972г./, ре­жи­сьор Лю­бен Мор­чев, в ро­ли­те: Ва­сил Ми­хай­лов, Не­ве­на Ко­ка­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Дом за на­ши­те де­ца 5-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1986г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Не­дел­чо Чер­нев, в ро­ли­те: Кос­та Цо­нев, Еми­лия Ра­де­ва, Ма­рия Ка­вар­джи­ко­ва и др. 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Вас­ко да Га­ма от се­ло Руп­ча 6-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1986г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Ди­ми­тър Пет­ров, в ро­ли­те: Иван Лас­кин, Илия Лин­гур­ски, Геор­ги Геор­гиев-Гец, Па­вел Поп­пан­дов и др. 15:30 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри 78-се­риен тв филм /Ита­лия, 2006г./ 1 епи­зод, ре­жи­сьо­ри: Ен­ри­ко Ол­до­ни и Фран­чес­ка Ма­ра, в ро­ли­те: Габ­рие­ла Пе­сион, Кас­пар Ка­па­ро­ни, Сер­джо Аси­зи и др. 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 22-се­риен тв филм /коп­ро­дук­ция, 1999г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Иън Той­нтън, в ро­ли­те: Тиа Ка­ре­ре, Крис­чън Ан­холт и др. 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Хрът­ка­та 3 тв филм /2 епи­зод/(14) 22:00 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар тв филм /7 епи­зод/(14) 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Брат за бра­та 3 тв филм /5 епи­зод/(16) 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:20 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:20 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар тв филм /7 епи­зод/п/(14) 03:10 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 03:35 Тър­са­чи на ре­лик­ви се­риен тв филм /1 епи­зод/п/ 04:20 Брат за бра­та 3 тв филм /5 епи­зод/п/(16)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *