ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 28 ЮЛИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:15 Сла­ме­но­то си­ра­че – 5-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1999 г./ , 1 се­рия, ре­жи­сьор Ста­нис­ла­ва Кал­че­ва, в ро­ли­те Бо­гос­лав Ан­ге­лоев, Ма­рия Ка­вар­джи­ко­ва, Ма­рин Янев и др. 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Ми­сия Кат­ман­ду – не­ве­роя­тни­те прик­лю­че­ния на Не­ли и Си­мон – ани­ма­цио­нен филм       /Ка­на­да, 2017 г./ 10:30 Кул­тур­но­то нас­ледс­тво на Бъл­га­рия до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 11:00 От­бли­зо с Ми­ра – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не /п/ 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 # Ев­ро­па – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 13:00 По­мо­рие – скри­та­та пер­ла – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2019 г./ , ре­жи­сьор Сте­пан Пол­яков 13:30 Най-го­ле­ми­те му­зеи в све­та: По­чив­ка за влю­бе­ни в Тру­вил – до­ку­мен­та­лен филм 14:00 Биб­лио­те­ка­та /п/ 15:00 Ко­га­то ри­ба­та из­чез­не – дет­ски иг­ра­лен филм /Че­хия, 2014г/ , ре­жи­сьор Ян Пру­ши­нов­ски, в ро­ли­те Лу­каш Пши­каз­ки, Йе­но­ве­фа Бо­ко­ва, Он­држей Вет­хи и др. 16:45 Ка­ди­фе 4 – тв филм /5 епи­зод/ 18:00 Джаз фес­ти­вал в Монт­рьо “Мик­стейп” 18:30 Спорт тото 19:00 Тай­ни­те све­то­ве – до­ку­мен­та­лен филм /5 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Бъл­га­рия от край до край 8 – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 21:15 Аут­сай­де­рът иг­ра­лен филм /САЩ, 2014 г./ , ре­жи­сьор Бра­йън Ми­лър, в ро­ли­те Крейг Феър­брас, Ша­нън Ели­за­бет, Джеймс Каан, Джей­сън Пат­рик и др.(14) 22:50 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:05 Приз­ра­ци­те на Ис­маел иг­ра­лен филм /Фран­ция, 2017 г./, ре­жи­сьор Ар­но Деп­ле­шен, в ро­ли­те Ма­ри­йо Ама­лрик, Ма­рион Ко­тияр, Шар­лот Ген­сбур и др.(12) 01:05 Тай­ни­те све­то­ве – до­ку­мен­та­лен филм /5 епи­зод/п/ 01:55 Врява и бе­зумс­тво иг­ра­лен филм /п/(12) 03:40 Ка­ди­фе 4 – тв филм /5 епи­зод/п/ 04:55 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/ /п/

bTV

05:10 “Cool…T” /п/ 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – се­риал, ани­ма­ция, еп.17, 18 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп.21, 22 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.2, еп.21 13:00 “Ко­ра­бът на меч­ти­те: Мав­ри­ций” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия, дра­ма (тв филм, Гер­ма­ния, 2014), ре­жи­сьор Ханс-Юр­ген Тьо­гел, в ро­ли­те Макс Ал­бер­ти, Ге­зи­не Цук­ров­ски, Са­ша Хен, Хай­де Ке­лер, Ник Вил­дер и др. 14:40 “Ала­ми­нут: Доб­ре дош­ли в Бъл­га­рия” – скеч шоу 15:00 “Ле­де­на епо­ха” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2002), ре­жи­сьо­ри Крис Уедж и Кар­лос Сал­да­на 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те /п/ 20:00 “Смо­кинг” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2002), ре­жи­сьор Ке­вин До­но­ван, в ро­ли­те: Дже­ки Чан, Дже­ни­фър Лав Хюит, Пи­тър Стор­меър, Де­би Ма­зар, Джей­сън Ай­зъкс и др. 22:00 “Ганг­стер­ски от­дел” – ек­шън, кри­ми­на­лен, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ру­бен Флай­шър, в ро­ли­те Шон Пен, Ра­йън Гос­линг, Ема Стоун, Джош Бро­лин, Ник Нол­ти, Ан­тъ­ни Ма­ки, Май­къл Пеня, Джо­ва­ни Ри­би­си и др. [14+] 00:20 “Рок за­ви­на­ги” – дра­ма, ко­ме­дия, му­зи­ка­лен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Адам Шан­кман, в ро­ли­те: Джу­лиан Хоф, Дие­го Бо­не­та, Том Круз, Алек Бол­дуин, Бра­йън Кран­стън, Кат­рин Зи­та-Джоунс, Ма­лин Аке­рман, Уил Форт, Ме­ри Джей Блайдж и др. 02:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 02:50 “Тър­си се” /п/ 03:40 “120 ми­ну­ти” /п/

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.23 – 26 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.,еп.21 – 23 10:45 “Год­зи­ла” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, Япо­ния, 2014), ре­жи­сьор Га­рет Ед­уардс, в ро­ли­те Eрън Тей­лър-Джон­сън, Ели­за­бет Ол­сън, Бра­йън Кран­стън, Кен Уа­та­на­бе, Жю­лиет Би­нош, Са­ли Хо­кинс, Дей­вид Стра­теърн и др. 13:00 “Труд­на ми­ше­на 2” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Рул Рей­не, в ро­ли­те Скот Ад­кинс, Ро­бърт Не­пър, Ро­на Мит­ра, Те­муе­ра Мо­ри­сън, Ан Труонг и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.4 еп.3, 4 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.13 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн, еп.17 18:00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца,, с.2, еп.4 18:30 “Уми­рай труд­но 3” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Джон Мак­тиър­нън, в ро­ли­те Брус Уи­лис, Са­мюъл Джак­сън, Дже­ре­ми Ай­рънс, Греъм Грийн, Ко­лийн Кемп, Сам Фи­липс и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Нин­джа 2: Пътят на от­мъ­ще­ние­то” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Тай­ланд, САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те: Скот Ад­кинс, Кейн Ко­су­ги, Сюн Су­га­та, Ви­тая Пан­срин­гарм и др. 00:00 “Год­зи­ла” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, Япо­ния, 2014), ре­жи­сьор Га­рет Ед­уардс, в ро­ли­те: Eрън Тей­лър-Джон­сън, Ели­за­бет Ол­сън, Бра­йън Кран­стън, Кен Уа­та­на­бе, Жю­лиет Би­нош, Са­ли Хо­кинс, Дей­вид Стра­теърн и др. 02:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.22, 23 04:00 “Ло­шият лей­те­нант: Прис­та­ни­ще на служ­ба – Ню Ор­лиънс” – кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Вер­нер Хер­цог, в ро­ли­те Ни­къ­лъс Кейдж, Ева Мен­дес, Вал Кил­мър, Фе­ру­за Болк, Шей Уи­гъм, Май­къл Ша­нън, Брад Ду­риф и др. [16] bTV Comedy 05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6, еп.7, 8 07:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 09:00 Мон­стър Хай: Прик­лю­че­ния­та на приз­рач­ния от­ряд” – се­риал, ани­ма­ция, еп.1 – 3 10:00 “Флинт­стоун 2: Да жи­вее Рок Ве­гас” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Бра­йън Ле­вант, в ро­ли­те Марк Ади, Сти­вън Бол­дуин, Крис­тен Джон­стън, Джейн Кра­ков­ски, Джоан Ко­линс, То­мас Гиб­сън, Алън Къ­минг и др. 12:00 “Мор­де­кай” – ко­ме­дия, ек­шън (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Дей­вид Кеп, в ро­ли­те Джо­ни Деп, Оли­вия Мън, Джеф Голд­блъм, Юън Мак­гре­гър, Гуи­нет Пол­троу, Пол Бе­та­ни др. 14:00 “Иг­ри­те на звез­ди­те” – гейм шоу с во­дещ Ка­те­ри­на Ев­ро, еп.9 15:00 “Кухня” – се­риал 17:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “Доб­ра го­ди­на” – ро­ман­ти­чен, дра­ма, ко­ме­дия (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2006), ре­жи­сьор Рид­ли Скот, в ро­ли­те Ръ­сел Кроу, Аби Кор­ниш, Ал­бърт Фи­ни, Рейф Спол, Том Хо­лан­дър, Ма­рион Ко­тияр, Ва­ле­рия Бру­ни Те­дес­ки и др. 22:30 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал, с.8 еп.3, 4 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 01:30 “Кухня” – се­риал 02:00 “Прия­те­ли” – се­риал 03:00 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал 04:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – “Праз­ник на сме­ха” – ани­ма­ция

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Най-слад­кият пай” – с уч. на Джу­ли Гон­са­ло, Ерик Ара­гон, До­ло­рес Дрейк, Рон­да Дент и др. 14:10 “Лю­бов от при­каз­ки­те” – с уч. на Кат­ри­на Боу­дън, Дийн Га­йър, Брус Но­зик, Чел­си Ха­рис, Тей­тъс Мей­кин мл. и др. 16:00 “Ка­то две кап­ки во­да” – за­бав­но пре­да­ва­не, 6 се­зон 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA, из­бра­но 20:00 “Му­мия­та се зав­ръ­ща” – с уч. на Брен­дън Фрей­зър, Рей­чъл Уайз, Джон Ха­на, Ар­нолд Вос­лу, Одет Фер, Пат­ри­ша Ве­лас­кес и др. 22:40 “Внед­ре­ни в час” – с уч. на Джо­на Хил, Ча­нинг Тей­тъм, Айс Кюб, Бри Лар­сън и др. 00:50 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:20 ” Лю­бов от при­каз­ки­те ” – с уч. на Кат­ри­на Боу­дън, Дийн Га­йър, Брус Но­зик, Чел­си Ха­рис, Тей­тъс Мей­кин мл. и др. /п/ 03:20 “Най-слад­кият пай” – с уч. на Джу­ли Гон­са­ло, Ерик Ара­гон, До­ло­рес Дрейк, Рон­да Дент и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ман­сфилд Таун – Ню­порт Каун­ти, по­лу­фи­на­лен мач ре­ванш от пле­йо­фи­те на ан­глий­ска­та Ли­га 2 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лион – Ан­же, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Фут­бол: Гин­гам – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Фо­рест Грийн Роу­върс – Тран­миър Роу­върс, по­лу­фи­на­лен мач ре­ванш от пле­йо­фи­те на ан­глий­ска­та Ли­га 2 /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Страс­бург – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Фут­бол: Ту­лу­за – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 30-и епи­зод 23:15 Фут­бол: Порт­смут – Сън­дър­ланд, по­лу­фи­на­лен мач ре­ванш от пле­йо­фи­те на ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” /п/ 08:30 “Веч­ни­те пес­ни” 09:00 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов- /п/ 12:00 Топ шоп 12:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” -/п/ 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Без мон­таж” 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *