40 години Осмо СУ „Арсени Костенцев” – искаме, можем, успяваме!

Сергей Биров е директор от 14 години на благоевградското 8-о СУ „Арсени Костенцев”, което е и първото иновативно училище в община Благоевград, утвърдено с решение на Министерски съвет, заслужило приза Училище на годината на община Благоевград за 2018 година. 7 педагогически специалисти от училището са носители на най-високото отличие на Министерство на образованието и науката – почетна грамота „Неофит Рилски”.

– Г-н Биров, през 2021 година Осмо СУ чества своята 40-годишнина от основаването си. Как бихте оценили изминалите пет години в развитието на училището след отбелязване на 35-годишнината му?

– Още от създаването на училището през 1981 година в новостроящия се тогава жк „Еленово” досега се е утвърдила традиция на всеки пет години да се отбелязва по значим за училищната общност начин съответната годишнина от създаването му. И ако тридесетгодишнината на Осмо СУ премина под мотото „Традиция и новаторски дух”, тридесет и пет годишнината – „С поглед в бъдещето”, то четиридесетгодишнината на училището може да бъде характеризирана с три кратки думи, превърнали се в девиз: „Искаме, можем, успяваме”.

Искаме, защото пътят към успеха е знанието. Прави силно впечатление желанието на учениците ни за обучение и изява в учебния процес, което се подкрепя от родителите и се насърчава от педагогическите специалисти. Започна смяна на поколенията учители. Първите колеги, започнали трудовата си дейност като млади специалисти с откриване на училището през 1981 година, вече се пенсионираха. Петима от настоящите учители са били ученици в училището. А голяма част от новоназначените учители са били на педагогическа практика и стаж като студенти в Осмо СУ и са предпочели училището ни за професионалната си реализация. Смяната на поколенията дава нови сили и енергия на педагогическия колектив и е в основата на  прилагането на новостите в образованието на подрастващите.

Можем, защото имаме добре подготвени и непрекъснато развиващи се педагогически специалисти, новатори в образованието, автори на учебни помагала и учебни пособия, които не жалят сили за постигане на високи резултати в обучението, възпитанието и социализацията на младото поколение. Професионалната квалификация на педагогическите специалисти е впечатляваща – един колега е с докторска степен по педагогика, един се обучава в докторска програма по педагогика, 9 учители са с І ПКС, 9 – с ІІ ПКС, и др.

Успяваме, защото резултатите от цялостната дейност са значими и видими. Постиженията на националните външни оценявания, олимпиади, състезания и други изяви на наши ученици ясно показват, че в Осмо СУ се води качествен учебен процес и разнообразна и ефективна извънкласна дейност. Преценката за ефективността на обучението на учениците се дава от родителите, а успехите се забелязват от цялата родителска общност. Не е случаен фактът, че броят на желаещите ученици да постъпят в първи клас през последните пет години надхвърля планирания училищен план-прием. Това наложи да увеличим  броя на паралелките в І клас от 4 на 5 през учебните 2017/2018 и 2019/2020 година, за да задоволим желанието на родителите децата им да се обучават в Осмо СУ. Училището продължава да бъде най-голямото учебно заведение на територията на жк „Еленово” и на 5-о място по брой ученици сред шестнадесетте училища на територията на Благоевград. Осмо СУ се утвърждава като безспорен лидер за обучение на подрастващите не само в квартала и града, но и в Благоевградска област.

През учебната 2020/21 година в училището се обучават 715 ученици от І до VІІ клас. За сравнение – преди пет години броят на учениците в училището бе 600, разпределени в 25 паралелки, а педагогическите специалисти – 50. Съгласно строителното разрешение училището е 30-класно. През настоящата година в класните стаи се обучават ученици в 30 паралелки, от които 21 са с максимална пълняемост на ученици, т.е. сградният фонд е натоварен в пълна степен.

– От пролетта на 2020 година училищното образование е подложено на „стрес тест” вследствие пандемията от Covid19. Каква е преценката Ви за осъщественото онлайн обучение на учениците?

– Пандемията от Covid-19 постави на сериозно изпитание ефективността на училищното образование. Обучението от разстояние в електронна среда, въведено от МОН през м. март 2020 година, бе възможност за компенсиране на присъственото обучение вследствие на пандемичната обстановка, заляла света. Първоначално бе прието с въодушевление от училищната общност и дори се сочеше като алтернатива на традиционното присъствено обучение в училище, възприе се като обучение на бъдещето. Но много бързо то показа своите съществени недостатъци. Това в най-голяма степен се отнася за учениците от начален етап. При реализиране на обучението през учебната 2019/2020 година и 2020/2021 година в учителската колегия на Осмо СУ отчетохме, че вторият и третият елемент от процеса на образование на подрастващите – т.е. възпитанието и социализацията, се постигат в ниска степен. Първият елемент, който е с най-голямо значение – обучението на учениците, се постига в средна степен, и то при наличие на дисциплина у ученика и технически средства за осъществяването му. Всичко това бе анализирано от педагогическия колектив и считаме, че обучението от разстояние в електронна среда не може да бъде алтернатива на присъственото обучение в училище и може да се прилага само за кратко време при извънредна обстановка, създава условия за влошаване на дисциплината на учениците и колкото е по-продължително, толкова ефективността му намалява поради занижен контрол от родителите.

– Иновациите в образованието на подрастващите ви съпътстват вече 15 години. На какво се дължи фактът, че Осмо СУ стана първото иновативно училище в община Благоевград?

– Решението за участието ни в национална програма „Иновации в действие” на МОН не бе емоционално. То е резултат на натрупан богат опит и постигнати успехи на членовете на екипа и колектива на училището при реализиране на иновации в образованието. Преди петнадесет години станахме първото училище в област Благоевград и едно от първите в страната, което въведе обучение по информационни технологии още от първи клас. Тогава тази смела стъпка на екипа от педагогически специалисти предизвика критична реакция в част от педагогическата общност на Благоевград. Твърденията на опонентите на тази идея бяха, че децата в І-ІV клас са още малки, съществува опасност да увредят зрението си при работа с видеодисплей, няма подготвени педагогически специалисти в областта на информационните технологии за обучение на толкова малки ученици, липсва необходимата материална база и компютърна техника, и т.н. Всичко това бе опровергано от амбициозния екип учители в Осмо СУ, който през изминалите години доказа, че гледа напред в бъдещето, воден от тезата, че постъпващите в училището деца ще се реализират на пазара на труда след 12-15 години и ранното обучение по информационни технологии ще бъде необходима предпоставка за тяхната бъдеща успешна реализация. По същото време въведохме и обучението по английски език още от първи клас с идентични мотиви.

Положителните резултати не закъсняха. Ще дам пример само с успехите на национално равнище на наши ученици по информационни технологии през 2019 година, преди да бъдат въведени пандемичните ограничения. На проведения заключителен етап на десетото юбилейно издание на националното състезание по информационни технологии „IT Знайко”, при изключително оспорвана конкуренция на деца от цялата страна, национални шампиони станаха Асен Точев от първи клас, Николета Ханджийска от втори клас и Рафаил Пириллис от четвърти клас. Други петима наши ученици бяха класирани на второ и трето място и получиха специални награди. Осмо СУ е инициатор и организатор на областно състезание по информационни технологии за ученици в начална училищна възраст, което се провежда ежегодно при голям успех.

Високи са постиженията ни и на състезанията по английски език. През 2021 година шестима ученици от 3, 4, 5, 6 и 7 клас на Осмо СУ, т.е. представители от всички възрастови групи, бяха класирани за заключителния етап на националното състезание по английски език Longman Competition.

В иновативната си дейност разчитаме на добрата подготовка на учителите ни и непрекъснатата им професионална квалификация, както и на партньорството ни с ЮЗУ, с който имаме подписан меморандум за сътрудничество. Осмо СУ е базово училище на ЮЗУ и ползата от нашето сътрудничество е двустранна. В университета бяха обучени учители от начален етап, които  поеха обучението по предмет „Информационни технологии”. Същото се случи и с подготовката на специалисти по английски език. Обогатихме материалната база с четвърти компютърен кабинет и изградихме по проект на МОН модерен  мултимедиен кабинет. Изброените предпоставки, както и ясното регламентиране на иновационния процес в училищното законодателство ни накара без колебание да кандидатстваме по национална програма „Иновации в действие” през 2018 година. С Решение №472/09.07.2018 година на Министерски съвет на Република България Осмо СУ бе обявено за иновативно училище с четиригодишна иновативна дейност. Това е първото иновативно училище в община Благоевград и едно от първите шест в област Благоевград.

– Разкажете ни повече за иновацията на Осмо СУ!

– Иновацията се осъществява чрез дейности на тема „Модел на формиране на ключови компетентности чрез интегриране на информационните технологии и използване на съвременни методи в обучението”. Реализира се в две направления:

* Използване на нови и алтернативни методи на преподаване, които да повишат интереса на учениците и да повлияят благоприятно на мотивацията им за усвояване на знания и придобиване на умения. Такива са проектно базираното обучение, съчетано с активното използване на информационните технологии, интердисциплинарен подход, игрови подход, учене чрез театър, обърната класна стая. Педагогическото майсторство на учителя се реализира чрез умелото прилагане по време на учебния час както на класическите, така и на интерактивните методи на обучение;

* Въвеждане на нов учебен предмет „Дигитален свят” в V-VІІ клас, който по учебно съдържание се явява увод в програмирането и на практика учениците правят първи стъпки в тази насока.

– Въпросът за подобряване на материално-техническата база е основен за училището и е актуален през изминалите 40 години от неговото създаване. Какво успяхте да постигнете в тази посока през последните пет години?

– Със задоволство мога да отбележа, че след близо четири десетилетия бе завършена оградата на двора на училището в посока изток, запад и юг. Това доведе до по-добро опазване на имуществото на училището и осигуряване на по-голяма безопасност за учениците.

През август 2016 година бе извършен основен ремонт на актовата зала, а през ноември същата година бе открита модерна зала за кетъринг хранене на учениците със 100 места, което считаме за изключително голяма и важна придобивка за училището.

През лятото на 2017 година бяха извършени мащабни ремонтни дейности на близо 2000 квадратни метра таванни повърхности в сградата на училището, изразяващи се в монтиране на окачени тавани и подмяна на осветлението на общо 35 класни стаи и помещения. Ремонтиран и подменен с ново LED осветление бе и административният корпус. В северната част на двора на училището бе разширена площадката за отдих и игри на учениците от начален етап на обучение.

По проект на МОН „Образование за утрешния ден” на третия етаж бе изграден нов дигитален кабинет за работа на учениците по групи, в който бе монтиран интерактивен дисплей.

По НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ бе изградена Wi-Fi система на стойност 16 400 лева, с която бе осигурен достъп до интернет на всички ученици, педагогически специалисти и гости на училището. Системата за видеонаблюдение бе разширена и модернизирана.     

Футболното игрище с изкуствена трева е последната придобивка на училището, която несъмнено ще допринесе за развитието на спорта сред подрастващите. Около игрището бе изградена и зона за отдих и занимания по интереси на учениците.

– А какво не успяхте да постигнете в усилията си за подобряване на материалната база?

– Със съжаление трябва да отбележа, че темповете на изграждане на материално-техническата база на училището не са такива, каквито бихме желали да бъдат. Основната причина за това е финансова. Училището ни все още няма физкултурен салон, като за такъв използваме преустроената и ремонтирана актова зала. По проект и с финансиране от Министерство на младежта и спорта в размер на близо 720 000 лв. в южната част на двора на училището през 2021 година трябваше да бъде изграден физкултурен салон. Предоставихме всички изискуеми документи на министерството и на последвало запитване ни отговориха, че след проведена обществена поръчка определеният за това изпълнител се е отказал от изграждане на обекта, а средствата са върнати в републиканския бюджет. Това е разочароващо за училищната общност и се надяваме, че ММС ще изпълни поетия ангажимент за изграждане на физкултурен салон.

Усилията на ръководството са насочени и към изграждане на асфалтиран терен в южната част на двора, необходим за общоучилищни тържества и прояви, както и спортна площадка с изкуствено покритие и фитнес уреди, разположена в северната част на двора, непосредствено до първото спортно игрище.

Необходимо е да продължим с реализацията на втория етап от основния ремонт на санитарните възли в сградата на училището, за което са необходими значителни финансови средства, които могат да бъдат набавени само по програми и проекти на община Благоевград, МОН или с европейски средства.

– Какво бихте пожелали на училищната общност по повод 40-годишния юбилей?

– В заключение искам да благодаря на всички ученици от Осмо СУ за постигнатите успехи в обучението, да им пожелая да бъдат смели мечтатели и да продължат да овладяват безкрайните хоризонти на познанието!

Благодаря и на учителската колегия за усилията, които полага за повишаване ефективността на обучението, възпитанието и социализацията на учениците ни, особено през последните две учебни години, преминали в една нетрадиционна среда, в условията на  пандемия от коронавирус, за  опазване живота и здравето им, за утвърждаване на Осмо СУ като конкурентоспособно иновативно училище, подготвящо много добре своите възпитаници!

Бих искал да поздравя и родителите за доверието, за съпричастността и за това, че всички заедно подкрепяме децата ни по пътя на качественото образование и чрез тях градим един по-добър свят!

Честит 40-годишен юбилей!

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

1 Коментар

  1. Пунта Мара

    Е как така има по-по-най училище от 7-мо? Та несменяемата му директорка (на 7-мо) ще си изяде гАза от яд!

    Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *