РАБОТА/ПРЕДЛАГА

* АВТОМАГИСТРАЛИ  “ХЕМУС” АД търси да назначи за обектите си технически ръководители пътно строителство /мъже и жени/. За информация 0701 50640 и 0888 33 09 38

* МОМИЧЕ за работа в лавка, 0878/199819

* ФИР­МА ЗА ПРОИЗ­ВОДС­ТВО НА МЕ­БЕ­ЛИ на­би­ра ра­бот­ни­ци, 0898/589740

* СЛАД­КАР­СКИ ЦЕХ ТЪР­СИ ШО­ФЬОР – тър­гов­ски пред­ста­ви­тел, 0896/686354

* ЗЕ­МЯ и ХЛЯБ тър­си ХЛЕ­БА­РИ и об­щи ра­бот­ни­ци в хле­боп­роиз­водс­тво­то, 0895/415922

* РА­БОТ­НИК за ав­то­мив­ка, 0894/733993

* ДЪР­ВО­ДЕЛ­СКИ ЦЕХ, Бл-д, 0877/936070

* ЗЕ­МЕ­ДЕЛ­СКИ РА­БОТ­НИК за ран­чо, 2 дка, до Бл-град, 0889/892880

* АВ­ТО­МИВ­КА ТЪР­СИ МОМ­ЧЕ­ТА за ра­бо­та, доб­ро въз­наг­раж­де­ние, 0877/121919

* БЕЗ­РА­БО­ТЕН, до 29 г., за обу­че­ние за сер­ви­тьор, 0878/469686

* ГОТ­ВАЧ/КА са­мо пър­ва смяна, опит с обе­дно ме­ню, 0898/424051

* СЛУ­ЖИ­ТЕЛ, сред­но/вис­ше, спец. Фи­нан­си, 073/834617

* ШО­ФЬОР, кат. С за раз­нос­на тър­го­вия Бл-град, до 50 г., 0898/490065

* ГОТ­ВАЧ/КА, пост. ра­бо­та в Со­фия, осиг. квар­ти­ра, 0899/145222

* МОН­ТАЖ­НИ­ЦИ НА ДОГ­РА­МА за Гер­ма­ния, 0876/753989

* СЕР­ВИ­ТЬОР/КА, 0886/202022

* ФИР­МА ТЪР­СИ ШИ­ВАЧ­КА на ове­рлог с опит, 0878/668451

* СЕР­ВИ­ТЬОР/КА с ан­гл. ез. за пост. ра­бо­та в Со­фия, осиг. квар­ти­ра, 0899/145222

* ГОТ­ВАЧ, ПОМ. ГОТ­ВАЧ           за за­ве­де­ние, 0878/280134

* СЕР­ВИ­ТЬОР­КИ, 0879/007326

* НИ­НАГ­РАМ ЕООД тър­си ра­бот­ни­ци за слад­кар­ски цех, 0896/651602

* ЕДИ­МАК­С на­би­ра мо­то­ка­рис­ти и мон­таж­ни­ци за Че­хия и Сло­ва­кия. Оси­гу­рен тран­спорт и нас­тан­ява­не, 0800 200 60

* ПЕР­СО­НАЛ В ХО­ТЕ­ЛИ в Хал­ки­ди­ки, хра­на и но­щув­ка осиг., доб­ро зап­ла­ща­не, 0893/723272

* ШО­ФЬОР, BG-GR, 1600-2000 лв., 0886/888466

* ФИР­МА ТЪР­СИ ШО­ФЬОРИ, кат. С+Е, 0885/838838

* КА­МЕ­РИЕР­КИ, Гър­ция, Ас­про­вал­та, BG ме­ни­джмънт, 0888/410302

* ПИ­ЦА­РИЯ, кв. Гра­ма­да, тър­си ра­бот­ник кухня, же­на, 0894/530325

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини