РАБОТА ПРЕДЛАГА

* ГОТ­ВАЧ/КА, СЕР­ВИ­ТЬО­РИ/КИ, 0886/336000

* ТЪР­СИМ ЖЕ­НА ЗА ГЛЕ­ДА­НЕ НА въз­рас­тна же­на, 0876/315659

* ЕЛЕ­КТРО­ТЕХ­НИ­ЦИ, 0878/129217

* ТЪР­СИМ ЗА­ВАР­ЧИ­ЦИ на те­ло­по­да­ва­ща ма­ши­на, 0888/703174

* ПО­МОЩ­НИК в КУХ­НЯ, 0899/060317

* Хран. маг. в цен­тъ­ра на гра­да тър­си ПРО­ДА­ВАЧ-КОН­СУЛ­ТАНТ, 0897/897086

* СЕР­ВИ­ТЬО­РИ, ГОТ­ВА­ЧИ, 0897/820727

* ЕКО ТАК­СИ тър­си дис­пе­чер/ка, 0886/432889

* ЦЕХ ЗА ДОГ­РА­МА тър­си ра­бот­ни­ци, 0888/520056

* ПЪТ­НОСТРОИ­ТЕЛ­НА ФИР­МА “Ме­гаин­вес­т Холд” – Дуп­ни­ца тър­си тех­ни­чес­ки ръ­ко­во­ди­тел, шо­фьо­ри, ба­ге­рис­ти. Доб­ро въз­наг­раж­де­ние, 0893/700668

* ГО­ВЕ­ДАР, 0888/148403

* МЕЖ­ДУ­НА­РО­ДЕН ШО­ФЬОР, кат. Е, Ев­ро­па, 0888/800189

* ФИР­МА ТЪР­СИ ЗА­ВАР­ЧИ­ЦИ, 0884/309232

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини