„Заедно се учим и растем“ е формула, която работи, сподели г-жа Нели Скримова, директор на ДГ „Слънце“, град Радомир

Г-жо Скримова, как се реализира проектът, насочен и към родителите и към децата ?

– Проектът е фокусиран към предучилищното образование и цели повишаване на качеството на образователните услуги чрез подобряване на достъпа до образование за деца в предучилищна възраст от маргинализирани групи, а и към осъществяване на превантивни мерки за намаляване на броя на необхванатите от образователната система.

– Какъв е фокусът на въздействие при реализирането на този проект?

– За целия екип, който ръководя в детска градина „Слънце“ е важно, че именно нашата детска градина беше избрана като партньор от бенефициента община Радомир.  Дейностите бяха с два акцента – от една страна вниманието към родителите, от друга не по-маловажна – към децата в нашата детска градина.  

В детска градина „Слънце“ по този проект работят клубове по интереси, в които децата се занимават с любопитство и желание, което е похвално, защото те са интересни и за по-големите деца, а и за възрастните.  Четири са тематичните области, работим чрез индивидуален подход по различни теми, насочен към различните клубове като „Дигитална креативност“, клуб „Традиции“ за фолклор, клуб „Сръчко“ за приложни изкуства и клуб „Спорт за всеки“. Така заниманията на децата в тези клубове допълва учебната програма, а и насърчаваме интересите на малките ученици в детската градина към творчество, към така важната двигателна активност, към полезни навици в бита, за да имаме уверени и любопитни към света деца. Акцентът са заложените методи, като „Дизайн мислене“, „Монтесори“, за да се развива и емоционалната интелигентност на децата по които работи педагогическия ни екип с всяко дете.

– Какви дейности, насочени към деца и родители се реализираха по този проект?

– В четирите клуба по интереси в детската градина децата работят с любопитство, интерес и желание. Освен това бяха организирани осем срещи с родителите и членове на семействата на децата от детската градина. Интересът беше показателен. Водещи психолози и педагози, ангажирани по проекта, имаха за цел приобщаване и подобряване на достъпа до образователни услуги, укрепване на връзката дете-родител, чрез интересно представени ситуационни задачи и дискусии.

Друг акцент бяха и три сесии на отворени врати – три седмици, през месец септември и октомври, в които ежедневно пред повече от сто родители, приятели и гости представихме постигнатото в клубовете по интереси и развитието на уменията на децата, а също и програмата по която работим, финансирана с европейски средства. Така родителите видяха „на живо“ напредъка на децата си, а ние очакваме активното им включване към различните активности, по които работим заедно като празници и различни социални инициативи. Надявам да се мутиплицират резултатите от дейностите на колегите педагози, да има устойчивост.

За нас е важно децата да идват в детска градина „Слънце“ усмихнати и с желание, родителите да са доволни от нашата работа тук и да имаме повече здрави и любознателни деца, подготвени за следващия етап в образователния процес.

– Новата учебна година започна, какво ново предстои?

– Очакваме засилен интерес към нашата детска градина и към работата на педагозите, защото клубовете по интереси ще продължат своята дейност, децата очакват с любопитство следващото занимание, а и родителите са доволни от постигнатия напредък, и от резултатите на децата. Ето така ефективността от проекта е налице, очакваме той да е устойчив и да продължим успешно напред, надяваме се този наш пилотен проект да намери място в учебната програма и на други детски градини в общината, а и не само.

Разговаря Маряна Златанова

Този материал е подготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента община Радомир по проект BG05M2OP001-3.009-0002 „Заедно се учим и растем“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
Този материал е подготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента община Радомир по проект BG05M2OP001-3.009-0002 „Заедно се учим и растем“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *