ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 11 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 05:55 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва и Си­меон Ива­нов 09:20 100% буд­ни, сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 11:00 Кул­ту­ра.БГ, пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич 12:00 По све­та и у нас 12:25 Но­ви­ни на тур­ски език 12:35 Мал­ки ис­то­рии 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Бу-Бум – дъл­гият път към до­ма, ани­ма­цио­нен филм 14:45 Рош­ко, ани­ма­цио­нен филм 14:50 Ран­чо „Сед­ми­ца пи­ка“, тв филм /2 епи­зод/ 15:20 Звез­ден прах, тв филм /14 епи­зод/ 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът и ние 16:55 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg 22:00 Лю­бов в око­ви 2, тв филм /11 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас 23:25 Под прик­ри­тие 4, тв филм /11 епи­зод/ (16) 00:25 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни, сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев /п/ 02:25 Кул­ту­ра.БГ, пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич /п/ 03:25 Ран­чо „Сед­ми­ца пи­ка“, тв филм /2 епи­зод/п/ 03:55 Звез­ден прах тв филм /14 епи­зод/п/ 04:15 Ол­та­ри­те на Бъл­га­рия 04:25 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/

bTV

05:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва /п/ 06:00 „Та­зи сут­рин“ – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Ма­рия Цън­ца­ро­ва 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Пе­тър До­чев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но шоу /п/ 13:30 „Мре­жа от лъ­жи“ – се­риал, с.1, еп.46, 47 15:30 „Док­тор Чу­до“ – се­риал, с.2, еп.23 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Ту­тан­ка­мон“ (част I) – биог­ра­фи­чен, дра­ма, ис­то­ри­чес­ки (Ка­на­да, 2015  г.), ре­жи­сьор: Дей­вид фон Ан­кен, в ро­ли­те: Ей­вън Джо­гия, Але­ксан­дър Си­диг, Бен Кинг­сли, Кай­ли Бън­бъ­ри, Си­би­ла Дийн, Нон­со Ано­зи, Пи­тър Гей­диът, Идо Гол­дбърг и др. 22:00 ПРЕ­МИЕ­РА: „Слу­чаи­те на Кор­мо­ран Страйк: Зо­вът на ку­ку­ви­ца­та“ – ми­ни се­риал, еп.1 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 „В ръ­ка­ви­ци­те на Пу­ле­ви“ – спор­тна по­ре­ди­ца 00:00 „Сто­ли­ча­ни в по­ве­че“ – се­риал, с.13, еп.8 01:00 „Ка­то на ки­но“ – пре­да­ва­не за ки­но 01:10 „Про­ку­ра­ту­ра Чи­ка­го“ – се­риал, еп.1 02:10 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:50 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Пе­тър До­чев /п/ 04:50 „Све­тът на здра­ве­то“ – здрав­но пре­да­ва­не с во­де­ща д-р Не­деля Що­но­ва /п/

bTV Action

06:00 „Тран­сфор­мърс Прайм“ – ани­ма­цио­нен се­риал /п/ 07:00 „Тран­сфор­мърс Прайм“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.1, еп.5, 6 08:00 „Ели­тен от­ряд“ – се­риал /п/ 09:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал /п/ 10:00 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал /п/ 11:00 „Ра­зоб­ли­ча­ва­не“ – се­риал /п/ 12:00 „Спен­сър“ – се­риал /п/ 13:00 „Мус­тан­гът“ – дра­ма (Фран­ция, Бел­гия, 2019 г.), ре­жи­сьор: Ло­ри де Клеър­монт – То­не­ри, в ро­ли­те: Ма­тиас Шо­нартс, Джей­сън Ми­чъл, Брус Дърн, Ги­диън Ад­лън, Ко­ни Бри­тън, Джо Стюърт и др. 15:00 „Ели­тен от­ряд“ – се­риал, еп.11 16:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, с.1, еп.5 17:00 „Спен­сър“ – се­риал, с.2, еп.11 18:00 „Ра­зоб­ли­ча­ва­не“ – се­риал, с.2, еп.10 19:00 Пре­мие­ра: „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал, с.23, еп.16 20:00 Пре­мие­ра: „Пе­ниуърт“ – се­риал, с.2, еп.3 21:00 ПРЕ­МИЕ­РА: „Фау­да“ – се­риал, с.1, еп.1 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: „Ex Machina: Бог от ма­ши­на­та“ – фан­тас­ти­ка, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015 г.), ре­жи­сьор: Алекс Гар­ланд, в ро­ли­те: До­нъл Глий­сън, Али­сия Ви­кан­дер, Ос­кар Ай­зък, Чел­си Ли, Ко­ри Джон­сън, Иви Рей и др. 00:15 „Фау­да“ – се­риал /п/ 01:15 „Ра­зоб­ли­ча­ва­не“ – се­риал /п/ 02:15 „Спен­сър“ – се­риал /п/ 03:15 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал /п/ 04:15 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал /п/

bTV Comedy

05:00 „Мо­дер­но се­мей­ство“ – се­риал /п/ 06:00 „Мо­дер­но се­мей­ство“ – се­риал, с.11, еп.6, 7 07:00 „Трол­сто­пия“ – ани­ма­цио­нен се­риал 07:30 „Мис­тър Пи­бо­ди и Шър­ман“ – ани­ма­цио­нен се­риал 08:30 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п/ 10:00 „Доб­ре дош­ли в Мар­вен“ – биог­ра­фи­чен, дра­ма (САЩ, 2018 г.), ре­жи­сьор: Ро­бърт Зе­ме­кис, в ро­ли­те: Стив Ка­рел, Фалк Хен­чел, Мат О’­Лиъ­ри, Даян Кру­гър, Лес­ли Ман, Еи­са Гон­са­лес, Гуен­до­лин Крис­ти, Ша­бан Уилямс, Лес­ли Зе­ме­кис и др. 12:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал /п/ 13:00 „Прия­те­ли“ – се­риал /п/ 14:00 „Уин­дзо­ри­те“ – се­риал /п/ 15:30 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал /п/ 17:30 Пре­мие­ра: „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с.3, еп.79, 80 19:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.2, еп.13, 14 20:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.11, еп.6 22:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.4, еп.17, 18 23:00 „Мар­лон“ – се­риал, с.1, еп.1, 2 00:00 „Доб­ре дош­ли в Мар­вен“ – биог­ра­фи­чен, дра­ма (САЩ, 2018 г.), ре­жи­сьор: Ро­бърт Зе­ме­кис, в ро­ли­те: Стив Ка­рел, Фалк Хен­чел, Мат О’­Лиъ­ри, Даян Кру­гър, Лес­ли Ман, Еи­са Гон­са­лес, Гуен­до­лин Крис­ти, Ша­бан Уилямс, Лес­ли Зе­ме­кис и др. 02:00 „Мо­дер­но се­мей­ство“ – се­риал /п/ 03:00 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ – ве­чер­но ток­шоу /п/ 03:30 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п/

Nova TV

05:20 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу /п/ 06:00 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „На ка­фе“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Нас­ледс­тво“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 „Сво­бод­на да из­би­ра“ (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 „Не ме ос­тавяй“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 „Се­мей­ни вой­ни“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра 18:00 „Сдел­ка или не“ (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Че­реш­ка­та на тор­та­та“ (нов се­зон) – риа­ли­ти 21:00 „Кош­ма­ри в кухн­ята“ – риа­ли­ти 22:00 „Ха­вай 5-0“ – се­риал, се­зон 8 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 „Воен­ни прес­тъп­ле­ния“ – се­риал, се­зон 14 00:30 „ФБР: Най- из­дир­ва­ни­те“ – се­риал, се­зон 1 01:20 „Спе­циа­лен от­ряд: Лай­пциг“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 19 02:00 „Дъ­щер­ята на пос­ла­ни­ка“ – се­риен филм 03:40 „Ти раз­ка­жи, Чер­но мо­ре“ – се­риен филм

Nova Sport

09:30 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол 2023/2024 /n/ 10:00 Ни­ца – Реймс, Фут­бол: Ли­га 1 на Фран­ция 2023/2024 /n/ 12:00 Лион – Ту­лу­за, Фут­бол: Ли­га 1 на Фран­ция 2023/2024 /n/ 14:00 Тай­нан Си­ти – СПК, Фут­бол: Ку­па на АФК 2023/2024 /n/ 16:00 Оди­ша – Ба­шун­да­ра Кингс, Фут­бол: Ку­па на АФК 2023/2024, ди­рек­тно 18:00 Ал Вех­дат – Ку­вейт, Фут­бол: Ку­па на АФК 2023/2024 ди­рек­тно 19:55 Пан­се­рай­кос – Оли­мпиа­кос Фут­бол: Су­пер­ли­га на Гър­ция 2023/2024 /n/ 22:00 Порт­смут – Бол­тън Уон­дъ­рърс, Фут­бол: Ли­га 1 на Ан­глия 2023/2024 ди­рек­тно 23:55 Ас­те­рас Три­по­лис – ПАОК Фут­бол: Су­пер­ли­га на Гър­ция 2023/2024 /n/ 01:55 Еро­ти­чен Те­ле­па­зар

NovaNews

05:10 „Пулс“ – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 05:30 „Шоу­биз­нес“ – пре­да­ва­не /п/ 06:00 „Ев­ро­макс“ – по­ре­ди­ца на DW /п/ 06:30 „Ни­чия земя“ – /п/ 07:30 „Да хва­неш го­ра­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва /п/ 08:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 09:00 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Ев­ро­па в 15 ми­ну­ти“ – пре­да­ва­не /п/ 12:45 „DW Ре­пор­те­рът“ – ре­пор­таж на DW 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – из­бра­но 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 „Ус­ко­ре­ние“ – по­ре­ди­ца на DW 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 „Со­циал­на мре­жа“ – сле­до­бе­ден блок 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:10 „Ни­чия земя“ – /п/ 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:20 „Ре­Ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 „Ни­чия земя“ – /п/ 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 „Биз­не­сът“ – руб­ри­ка 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:20 „Ре­Ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:30 „Ев­ро­макс“ – док.по­ре­ди­ца на DW 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:10 „Ни­чия земя“ – /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 01:10 „Ни­чия земя“ /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:30 „Ре­Ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 02:55 „Биз­не­сът“ – руб­ри­ка /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 03:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 03:50 „Ни­чия земя“ – /п/ 04:40 „Со­циал­на мре­жа“ – /п/

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *