ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 05:55 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва и Си­меон Ива­нов 09:20 100% буд­ни, сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 11:00 Кул­ту­ра.БГ, пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич 12:00 По све­та и у нас 12:25 Но­ви­ни на тур­ски език 12:35 Мал­ки ис­то­рии 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Мал­кият пъ­те­шес­тве­ник, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:40 Ме­ко ка­за­но, ани­ма­цио­нен филм /11 епи­зод/ 14:45 Ран­чо „Сед­ми­ца пи­ка“, тв филм /34 епи­зод/ 15:15 Кри­ми­нал­ни­те слу­чаи на пе­ти „В“, тв филм /10 епи­зод/ 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът и ние 16:55 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg 22:00 Си­ну, ре­ка­та на страс­тта, тв филм /17 епи­зод/ (12) 23:00 По све­та и у нас 23:25 Да на­джи­вееш Ес­ко­бар, тв филм /8 епи­зод/ (16) 00:15 Све­тът и ние /п/ 00:40 100%, буд­ни сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев /п/ 02:15 Кул­ту­ра.БГ, пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич /п/ 03:15 Ран­чо „Сед­ми­ца пи­ка“, тв филм /34 епи­зод/п/ 03:45 Кри­ми­нал­ни­те слу­чаи на пе­ти „В“, тв филм /10 епи­зод/п/ 04:15 Ол­та­ри­те на Бъл­га­рия 04:25 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/

bTV

05:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва /п/ 06:00 „Та­зи сут­рин“ – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Ма­рия Цън­ца­ро­ва 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Пе­тър До­чев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но шоу /п/ 13:30 „Злат­но мом­че“ – се­риал, еп.41 /п/ 15:00 „Ба­раж“ – се­риал, еп.14 16:00 „Док­тор Чу­до“ – се­риал, с.2, еп.66 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Кой да знае““ – куиз шоу с во­дещ Але­ксан­дър Ка­диев 21:00 „Смър­то­нос­но оръ­жие“ – се­риал, с.2, еп.13 22:00 „Под наб­лю­де­ние“ – се­риал, с.1, еп.21 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 „По сре­да­та“ – се­риал, с.5, еп.22 00:00 Пре­мие­ра: „Доб­рият док­тор“ – се­риал, с.6, еп.13 01:10 „Скъ­пи нас­лед­ни­ци“ – се­риал, еп.142 02:10 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:50 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Пе­тър До­чев /п/ 04:45 „По сре­да­та“ – се­риал /п/

bTV Action

05:00 „Убий­ство­то“ – се­риал /п/ 06:00 „Тран­сфор­мърс: Ки­бер-все­ле­на“ – ани­ма­цио­нен се­риал /п/ 07:00 „Тран­сфор­мърс: Ки­бер-все­ле­на“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.2, еп.9-12 08:00 „Оре­лът: Кри­ми­нал­на оди­сея“ – се­риал /п/ 09:00 „Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден“ – се­риал /п/ 10:00 „Съ­деб­на за­ла: Ел Ей“ – се­риал /п/ 11:00 „Монк“ – се­риал /п/ 12:00 „Спен­сър“ – се­риал /п/ 13:00 „Об­рат­на тяга 2“ – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, Бел­гия, 2019 г.), ре­жи­сьор: Гон­са­ло Ло­пес-Га­йе­го, в ро­ли­те: Джо Ан­дер­сън, Уилям Бол­дуин, До­налд Съ­дър­ланд, Али­ша Бей­ли, Ала­стър Ма­кен­зи и др. 15:00 „Оре­лът: Кри­ми­нал­на оди­сея“ – се­риал, еп.24 (пос­ле­ден) 16:00 „Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден“ – се­риал, с.6, еп.7 17:00 „Су­пер­гърл“ – се­риал, с.6, еп.1 18:00 „Монк“ – се­риал, с.4, еп.9 19:00 „Съ­деб­на за­ла: Ел Ей“ – се­риал, с.2, еп.16 20:00 „Свръ­хес­тес­тве­но“ – се­риал, с.2, еп.2 21:00 Пре­мие­ра: „Фау­да“ – се­риал, с.4, еп.6 22:00 „Опе­ра­ция Дел­та Форс 2: Тре­во­га“ – ек­шън, три­лър (САЩ, 1997 г.), ре­жи­сьор: Йо­си Уейн, в ро­ли­те: Май­къл Мак­грей­ди, Джон Сай­мън Джоунс, Тод Джен­сън, Га­вин Худ и др. 00:00 „Фау­да“ – се­риал /п/ 01:00 „Монк“ – се­риал /п/ 02:00 „Су­пер­гърл“ – се­риал /п/ 03:00 „Съ­деб­на за­ла: Ел Ей“ – се­риал /п/ 04:00 „Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден“ – се­риал /п/

bTV Comedy

05:00 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п/ 06:00 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с.1, еп.84, 85 07:30 „Да жи­вее крал Джу­лиън“ – ани­ма­цио­нен се­риал 08:30 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал /п/ 09:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но шоу /п/ 10:00 „Ко­ле­ден хит“ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2021 г.), ре­жи­сьор: Крис Ко­тъм, в ро­ли­те: Джон Но­вот­ни, Фри­да Пин­то, Де­би Ма­зар, Ха­на Стийл и др. 12:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал /п/ 13:00 „Прия­те­ли“ – се­риал /п/ 14:00 „Епи­зо­ди“ – се­риал /п/ 15:00 „Сел­це­то“ – се­риал /п/ 17:00 „Кой да знае““ – куиз шоу с во­дещ Але­ксан­дър Ка­диев /п/ 18:00 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.1, еп.19, 20 19:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.6, еп.6, 7 20:00 „Сел­це­то“ – се­риал, с.3, еп.6 22:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.9, еп.2, 3 23:00 Пре­мие­ра: „Епи­зо­ди“ – се­риал, с.2, еп.8, 9 00:00 „Ко­ле­ден хит“ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2021 г.), ре­жи­сьор: Крис Ко­тъм, в ро­ли­те: Джон Но­вот­ни, Фри­да Пин­то, Де­би Ма­зар, Ха­на Стийл и др. 02:00 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п/ 03:30 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал /п/ 04:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но шоу /п/

Nova TV

05:20 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу /п/ 06:00 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „На ка­фе“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Нас­ледс­тво“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 „Сво­бод­на да из­би­ра“ (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 „Не ме ос­тавяй“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 „Се­мей­ни вой­ни“ (нов се­зон) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 18:00 „Сдел­ка или не“(пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Кош­ма­ри в кухн­ята“- риа­ли­ти 21:00 „All Inclusive“- се­риал, се­зон 2 22:00 „Ха­вай 5-0“ – се­риал, се­зон 9 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 „Воен­ни прес­тъп­ле­ния: Лос Ан­дже­лис“ – се­риал, се­зон 11 00:30 „Биб­лио­те­ка­ри­те“ – се­риал, се­зон 4 01:20 „Хам­бург: Уча­стък 21“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 16 02:15 „Ти раз­ка­жи, Чер­но мо­ре“ – се­риен филм 03:15 „Нас­ледс­тво“ – се­риен филм /п/ 04:10 „Сво­бод­на да из­би­ра“ – се­риал /п/

Nova Sport

06:30 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол 2023/2024 /n/ 07:00 Ко­вън­три Си­ти – Ми­луол, Фут­бол: Чем­пиън­шип 2023/2024 /n/ 09:00 ПАОК – АЕК, Фут­бол: Су­пер­ли­га на Гър­ция 2023/2024 /n/ 11:00 Ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни Ги­гант­ски сла­лом 1 /n/ 13:00 Ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни, Ги­гант­ски сла­лом 2 /n/ 14:30 Ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни, Сла­лом 1 /n/ 16:30 Ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни, Сла­лом 2 /n/ 18:00 Ал Ри­фа – Ал Нах­да, Фут­бол: Ку­па на АФК 2023/2024, ос­ми­на­фи­нал ди­рек­тно 20:00 Ип­суич Таун – Уест Бро­мич Ал­биън, Фут­бол: Чем­пиън­шип 2023/2024 /n/ 22:00 Бокс: ONE Пе­тъч­на бой­на ве­чер 53, Бой­но съ­би­тие в Бан­кок, Тай­ланд, за­пис 02:00 Еро­ти­чен Те­ле­па­зар

NovaNews

05:10 „Пулс“ – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 05:30 „Шоу­биз­нес“ – пре­да­ва­не /п/ 06:00 „Ев­ро­макс“ – по­ре­ди­ца на DW /п/ 06:30 „Ни­чия земя“ – /п/ 07:30 „Да хва­неш го­ра­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва /п/ 08:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 09:00 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Ев­ро­па в 15 ми­ну­ти“ – пре­да­ва­не /п/ 12:45 „DW Ре­пор­те­рът“ – ре­пор­таж на DW 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – из­бра­но 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 „Ус­ко­ре­ние“ – по­ре­ди­ца на DW 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 „Со­циал­на мре­жа“ – сле­до­бе­ден блок 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:10 „Ни­чия земя“ – /п/ 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:20 „Ре­Ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 „Ни­чия земя“ – /п/ 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 „Биз­не­сът“ – руб­ри­ка 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:20 „Ре­Ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:30 „VOA тех­но­ло­гии“ – док.по­ре­ди­ца на VOA 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:25 „Ре­Ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 01:15 „Ни­чия земя“ /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:25 „Со­циал­на мре­жа“ – /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 03:15 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 03:50 „Ни­чия земя“ – /п/ 04:40 „Дру­го­то ли­це“ – пре­да­ва­не /п/

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *