ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 06:00 Шей­кът на Пет­ра дет­ски тв филм /Сър­бия, 2019г./ 06:15 Бла­гу­ни­те дет­ски филм 07:05 Арт дъ­га дет­ски об­ра­зо­ва­те­лен филм 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка 14:00 Ре­ли­гия­та днес 15:00 Бъл­га­рия от край до край 13 15:30 Биб­лио­те­ка­та 16:00 В име­то на Бог Ръг­би до­ку­мен­та­лен филм /3, пос­лед­на част/ 17:00 Го­во­ри се­га сле­до­бе­ден блок 19:00 Тег­ле­не на жре­бия за УЕ­ФА ЕВ­РО 2024 пряко пре­да­ва­не от Хам­бург 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 На­по­леон тв филм /4 епи­зод/ (12) 22:00 Моят плей­лист 23:00 По све­та и у нас 23:15 Сту­дио Х: Лей­ди Мак­бет иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016г./, ре­жи­сьор Уилям Ол­дройд, в ро­ли­те: Фло­рънс Пю, Коз­мо Джар­виз, Пол Хил­тън и др. (14) 00:45 На­по­леон тв филм /4 епи­зод/п/ (12) 01:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 02:40 Браз­ди /п/ 03:10 Ол­та­ри­те на Бъл­га­рия 03:30 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/ 04:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/

 bTV

05:30 „Круд“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.2, еп.1 06:00 „Круд“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.2, еп.2 06:30 „Смър­фо­ве­те“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.1, еп.1, 2 07:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.1, еп.1 07:30 „Та­зи съ­бо­та и не­деля“ – уи­кенд блок с во­де­щи Бес­те Саб­ри и Ми­тьо Ма­ри­нов 11:00 „Вку­сът на Бъл­га­рия“ – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ма­рия Же­ко­ва 11:30 „Све­тът на здра­ве­то“ – здрав­но пре­да­ва­не с во­де­ща д-р Не­деля Що­но­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Джоуи и Ела“ – фен­тъ­зи, се­меен, ко­ме­дия (САЩ, Фран­ция, 2021 г.), ре­жи­сьор: Сти­вън Ши­мек, в ро­ли­те: Аш­тън Лий, Брит Алън, Аш­тин Нгуен, Брукс Ра­йън, Дже­ни­фър Ми­шел и др. 14:30 „Бри­га­да Нов дом“ – со­циа­лен проект с во­де­ща Ма­рия Сил­вес­тър /п./ 16:00 „Тър­си се…“ – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 17:00 „Жи­во­тът по дей­стви­те­лен слу­чай“ – ток­шоу с во­де­ща Але­ксан­дра Сър­ча­джие­ва 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 „MasterChef“ – ку­ли­нар­но шоу, с.8 (ФИ­НАЛ) 22:00 МЕ­ГА ХИТ: „Си­ка­рио“ – кри­ми­на­лен, мис­тъ­ри, дра­ма (САЩ, 2015 г.), ре­жи­сьор: Де­ни Вил­ньов, в ро­ли­те: Еми­ли Блънт, Бе­ни­сио Дел То­ро, Джош Бро­лин, Джеф­ри До­но­ван, Раул Тру­хи­йо, Джон Бър­нтол, Да­ниел Ка­люя, Мак­си­ми­лиа­но Ер­нан­дес и др. [16+] 00:30 „Ка­то на ки­но“ – пре­да­ва­не за ки­но 00:40 „Фа­во­ри­тът“ – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2002 г.), ре­жи­сьор: Уол­тър Хил, в ро­ли­те: Уес­ли Снайпс, Винг Реймс, Пи­тър Фолк, Май­къл Ру­кър, Джон Си­да, Уес Стъ­ди, Джо Д’Ан­дже­рио и др. 02:40 „Вку­сът на Бъл­га­рия“ – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ма­рия Же­ко­ва /п./ 03:10 „Жи­во­тът по дей­стви­те­лен слу­чай“ – ток­шоу с во­де­ща Але­ксан­дра Сър­ча­джие­ва /п./ 04:45 „COOLt“ – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­де­ща На­та­ли Три­фо­но­ва /п./

bTV Action

 05:15 „Ели­тен от­ряд“ – се­риал /п./ 06:00 „Прик­лю­че­ния­та на Ко­та­ра­ка в чиз­ми“ – ани­ма­цио­нен се­риал /п./ 07:00 „Прик­лю­че­ния­та на Ко­та­ра­ка в чиз­ми“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.3, еп.13, 14 08:00 „Връз­ка с от­въд­но­то“ – се­риал, еп.1-3 11:00 „Джу­ра­сик парк III“ – прик­лю­чен­ски, три­лър, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2001 г.), ре­жи­сьор: Джо Джон­стън, в ро­ли­те: Сам Нийл, Уилям Мей­си, Теа Лео­ни, Але­сан­дро Ни­во­ла, Тре­вър Мор­ган, Ло­ра Дърн и др. 12:45 „Ог­не­ният пръс­тен: Ре­во­лю­ция“ – ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2018 г.), ре­жи­сьор: Сти­вън Де­Найт, в ро­ли­те: Джон Бо­йе­га, Скот Ис­тууд, Кей­ли Спей­ни, Чар­ли Дей, Джин Тян, Ад­рия Ар­хо­на, Рин­ко Ки­ку­чи, Ма­ке­ню и др. 15:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов /п./ 17:00 Пре­мие­ра: „Не­ве­роя­тна­та пла­не­та Земя“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с.2, еп.4 17:30 „Да Знаеш Как“ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не 18:00 „В ди­ва­та пус­тош с Беър Грилс“ – прик­лю­чен­ско риа­ли­ти, с.2, еп.7 19:00 „4×4“ – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.4, еп.11 19:30 „Ту­нинг“ – ав­то­мо­бил­но шоу, еп.1 20:00 „Нин­джа“ – ек­шън, кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2009 г.), ре­жи­сьор: Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те: Скот Ад­кинс, Цу­йо­ши Иха­ра, Хи­джии Ми­ка, Тод Джен­сън, Ва­лен­тин Га­нев, Ата­нас Среб­рев, Ни­ко­лай Со­ти­ров и др. 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: „Нин­джа 2: Пътят на от­мъ­ще­ние­то“ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Тай­ланд, САЩ, 2013 г.), ре­жи­сьор: Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те: Скот Ад­кинс, Кейн Ко­су­ги, Сюн Су­га­та, Ви­тая Пан­срин­гарм и др. 00:00 „Вън от пещ­та“ – кри­ми­на­лен, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2013 г.), ре­жи­сьор: Скот Ку­пър, в ро­ли­те: Крис­чън Бейл, Кей­си Аф­лек, Зоуи Сал­да­на, Уди Ха­рел­сън, Сам Ше­пърд, Уи­лем Де­фо, Фо­рест Уи­та­кър и др. 02:15 „Пси­хо тийн“ – три­лър (САЩ, 2022 г.), ре­жи­сьор: Май­къл Фей­фър, в ро­ли­те: Бей­ли Бас, Кър­тни Ло­рън Къ­мингс, Кейт Ор­си­ни, Джу­лия Ден­тън, Ка­си­ди Сло­тър, Кейд Гас, Сид Ноел и др. 04:00 „В ди­ва­та пус­тош с Беър Грилс“ – прик­лю­чен­ско риа­ли­ти /п./ 04:45 „Не­ве­роя­тна­та пла­не­та Земя“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п./

bTV Comedy

 05:00 „Ко­ре­ни“ – се­риал /п./ 06:00 „Ко­ре­ни“ – се­риал, с.1, еп.8, 9 07:00 „Съ­ни Бийч“ – се­риал 08:00 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал, с.5, еп.1-4 10:00 „Мас­ка­та“ – фен­тъ­зи, ко­ме­дия (САЩ, 1994 г.), ре­жи­сьор: Чарлз Ръ­сел, в ро­ли­те: Джим Ке­ри, Ка­ме­рън Диас, Пи­тър Ри­гърт, Пи­тър Грийн, Ей­ми Яс­бек и др. 12:00 „Mamma Mia! От­но­во заед­но“ – ко­ме­дия, му­зи­ка­лен, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2018 г.), ре­жи­сьор: Ол Пар­кър, в ро­ли­те: Ама­нда Сай­фред, Пиърс Брос­нан, Ме­рил Стрийп, Ко­лин Фърт, Ли­ли Джеймс, Джу­ли Уол­търс, Крис­тин Ба­ран­ски, До­ми­ник Ку­пър, Сте­лан Скар­сгард, Дже­ре­ми Ър­вайн, Шер и др. 14:00 „Прия­те­ли“ – се­риал /п./ 15:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал /п./ 17:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал /п./ 20:30 „Ос­тин Пауърс 2: Шпио­ни­нът лю­бов­ник“ – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1999 г.), ре­жи­сьор: Джей Роуч, в ро­ли­те: Майк Ма­йърс, Хе­дър Греъм, Май­къл Йорк, Ро­бърт Ваг­нер, Роб Лоу, Сет Грийн, Ме­лин­да Стър­линг, Верн Тро­йър, Ели­за­бет Хър­ли, Джиа Ка­ри­дес и др. 22:30 „Съ­ни Бийч“ – се­риал, с.1, еп.9 23:30 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ – ве­чер­но ток­шоу /п./ 00:30 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал /п./ 01:00 „Уин­дзо­ри­те“ – се­риал /п./ 02:00 „Ко­ре­ни“ – се­риал /п./ 03:00 „Съ­ни Бийч“ – се­риал /п./ 04:00 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал /п./

 Nova TV

05:15 „Сво­бод­на да из­би­ра“ – се­риал /п/ 06:30 „Коб­ра 11: Оба­ди се!“ – се­риал, се­зон 17 07:30 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не 11:00 „Съ­де­бен спор“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 „Макс“ – с уч. на То­мас Хей­дън Чърч, Ло­рън Греъм, Ро­би Амел и др. 15:10 „Тат­ко­ва гра­ди­на“ – с уч. на Еди Мър­фи, Стив Зан, Ан­дже­ли­ка Хюс­тън и др. 17:00 „Съд­би на кръс­то­път“ – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 „All Inclusive“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 5 21:00 „Ка­ра­те кид“ – с уч. на Дже­ки Чан, Джей­дън Смит, Та­ра­джи Пен­да Хен­сън и др. 23:50 „13 ча­са: Тай­ни­те вой­ни­ци на Бен­га­зи“ – с уч. на Джон Кра­син­ски, Паб­ло Шрай­бър, Джеймс Бадж Дейл и др. 02:15 „До­ка­то све­тът съ­ну­ва“ – с уч. на Кел­си Гра­мър, Джак­сън Уайт, Уилям Фих­тнър и др. 03:50 „Коб­ра 11: Оба­ди се!“ – се­риал, се­зон 17 /п/ 04:40 „Сват­бен марш: За­пе­ча­та­но с це­лув­ка“ – с уч. на Джак Уаг­нър, Джоу­зи Би­се, Кей­тлин Страй­кър и др. /п/

 Nova Sport

 10:00 Шал­ке 04 – Ос­наб­рюк Фут­бол: Вто­ра Бун­дес­ли­га 2023/2024 /n/ 12:00 Йорк Си­ти – Уи­гън Ат­ле­тик Фут­бол: ФА Къп 2023/2024 /n/ 14:00 Сту­дио „ФА Къп“ ди­рек­тно 14:30 Ал­фре­тън Таун – Уол­сол Фут­бол: ФА Къп 2023/2024 ди­рек­тно 16:25 Сту­дио „Вис­ша ли­га“ ди­рек­тно 17:00 Брен­тфорд – Лу­тън Таун Фут­бол: Вис­ша ли­га 2023/2024 ди­рек­тно 19:00 Ку­па на Аз­иат­ска­та фут­бол­на кон­фе­де­ра­ция: Об­зор пре­да­ва­не за аз­иат­ски фут­бол 2023/2024 /n/ 19:30 Щут­гарт – Вер­дер Бре­мен Фут­бол: Бун­дес­ли­га 2023/2024 ди­рек­тно 21:30 Маг­де­бург – Кай­зер­слау­терн Фут­бол: Вто­ра Бун­дес­ли­га 2023/2024 ди­рек­тно 23:30 Рб Лай­пциг – Хай­ден­хайм Фут­бол: Бун­дес­ли­га 2023/2024 за­пис 01:30 Ал На­сър – Пер­се­по­лис Фут­бол: Шам­пион­ска ли­га на Азия 2023/2024 /n/ 03:30 Еро­ти­чен Те­ле­па­зар

 NovaNews

 05:10 „Дру­го­то ли­це“ – пре­да­ва­не /п/ 05:35 „Дру­го­то ли­це“ – пре­да­ва­не /п/ 06:00 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 06:30 „Ни­чия земя“ -пре­да­ва­не /п/ 07:30 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не 11:00 „Пулс“ – здрав­но пре­да­ва­не 11:30 „Да хва­неш го­ра­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 „Биз­не­сът“ – руб­ри­ка 13:30 „Ев­ро­макс“ – пре­да­ва­не 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 „Ре­Ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 „Има­ло ед­но вре­ме в Лон­дон­град“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 16:00 „Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов“ – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не /п/ 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:45 Те­ма­та на NOVA /п/ 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:30 „Раз­ка­зи­те на хи­жаря“ – док.по­ре­ди­ца 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:20 „Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов“ – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/ 01:30 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не /п/ 02:20 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не /п/

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *