ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 ДЕКЕМВРИ

БНТ

 05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:00 Из­гу­бе­но­то де­те дет­ски тв филм /Япо­ния, 2019г./ 06:15 Бла­гу­ни­те дет­ски филм 06:40 Се­мей­ство дет­ска иг­рал­на но­ве­ла /Бъл­га­рия, 1977г./, ре­жи­сьор Катя Мо­нин­ска 07:15 До­мът на вяра­та Гор­но­во­ден­ски ма­нас­тир „Све­ти Све­та Ки­рик и Юли­та“ /2 част/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо 12:00 По све­та и у нас 12:30 Аре­на спорт 13:15 За­ла на сла­ва­та: Кра­си­мир Ду­нев /1 част/ 13:30 Пръс­те­нът на ни­бе­лун­га – За­ле­зът на бо­го­ве­те /1 част/ тет­ра­ло­гия от Ри­хард Ваг­нер, спек­та­къл на Со­фий­ска­та опе­ра и ба­лет 15:40 Бъл­гар­ски ар­хи­тек­тур­ни наг­ра­ди 2023 це­ре­мо­ния по връч­ва­не­то 16:25 Кра­син до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2020г./, ре­жи­сьор Ди­ми­тър Еле­нов 17:00 То­ва го знам дет­ско куиз шоу 18:00 Има­те сре­ща с … Диа­на Лю­бе­но­ва лай­фстайл ток шоу 18:45 Спорт ТО­ТО 19:00 С БНТ за­ви­на­ги 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 БГ ки­но­ве­чер: Гнев­но пъ­ту­ва­не /95 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Ни­ко­ла Ко­ра­бов, ре­жи­сьор/ иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1971г./, ре­жи­сьор Ни­ко­ла Ко­ра­бов, в ро­ли­те: Йо­сиф Сър­ча­джиев, До­ро­тея Тон­че­ва, Се­ве­ри­на Те­не­ва, Геор­ги Ка­лоя­нчев и др. 22:35 По све­та и у нас 22:50 Арт де­тек­тив руб­ри­ка за лай­фстайл и из­кус­тво 23:05 Мау­ро Си­гу­ра квар­тет /Ита­лия/ Бан­ско джаз фес­ти­вал – 2023г. 00:00 Сту­дио Х: Лей­ди Мак­бет иг­ра­лен филм /п/ (14) 01:25 Биб­лио­те­ка­та /п/ 01:55 От­бли­зо /п/ 02:55 Ол­та­ри­те на Бъл­га­рия 03:10 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/ 03:40 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:40 Ре­ли­гия­та днес /п/

bTV

05:35 „Мис­тър Пи­бо­ди и Шър­ман“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.1, еп.14 06:00 „Круд“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.2, еп.3 06:30 „Смър­фо­ве­те“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.1, еп.3, 4 07:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.1, еп.2 07:30 „Та­зи съ­бо­та и не­деля“ – уи­кенд блок с во­де­щи Бес­те Саб­ри и Ми­тьо Ма­ри­нов 11:00 „Не­поз­на­ти­ТЕ“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Геор­ги То­шев 11:30 „Све­тът на здра­ве­то“ – здрав­но пре­да­ва­не с во­де­ща д-р Не­деля Що­но­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Голям тлъст лъ­жец“ – ко­ме­дия (САЩ, 2002 г.), ре­жи­сьор: Шон Ле­ви, в ро­ли­те: Ама­нда Дет­мър, Ама­нда Байнс, Пол Джиа­ма­ти, Фран­ки Му­ниц и др. 14:30 „Без ба­гаж“ – до­ку­мен­тал­на тра­въл по­ре­ди­ца с ав­тор Бил­яна Трая­но­ва 15:00 „COOLt“ – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­де­ща На­та­ли Три­фо­но­ва 16:00 „bTV раз­каз­ва“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с ав­тор Ра­диа­на Бо­жи­ко­ва 16:30 „120 ми­ну­ти“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:40 „За­що, гос­по­дин ми­нис­тър?“ – ак­туал­но пре­да­ва­не с во­де­ща Же­ни Мар­че­ва 20:00 „Гла­сът на Бъл­га­рия“ – му­зи­кал­но шоу, с.10 22:00 „Да оби­чаш Паб­ло“ – биог­ра­фи­чен, дра­ма, роан­ти­чен, кри­ми­на­лен (Ис­па­ния, Бъл­га­рия, 2017 г.), ре­жи­сьор: Фер­нан­до Леон де Ара­ноа, в ро­ли­те: Пе­не­ло­пе Крус, Ха­виер Бар­дем, Пи­тър Сар­сгард, Ли­лиан Блан­кен­шип, Ос­кар Хай­на­да, Ми­хаил Стоя­нов и др. [16+] 00:30 „Ка­то на ки­но“ – пре­да­ва­не за ки­но 00:40 „Фа­во­ри­тът 2“ – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2006 г.), ре­жи­сьор: Ай­зък Фло­рен­тийн, в ро­ли­те: Май­къл Джей Уайт, Скот Ад­кинс, Бен Крос, Кен Лър­нър, Ивай­ло Ге­рас­ков, Ва­лен­тин Га­нев, Ата­нас Среб­рев, Ве­ли­зар Би­нев и др. 02:50 „bTV раз­каз­ва“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с ав­тор Ра­диа­на Бо­жи­ко­ва /п./ 03:20 „120 ми­ну­ти“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов /п./

bTV Action

05:15 „Връз­ка с от­въд­но­то“ – се­риал /п./ 06:00 „Прик­лю­че­ния­та на Ко­та­ра­ка в чиз­ми“ – ани­ма­цио­нен се­риал /п./ 07:00 „Прик­лю­че­ния­та на Ко­та­ра­ка в чиз­ми“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.3, еп.15, 16 08:00 „Връз­ка с от­въд­но­то“ – се­риал /п./ 09:00 „Връз­ка с от­въд­но­то“ – се­риал, еп.4, 5 11:00 „Вън от пещ­та“ – кри­ми­на­лен, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2013 г.), ре­жи­сьор: Скот Ку­пър, в ро­ли­те: Крис­чън Бейл, Кей­си Аф­лек, Зоуи Сал­да­на, Уди Ха­рел­сън, Сам Ше­пърд, Уи­лем Де­фо, Фо­рест Уи­та­кър и др. 13:15 „Джу­ра­сик парк III“ – прик­лю­чен­ски, три­лър, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2001 г.), ре­жи­сьор: Джо Джон­стън, в ро­ли­те: Сам Нийл, Уилям Мей­си, Теа Лео­ни, Але­сан­дро Ни­во­ла, Тре­вър Мор­ган, Ло­ра Дърн и др. 15:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов /п./ 17:00 Пре­мие­ра: „Не­ве­роя­тна­та пла­не­та Земя“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с.2, еп.5 17:30 „Да Знаеш Как“ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не 18:00 „В ди­ва­та пус­тош с Беър Грилс“ – прик­лю­чен­ско риа­ли­ти, с.2, еп.8 19:00 „Ту­нинг“ – ав­то­мо­бил­но шоу, еп.2, 3 20:00 „Нин­джа 2: Пътят на от­мъ­ще­ние­то“ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Тай­ланд, САЩ, 2013 г.), ре­жи­сьор: Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те: Скот Ад­кинс, Кейн Ко­су­ги, Сюн Су­га­та, Ви­тая Пан­срин­гарм и др. 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: „Точ­ка на пре­си­ча­не“ – ро­ман­ти­чен, дра­ма (САЩ, 1994 г.), ре­жи­сьор: Марк Рай­дъл, в ро­ли­те: Ри­чард Гиър, Мар­тин Лан­дау, Ло­ли­та Да­ви­до­вич, Ша­рън Стоун и др. 00:00 „Прокл­ятие­то на пла­че­ща­та же­на“ – хо­рър, пси­хот­ри­лър (САЩ, 2019 г.), ре­жи­сьор: Май­къл Чейвс, в ро­ли­те: Лин­да Кар­де­ли­ни, Пат­ри­сия Ве­лас­кес, Рей­мънд Крус, Шон Пат­рик То­мас, Мад­лин Мак­гроу и др. [16+] 02:00 „В мре­жа­та на уб­ие­ца“ – три­лър (САЩ, 2021 г.), ре­жи­сьор: Де­миан Ро­май, в ро­ли­те: Ре­не Аш­тън, Ро­бин Ф. Бей­кър, Ник Бе­нас, Еми­ли Бринкс, Ан­дже­лик Чейс, Ми­ли Фи­ге­рео, Марк Хер­ман, Крис­ти­на Ну­ньес и др. 03:45 „В ди­ва­та пус­тош с Беър Грилс“ – прик­лю­чен­ско риа­ли­ти /п./ 04:30 „Връз­ка с от­въд­но­то“ – се­риал /п./

bTV Comedy

05:00 „Ко­ре­ни“ – се­риал /п./ 06:00 „Ко­ре­ни“ – се­риал, с.1, еп.10, 11 07:00 „Съ­ни Бийч“ – се­риал 08:00 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал, с.5, еп.5-8 10:00 „Ос­тин Пауърс 2: Шпио­ни­нът лю­бов­ник“ – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1999 г.), ре­жи­сьор: Джей Роуч, в ро­ли­те: Майк Ма­йърс, Хе­дър Греъм, Май­къл Йорк, Ро­бърт Ваг­нер, Роб Лоу, Сет Грийн, Ме­лин­да Стър­линг, Верн Тро­йър, Ели­за­бет Хър­ли, Джиа Ка­ри­дес и др. 12:00 „Пер­фек­тен мъж“ – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2005 г.), ре­жи­сьор: Марк Рос­ман, в ро­ли­те: Хи­ла­ри Дъф, Хе­дър Лок­лиър, Ария Уо­лас, Крис Нот, Майк О’­Ма­ли и др. 14:00 „Прия­те­ли“ – се­риал /п./ 15:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал /п./ 17:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал /п./ 20:30 „Мас­ка­та“ – фен­тъ­зи, ко­ме­дия (САЩ, 1994 г.), ре­жи­сьор: Чарлз Ръ­сел, в ро­ли­те: Джим Ке­ри, Ка­ме­рън Диас, Пи­тър Ри­гърт, Пи­тър Грийн, Ей­ми Яс­бек и др. 22:30 „Съ­ни Бийч“ – се­риал, с.1, еп.10 23:30 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал /п./ 01:00 „Уин­дзо­ри­те“ – се­риал /п./ 02:00 „Ко­ре­ни“ – се­риал /п./ 03:00 „Съ­ни Бийч“ – се­риал /п./ 04:00 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал /п./

Nova TV

06:00 „Ико­нос­тас“ 06:30 „Коб­ра 11: Оба­ди се!“ – се­риал, се­зон 17 07:30 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не 11:00 „Съ­де­бен спор“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Ко­ле­да в пла­ни­на­та“ – с уч. на Ме­ган Хил­ти, Мар­къс Рос­нър, Те­рил Ро­тъ­ри и др. 14:15 „Ко­ле­да под звез­ди­те“ (пре­мие­ра) – с уч. на Лиан Раймс, Тай­лър Хайнс, Гуи­нит Уолш и др. 16:00 „Да хва­неш го­ра­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва 16:30 „На фо­кус с Ло­ра Кру­мо­ва“ – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:40 На фо­кус след но­ви­ни­те 20:00 „С Рач­ков всич­ко е въз­мож­но“ (пре­мие­ра) – ко­ме­дий­но шоу, се­зон 2, фи­нал 22:00 „355“ (пре­мие­ра) – с уч. на Дже­си­ка Час­тейн, Пе­не­ло­пе Круз, Ма­рион Ко­тияр и др. 00:30 „Ак­сел“ – с уч. на Алекс Нюс­те­дър, Бе­ки Джи, Алекс Мак­ни­кол и др. 02:10 „Ко­ле­да под звез­ди­те“ – с уч. на Лиан Раймс, Тай­лър Хайнс, Гуи­нит Уолш и др. /п/ 03:50 „Съд­би на кръс­то­път“ – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 04:40 „Коб­ра 11: Оба­ди се!“ – се­риал, се­зон 17 /п/

 Nova Sport

10:00 Йорк Си­ти – Уи­гън Ат­ле­тик Фут­бол: ФА Къп 2023/2024 /n/ 12:00 Ал­фре­тън Таун – Уол­сол Фут­бол: ФА Къп 2023/2024 /n/ 14:00 Льо Авър – Па­ри Сен Жер­мен Фут­бол: Ли­га 1 на Фран­ция 2023/2024 ди­рек­тно 16:00 Чел­си – Брай­тън & Хоув Ал­биън Фут­бол: Вис­ша ли­га 2023/2024 ди­рек­тно 18:05 Лил – Метц Фут­бол: Ли­га 1 на Фран­ция 2023/2024 ди­рек­тно 20:00 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол 2023/2024 20:30 ФА Къп: Не­пъ­лен об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол 2023/2024 21:00 Но­ви­ни 21:05 Ис­тли – Ре­динг Фут­бол: ФА Къп 2023/2024 за­пис 23:00 Щут­гарт – Вер­дер Бре­мен Фут­бол: Бун­дес­ли­га 2023/2024 /n/ 01:00 Маг­де­бург – Кай­зер­слау­терн Фут­бол: Вто­ра Бун­дес­ли­га 2023/2024 /n/ 03:00 Еро­ти­чен Те­ле­па­зар

NovaNews

 05:10 „Пулс“ – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 05:35 „В доб­ра фор­ма“ – док.по­ре­ди­ца на DW 06:00 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 06:30 „Ни­чия земя“ -пре­да­ва­не /п/ 07:30 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не 11:00 „Пулс“ – здрав­но пре­да­ва­не 11:30 „Раз­ка­зи­те на хи­жаря“ – док.по­ре­ди­ца /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Има­ло ед­но вре­ме в Лон­дон­град“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 „Биз­не­сът“ – руб­ри­ка 13:30 „Проект Бъ­де­ще“ – док.по­ре­ди­ца на DW 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 „Ре­Ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 „Че­люс­ти“ с Диа­на Най­де­но­ва – /п/ 16:00 „Ев­ро­па в 15 ми­ну­ти“ – пре­да­ва­не 16:15 „DW Ре­пор­тер“ – ре­пор­таж на DW 16:30 „На фо­кус с Ло­ра Кру­мо­ва“ – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не /п/ 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:45 „На фо­кус с Ло­ра Кру­мо­ва“ – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/ 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:25 „Ис­то­рии от све­та“ – док.по­ре­ди­ца на DW 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:40 „На фо­кус“ с Ло­ра Кру­мо­ва – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/ 01:30 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не /п/ 02:20 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не /п/

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *