ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 МАЙ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:55 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Ту­ри­зъм.бг ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 По-голям от жи­во­та иг­ра­лен филм /САЩ, 1996г./, ре­жи­сьор Хауърд Фран­клин, в ро­ли­те: Бил Мъ­ри, Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, Дже­ре­ми Пи­вън и др. 16:40 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Сър Ел­тън Джон, Ро­би Уилямс, Сти­вън Фрай, Ке­ри Мъ­ли­ган, му­зи­ка Пинк/п/ (12) 17:30 Джинс Ро­дът на Те­ди Мос­ков 18:00 Из­вън иг­ра­та раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 19:00 Па­па Фран­циск чрез не­го­ви­те сло­ва до­ку­мен­та­лен филм /Ва­ти­кан, 2018г./ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Още ед­на го­ди­на иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010г./, ре­жи­сьор Майк Лий, в ро­ли­те: Джим Броуд­бент, Лес­ли Ман­вил, Рут Шийн, Име­лда Стоун­тън и др. 22:55 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:10 Сту­дио “Х”: Не уби­вай тв филм /19 и 20 епи­зод/(12) 00:55 Мо­но­но­ке ани­ма­цио­нен филм (16) 01:45 По-голям от жи­во­та иг­ра­лен филм /п/ 03:30 Мал­ки ис­то­рии /п/ 04:30 Браз­ди /п/

bTV

06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.25, 26 (пос­ле­ден) 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.5, еп.15, 16 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с. 3 13:00 “Ра­дос­тен шум” – му­зи­ка­лен, ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Тод Граф, в ро­ли­те: Куин Ла­ти­фа, До­ли Пар­тън, Ки­ки Пал­мър, Крис Крис­то­фер­сън, Дже­ре­ми Джор­дан, Дек­стър Дар­дън, Кор­тни Ванс и др. 15:30 “Ала­ми­нут: Доб­ре дош­ли в Бъл­га­рия” – скеч шоу 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Ме­га­хит: “Год­зи­ла” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, Япо­ния, 2014), ре­жи­сьор Га­рет Ед­уардс, в ро­ли­те: Eрън Тей­лър-Джон­сън, Ели­за­бет Ол­сън, Бра­йън Кран­стън, Кен Уа­та­на­бе, Жю­лиет Би­нош, Са­ли Хо­кинс, Дей­вид Стра­теърн и др. 23:00 Ме­га­хит: “Бат­ман в на­ча­ло­то” – прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2005), ре­жи­сьор Крис­то­фър Но­лан, в ро­ли­те: Крис­чън Бейл, Май­къл Кейн, Кен Уа­та­на­бе, Лиъм Ний­сън, Кей­ти Холмс, Га­ри Ол­дман, Ки­лиън Мър­фи, Том Уи­ли­кин­сън, Рут­гер Хауер, Мор­ган Фрий­ман и др. 01:10 “Транс” – кри­ми­на­лен, пси­хот­ри­лър, дра­ма (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Фран­ция, 2013), ре­жи­сьор Да­ни Бойл, в ро­ли­те: Джеймс Ма­ка­вой, Ро­са­рио Доу­сън, Вен­сан Ка­сел, Да­ни Са­па­ни, Мат Крос, Уа­хаб Шейх и др. 03:10 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал, с.5, еп.16 03:40 “Мар­ма­лад” /п./

bTV Action

05:15 “Под наб­лю­де­ние” /п./ – се­риал 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” /п./ – се­риал, еп.22, 23 07:00 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп.24, 25 08:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп.16 – 18 11:00 Ван Хел­синг 13:30 “Мат­ри­ца­та: Пре­за­реж­да­не” /п./ – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, Ав­стра­лия, 2003), ре­жи­сьо­ри Ан­ди Уа­чов­ски и Ла­ри Уа­чов­ски, в ро­ли­те: Киа­ну Рийвс, Ло­рънс Фиш­бърн, Ка­ри-Ан Мос, Хю­го Уи­винг, Мо­ни­ка Бе­лу­чи, Рей Ан­тъ­ни и др. 16:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.10 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п./ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.16 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн, еп.4 18:00 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.6 еп.11, 12 19:00 “Так­си в Ню Йорк” /п./ – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, Фран­ция, 2004), ре­жи­сьор Тим Сто­ри, в ро­ли­те: Куин Ла­ти­фа, Джи­ми Фа­лън, Жи­зел Бюн­дхен, Дже­ни­фър Ес­по­зи­то и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Ек­шън уи­кенд: “Кау­бои и из­вън­зем­ни” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър, уес­търн (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Джон Фав­ро, в ро­ли­те: Да­ниел Крейг, Ха­ри­сън Форд, Оли­вия Уайлд, Клан­си Браун, Пол Дей­но, Сам Ро­куел и др. 00:15 “Мат­ри­ца­та: Пре­за­реж­да­не” /п./ – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, Ав­стра­лия, 2003), ре­жи­сьо­ри Ан­ди Уа­чов­ски и Ла­ри Уа­чов­ски, в ро­ли­те: Киа­ну Рийвс, Ло­рънс Фиш­бърн, Ка­ри-Ан Мос, Хю­го Уи­винг, Мо­ни­ка Бе­лу­чи, Рей Ан­тъ­ни и др. 02:30 “Мър­тва точ­ка” /п./ – се­риал 04:00 “Стре­ле­цът” /п./ – ек­шън, кри­ми­на­лен, пси­хот­ри­лър (Ис­па­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2015), ре­жи­сьор Пиер Мо­рел, в ро­ли­те: Шон Пен, Ид­рис Ел­ба, Джаз­мин Трин­ка, Ха­виер Бар­дем, Рей Уин­стън, Марк Рай­лънс и др. [14+]

bTV Comedy

05:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” /п./ – се­риал 06:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.4 еп.7, 8 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.7 еп.12, 13 08:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 10:00 Ко­ме­ди уи­кенд: “Ре­во­лю­ция Х” – му­зи­ка­лен, ко­ме­дия, ек­шън, кри­ми­на­лен (Бъл­га­рия, 2018), ре­жи­сьор Ди­ми­тър Го­чев, в ро­ли­те: Ге­ри-Ни­кол, Иван Иванoв, Мо­на Го­че­ва, Диа­на Кос­то­ва, Иван Ти­шев, Да­ниел Ан­ге­лов, Але­ксан­дър Са­но, Геор­ги Ка­ду­рин, Дил­яна По­по­ва и др. 12:00 Ко­ме­ди уи­кенд: “Ла­пич­ки” – фен­тъ­зи, се­меен, прик­лю­чен­ски (Ав­стра­лия, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 1997), ре­жи­сьор Карл Зуи­ки, в ро­ли­те: Би­ли Ко­нъ­ли (глас), Ней­тън Ка­ва­ле­ри, Еми­ли Фран­соа, Хийт Ле­джър и др. 14:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.13 еп.9 15:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 15:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 17:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 Ко­ме­ди уи­кенд: “Сам вкъ­щи” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 1990), ре­жи­сьор Крис Къ­лъм­бъс, в ро­ли­те: Ма­ко­ли Къл­кин, Джо Пе­ши, Да­ниел Стърн, Джон Хърд, Ро­бъртс Бло­съм, Кат­рин О`Ха­ра и др. 22:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал, с.13 еп.9 23:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 00:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п./ – се­риал 01:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./ – се­риал 02:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” /п./ – се­риал 03:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./ – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал, с.13 еп.9

 Nova TV

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Въз­душ­ният Бъд: Шам­пион­ска ли­га” – с уч. на Ке­вин Зе­гърс, Мар­тин Фе­ре­ро, Дейл Мид­киф, Кей­тлин Уакс и др. 14:30 “Под не­бе­то на Тос­ка­на” – с уч. на Даян Лейн, Раул Бо­ва, Сан­дра О, Лин­дси Дън­кан и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Иг­ра по план”- с уч. на Дуейн Джон­сън, Ки­ра Се­джуик, Ма­ди­сън Пе­тис, Ро­зе­лин Сан­чес, Мо­рис Чес­тнът, Браян Уайт и др. 22:20 “Го­ре­ща гон­ка” – с уч. на Рийз Уи­дър­спуун, Со­фия Вер­га­ра, Майк Бър­биг­лия, Май­къл Моус­ли, Джон Ка­ръл Линч, Ро­бърт Ка­зин­ски, Ма­тю дел Нег­ро и др. 00:15 “Кралс­тво­то” – с уч. на Джей­ми Фокс, Крис Ку­пър, Дже­ни­фър Гар­нър, Джей­сън Бей­тман, Ри­чард Джен­кинс, Дже­ръ­ми Пи­вън, Кайл Чан­длър и др. 02:30 “Мис­те­рии на Ау­ро­ра Тий­гар­дън: Ули­ки­те” – с уч. на Кан­дис Ка­ме­рън Бър, Лек­са Дойг, Ма­ри­лу Хе­нър, Брус Доу­сън и др. /п/ 04:40 “Въз­душ­ният Бъд: Шам­пион­ска ли­га” – с уч. на Ке­вин Зе­гърс, Мар­тин Фе­ре­ро, Дейл Мид­киф, Кей­тлин Уакс и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Страс­бург – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Мон­пе­лие – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Мур­сия – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 20:30 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 21:00 Фут­бол: Гин­гам – Каен, мач от френ­ска­та ли­га 1, ди­рек­тно 22:55 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 23:15 Бас­кет­бол: Бур­гос – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, за­пис 00:45 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 18-и епи­зод /п/ 01:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 08:30 “Дру­го­то ли­це” /п/ 09:00 “Со­циал­на мре­жа ” – из­бра­но 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу -из­бра­но 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:45 “Бук­мей­кър – ана­ли­зи и ко­мен­та­ри” 12:00 Топ шоп 12:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 12:30 “Хо­ли­вуд” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *