ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 6 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:10 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 05:55 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва и Си­меон Ива­нов 09:20 100% буд­ни – сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 11:00 Кул­ту­ра.БГ – пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич 12:00 По све­та и у нас 12:25 Но­ви­ни на тур­ски език 12:35 Мал­ки ис­то­рии 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли – за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Бу-Бум – дъл­гият път към до­ма – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Рош­ко – ани­ма­цио­нен филм 14:50 Де­тек­тив­ска аге­нция „Ла­се и Мая“ – тв филм /12, пос­ле­ден епи­зод/ 15:20 Звез­ден прах тв филм /12 епи­зод/ 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът и ние 16:55 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли – за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 БНТ пред­ставя Хо­ро­то вът­ре в мен /филм за Ни­ко­лай Хай­тов/п/ 22:00 Лю­бов в око­ви 2 – тв филм /9 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас 23:25 Под прик­ри­тие 4 – тв филм /9 епи­зод/ (16) 00:20 Све­тът и ние /п/ 00:45 100% буд­ни – сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев /п/ 02:20 Кул­ту­ра.БГ – пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич /п/ 03:20 Де­тек­тив­ска аге­нция „Ла­се и Мая“ – тв филм /12, пос­ле­ден епи­зод/п/ 03:50 Звез­ден прах – тв филм /12 епи­зод/п/ 04:10 Ол­та­ри­те на Бъл­га­рия 04:25 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/

bTV

05:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва /п./ 06:00 „Та­зи сут­рин“ – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Ма­рия Цън­ца­ро­ва 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Пе­тър До­чев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но шоу /п./ 13:30 „Мре­жа от лъ­жи“ – се­риал, с.1, еп.40, 41 15:30 „Док­тор Чу­до“ – се­риал, с.2, еп.20 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Фер­ма­та: Ниш­ка­та на жи­во­та“ – риа­ли­ти, с.9 22:00 Пре­мие­ра: „Опа­сно из­ку­ше­ние“ – се­риал, с.6, еп.69 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 „В ръ­ка­ви­ци­те на Пу­ле­ви“ – спор­тна по­ре­ди­ца 00:00 „Сто­ли­ча­ни в по­ве­че“ – се­риал, с.13, еп.5 01:00 „Ка­то на ки­но“ – пре­да­ва­не за ки­но 01:10 „Кос­тю­ма­ри“ – се­риал, с.9, еп.10 (пос­ле­ден) 02:10 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:50 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Пе­тър До­чев /п./ 04:45 „Без ба­гаж“ – до­ку­мен­тал­на тра­въл по­ре­ди­ца с ав­тор Бил­яна Трая­но­ва /п./ 

bTV Action

05:00 „Ели­тен от­ряд“ – се­риал /п./ 06:00 „Прик­лю­че­ния­та на Ко­та­ра­ка в чиз­ми“ – ани­ма­цио­нен се­риал /п./ 07:00 „Прик­лю­че­ния­та на Ко­та­ра­ка в чиз­ми“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.3, еп.21, 22 08:00 „Ели­тен от­ряд“ – се­риал /п./ 09:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал /п./ 10:00 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал /п./ 11:00 „Ра­зоб­ли­ча­ва­не“ – се­риал /п./ 12:00 „Спен­сър“ – се­риал /п./ 13:00 „Нин­джа 2: Пътят на от­мъ­ще­ние­то“ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Тай­ланд, САЩ, 2013 г.), ре­жи­сьор: Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те: Скот Ад­кинс, Кейн Ко­су­ги, Сюн Су­га­та, Ви­тая Пан­срин­гарм и др. 15:00 „Ели­тен от­ряд“ – се­риал, еп.8 16:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, с.1, еп.2 17:00 „Спен­сър“ – се­риал, с.2, еп.8 18:00 „Ра­зоб­ли­ча­ва­не“ – се­риал, с.2, еп.7 19:00 Пре­мие­ра: „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал, с.23, еп.13 20:00 Пре­мие­ра: „Пе­ниуърт“ – се­риал, с.1, еп.10 21:00 Пре­мие­ра: „Нар­кос: Мек­си­ко“ – се­риал, с.3, еп.8 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: „Двой­ник“ – ек­шън, три­лър (САЩ, 2001 г.), ре­жи­сьор: Рин­го Лам, в ро­ли­те: Жан-Клод Ван Дам, Май­къл Руу­кър, Кат­рин Дент, Брен­дън Джеймс Ол­сън, Пам Хаят, Ян Ро­бин­сон и др. 00:00 „Нар­кос: Мек­си­ко“ – се­риал /п./ 01:00 „Ра­зоб­ли­ча­ва­не“ – се­риал /п./ 02:00 „Спен­сър“ – се­риал /п./ 03:00 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал /п./ 04:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал /п./

bTV Comedy

05:00 „Ко­ре­ни“ – се­риал /п./ 06:00 „Ко­ре­ни“ – се­риал, еп.16, 17 07:00 „Трол­сто­пия“ – ани­ма­цио­нен се­риал 07:30 „Мис­тър Пи­бо­ди и Шър­ман“ – ани­ма­цио­нен се­риал 08:30 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п./ 10:00 „Ску­би-Ду: Зав­ръ­ща­не на ос­тро­ва на зом­би­та­та“ – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2019 г.), ре­жи­сьо­ри: Се­си­лия Ара­но­вич и Итън Спол­динг 12:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал /п./ 13:00 „Прия­те­ли“ – се­риал /п./ 14:00 „Уин­дзо­ри­те“ – се­риал /п./ 15:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал /п./ 17:00 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ – ве­чер­но ток­шоу /п./ 17:30 Пре­мие­ра: „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с.3, еп.73, 74 19:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.2, еп.7, 8 20:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.11, еп.3 22:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.4, еп.11, 12 23:00 Пре­мие­ра: „Уин­дзо­ри­те“ – се­риал, с.3, еп.1, 2 00:00 „Всич­ки мои мъ­же“ – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2017 г.), ре­жи­сьор: Ха­ли Ма­йърс-Ша­йър, в ро­ли­те: Рийз Уи­дър­спун, Лейк Бел, Май­къл Шийн, Нат Улф, Крис­тин Уудс, Кан­дис Бър­гън, Пи­ко Але­кзан­дър и др. 02:00 „Ко­ре­ни“ – се­риал /п./ 03:00 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ – ве­чер­но ток­шоу /п./ 03:30 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п./ 

Nova TV

05:20 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу /п/ 06:00 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „На ка­фе“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Нас­ледс­тво“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 „Сво­бод­на да из­би­ра“ (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 „Не ме ос­тавяй“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 „Се­мей­ни вой­ни“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра 18:00 „Сдел­ка или не“ (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Че­реш­ка­та на тор­та­та“ (нов се­зон) – риа­ли­ти 21:00 „Алея на сла­ва­та“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 1 22:00 „Ха­вай 5-0“ – се­риал, се­зон 8 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 „Воен­ни прес­тъп­ле­ния“ – се­риал, се­зон 14 00:30 „ФБР: Най- из­дир­ва­ни­те“ – се­риал, се­зон 1 01:20 „Спе­циа­лен от­ряд: Лай­пциг“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 19 02:00 „Дъ­щер­ята на пос­ла­ни­ка“ – се­риен филм 03:40 „Ти раз­ка­жи, Чер­но мо­ре“ – се­риен филм 

Nova Sport

08:00 Пах­та­кор – Ал Фай­ха, Фут­бол: Шам­пион­ска ли­га на Азия 2023/2024 /n/ 10:00 Хом­бург – Санкт Пау­ли, Фут­бол: Ку­па на Гер­ма­ния 2023/2024 /n/ 12:00 Маг­де­бург – Фор­ту­на Дю­сел­дорф, Фут­бол: Ку­па на Гер­ма­ния 2023/2024 /n/ 14:00 Ухан Три Таунс – По­ханг Стий­лърс, Фут­бол: Шам­пион­ска ли­га на Азия 2023/2024 ди­рек­тно 15:55 Ис­тик­лол – Ал На­сър, Фут­бол: Шам­пион­ска ли­га на Азия 2023/2024 /n/ 18:00 Пе­та чет­върт об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол 2023/2024 18:30 Сту­дио „Ку­па на Гер­ма­ния“, ди­рек­тно 19:00 Саар­брю­кен – Ай­нтрахт Фран­кфурт, Фут­бол: Ку­па на Гер­ма­ния 2023/2024, ди­рек­тно 20:55 Но­ви­ни 21:00 Сту­дио „Ку­па на Гер­ма­ния“ ди­рек­тно 21:45 Щут­гарт – Бо­ру­сия Дор­тмунд, Фут­бол: Ку­па на Гер­ма­ния 2023/2024, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио „Ку­па на Гер­ма­ния“, ди­рек­тно 00:00 Мар­си­лия – Лион, Фут­бол: Ли­га 1 на Фран­ция 2023/2024 за­пис 02:00 Еро­ти­чен Те­ле­па­зар

NovaNews

05:10 „Дру­го­то ли­це“ – пре­да­ва­не /п/ 05:35 „Дру­го­то ли­це“ – пре­да­ва­не /п/ 06:00 „Ис­то­рии от све­та“ – по­ре­ди­ца на DW /п/ 06:30 „Ни­чия земя“ – /п/ 07:30 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 08:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 09:00 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Пар­ла­мен­тът на жи­во“ – ди­рек­тно из­лъч­ва­не 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – из­бра­но 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 „Ев­ро­макс“ – по­ре­ди­ца на DW 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 „Со­циал­на мре­жа“ – сле­до­бе­ден блок 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:10 „Ни­чия земя“ – /п/ 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:20 „Твоят ден“ – из­бра­но 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 „Ни­чия земя“ – /п/ 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 „Биз­не­сът“ – руб­ри­ка 20:55 „Шоу­биз­нес“ – свет­ска руб­ри­ка 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:30 „Има­ло ед­но вре­ме в Лон­дон­град“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:30 „Ис­то­рии от све­та“ – – по­ре­ди­ца на DW 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:10 „Ни­чия земя“ – /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 01:10 „Ни­чия земя“ /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:30 „Да хва­неш го­ра­та“ – док. по­ре­ди­ца /п/ 02:55 „Биз­не­сът“ – руб­ри­ка /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 03:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 03:50 „Ни­чия земя“ – /п/ 04:40 „Со­циал­на мре­жа“ – /п/

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *