ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:10 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 05:55 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва и Си­меон Ива­нов 09:20 100% буд­ни – сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 11:00 Кул­ту­ра.БГ – пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич 12:00 По све­та и у нас 12:25 Но­ви­ни на тур­ски език 12:30 Све­тът на жес­то­ве­те 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли – за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии 15:00 На­тис­ни F1 – об­ра­зо­ва­тел­на по­ре­ди­ца за ди­ги­тал­на кул­ту­ра с во­дещ Ни­ко­ла Ди­мит­ров – Nikicha1 15:30 Ис­то­рии от Оли­мпий­ски­те иг­ри 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът и ние 16:55 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли – за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев 22:00 Сле­ди­те ос­та­ват 22:30 Веч­на­та му­зи­ка 23:00 По све­та и у нас 23:25 Па­но­ра­ма на Ищ­ван Са­бо: Лю­бо­вен филм – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1970г./, ре­жи­сьор Ищ­ван Са­бо, в ро­ли­те: Юдит Ха­лас, Ан­драш Ба­линт, Едит Ке­ле­мен, Ан­драш Са­мош­фал­ви и др. (14) 01:30 Све­тът и ние /п/ 01:55 100% буд­ни – сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев /п/ 03:30 Кул­ту­ра.БГ – пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич /п/ 04:30 Ис­то­рии от Оли­мпий­ски­те иг­ри /п/ 04:45 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/  

bTV

05:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва /п./ 06:00 „Та­зи сут­рин“ – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Ма­рия Цън­ца­ро­ва 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Пе­тър До­чев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но шоу /п./ 13:30 „Мре­жа от лъ­жи“ – се­риал, с.1, еп.44, 45 15:30 „Док­тор Чу­до“ – се­риал, с.2, еп.22 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Фер­ма­та: Ниш­ка­та на жи­во­та“ – риа­ли­ти, с.9 (ФИ­НАЛ) 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 „В ръ­ка­ви­ци­те на Пу­ле­ви“ – спор­тна по­ре­ди­ца 00:00 „Вче­ра си е за вче­ра“ – фен­тъ­зи, ко­ме­дия, му­зи­ка­лен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2019 г.), ре­жи­сьор: Да­ни Бойл, в ро­ли­те: Хи­меш Па­тел, Ли­ли Джеймс, Ана де Ар­мас, Кейт Мак­ки­нън, Ед Ший­рън и др. 02:40 „Ка­то на ки­но“ – пре­да­ва­не за ки­но 02:50 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Пе­тър До­чев /п./ 04:45 „Не­поз­на­ти­ТЕ“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Геор­ги То­шев /п./

bTV Action

05:00 „Ели­тен от­ряд“ – се­риал /п./ 06:00 „Прик­лю­че­ния­та на Ко­та­ра­ка в чиз­ми“ – ани­ма­цио­нен се­риал /п./ 07:00 „Прик­лю­че­ния­та на Ко­та­ра­ка в чиз­ми“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.3, еп.25, 26 08:00 „Ели­тен от­ряд“ – се­риал /п./ 09:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал /п./ 10:00 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал /п./ 11:00 „Ра­зоб­ли­ча­ва­не“ – се­риал /п./ 12:00 „Спен­сър“ – се­риал /п./ 13:00 „Смър­то­но­сен урок“ – три­лър (Ка­на­да, 2021 г.), ре­жи­сьор: Джей­сън Джеймс, в ро­ли­те: Рон­да Дент, Кей­дън Ко­нърс, Сти­вън Аде­ко­лу, Май­къл Бен­яър, По­пи Дарч, Са­ша Хей­дън, Лия Хе­не­си, Кар­ло Маркс, Крис­ти­на Ма­ти­сич и др. 15:00 „Ели­тен от­ряд“ – се­риал, еп.10 16:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, с.1, еп.4 17:00 „Спен­сър“ – се­риал, с.2, еп.10 18:00 „Ра­зоб­ли­ча­ва­не“ – се­риал, с.2, еп.9 19:00 Пре­мие­ра: „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал, с.23, еп.15 20:00 Пре­мие­ра: „Пе­ниуърт“ – се­риал, с.2, еп.2 21:00 Пре­мие­ра: „Нар­кос: Мек­си­ко“ – се­риал, с.3, еп.10 (пос­ле­ден) 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: „Ор­де­нът“ – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2001 г.), ре­жи­сьор: Шел­дън Ле­тич, в ро­ли­те: Жан Клод Ван Дам, Браян Том­сън, Бен Крос, Со­фия Ми­лос, Чар­лтън Хес­тън и др. 23:45 „Нар­кос: Мек­си­ко“ – се­риал /п./ 00:45 „Ра­зоб­ли­ча­ва­не“ – се­риал /п./ 01:45 „Спен­сър“ – се­риал /п./ 02:45 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал /п./ 03:45 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал /п./ 04:45 „Не­ве­роя­тна­та пла­не­та Земя“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п./

bTV Comedy

05:00 „Ко­ре­ни“ – се­риал /п./ 06:00 „Ко­ре­ни“ – се­риал, еп.20 (пос­ле­ден) 06:30 „Мо­дер­но се­мей­ство“ – се­риал, с.11, еп.1 07:00 „Трол­сто­пия“ – ани­ма­цио­нен се­риал 07:30 „Мис­тър Пи­бо­ди и Шър­ман“ – ани­ма­цио­нен се­риал 08:30 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п./ 10:00 „Ед те­ле­ви­зия­та“ – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 1999 г.), ре­жи­сьор: Рон Хауърд, в ро­ли­те: Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, Дже­на Ел­фман, Джеф­ри Блейк, Гейл Богс, Уди Ха­рел­сън, Мар­тин Лан­дау, Адам Гол­дбърг, Елън Де­Дже­не­рис, Де­нис Хо­пър, Ели­за­бет Хър­ли, Клинт Хауърд и др. 12:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал /п./ 13:00 „Прия­те­ли“ – се­риал /п./ 14:00 „Уин­дзо­ри­те“ – се­риал /п./ 15:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал /п./ 17:00 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ – ве­чер­но ток­шоу /п./ 17:30 Пре­мие­ра: „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с.3, еп.77, 78 19:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.2, еп.11, 12 20:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.11, еп.5 22:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.4, еп.15, 16 23:00 Пре­мие­ра: „Уин­дзо­ри­те“ – се­риал, с.3, еп.5, 6 00:00 Пре­мие­ра: „Уин­дзо­ри­те: Ко­ро­на­ция­та“ – спе­циа­лен епи­зод 00:30 „Ед те­ле­ви­зия­та“ – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 1999 г.), ре­жи­сьор: Рон Хауърд, в ро­ли­те: Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, Дже­на Ел­фман, Джеф­ри Блейк, Гейл Богс, Уди Ха­рел­сън, Мар­тин Лан­дау, Адам Гол­дбърг, Елън Де­Дже­не­рис, Де­нис Хо­пър, Ели­за­бет Хър­ли, Клинт Хауърд и др. 02:00 „Ко­ре­ни“ – се­риал /п./ 02:30 „Мо­дер­но се­мей­ство“ – се­риал /п./ 03:00 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ – ве­чер­но ток­шоу /п./ 03:30 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п./ 

Nova TV

05:20 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу /п/ 06:00 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „На ка­фе“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Нас­ледс­тво“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 „Сво­бод­на да из­би­ра“ (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 „Не ме ос­тавяй“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 „Се­мей­ни вой­ни“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра 18:00 „Сдел­ка или не“ (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Че­реш­ка­та на тор­та­та“ (нов се­зон) – риа­ли­ти 21:00 „Клет­ка­та“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 1 22:00 „Ха­вай 5-0“ – се­риал, се­зон 8 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 „Воен­ни прес­тъп­ле­ния“ – се­риал, се­зон 14 00:30 „ФБР: Най- из­дир­ва­ни­те“ – се­риал, се­зон 1 01:20 „Спе­циа­лен от­ряд: Лай­пциг“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 19 02:00 „Дъ­щер­ята на пос­ла­ни­ка“ – се­риен филм 03:40 „Ти раз­ка­жи, Чер­но мо­ре“ – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Брест – Страс­бург, Фут­бол: Ли­га 1 на Фран­ция 2023/2024 /n/ 12:00 Мо­то Спорт Xtra, пре­да­ва­не за бъл­гар­ски мо­тор­ни спор­то­ве 2023 /n/ 12:30 Чем­пиън­шип: Об­зор, пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол 2023/2024 /n/ 13:00 Мар­си­лия – Лион, Фут­бол: Ли­га 1 на Фран­ция 2023/2024 /n/ 15:00 Но­ви­ни 15:05 Хом­бург – Санкт Пау­ли, Фут­бол: Ку­па на Гер­ма­ния 2023/2024 /n/ 17:00 Маг­де­бург – Фор­ту­на Дю­сел­дорф, Фут­бол: Ку­па на Гер­ма­ния 2023/2024 /n/ 19:00 Сту­дио „Бун­дес­ли­га“, ди­рек­тно 19:30 Веен Вий­сба­ден – Ай­нтрахт Браун­швайг, Фут­бол: Вто­ра Бун­дес­ли­га 2023/2024 ди­рек­тно 21:25 Но­ви­ни 21:30 Щут­гарт – Бо­ру­сия Дор­тмунд, Фут­бол: Ку­па на Гер­ма­ния 2023/2024 /n/ 23:30 Саар­брю­кен – Ай­нтрахт Фран­кфурт, Фут­бол: Ку­па на Гер­ма­ния 2023/2024 /n/ 01:30 Хер­та Бер­лин – Хам­бур­гер, Фут­бол: Ку­па на Гер­ма­ния 2023/2024 /n/ 03:30 Еро­ти­чен Те­ле­па­зар

NovaNews

05:10 „Дру­го­то ли­це“ – пре­да­ва­не /п/ 05:35 „Дру­го­то ли­це“ – пре­да­ва­не /п/ 06:00 „В доб­ра фор­ма“ – по­ре­ди­ца на DW 06:30 „Ни­чия земя“ – /п/ 07:30 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 08:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 09:00 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Пар­ла­мен­тът на жи­во“ – ди­рек­тно из­лъч­ва­не 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – из­бра­но 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 „Проект Бъ­де­ще“ – по­ре­ди­ца на DW 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 „Со­циал­на мре­жа“ – сле­до­бе­ден блок 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:10 „Ни­чия земя“ – /п/ 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:20 „Ре­Ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 „Ни­чия земя“ – /п/ 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 „Биз­не­сът“ – руб­ри­ка 20:55 „Шоу­биз­нес“ – свет­ска руб­ри­ка 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:20 „Ре­Ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:30 „Ус­ко­ре­ние“ – док.по­ре­ди­ца на DW 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:10 „Ни­чия земя“ – /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 01:10 „Ни­чия земя“ /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:30 „Ре­Ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 02:55 „Биз­не­сът“ – руб­ри­ка /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 03:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 03:50 „Ни­чия земя“ – /п/ 04:40 „Со­циал­на мре­жа“ – /п/

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *